Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Dịch vụ công
(thủ tục)
Dịch vụ công một phần
(thủ tục)
Dịch vụ công toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
VĂN PHÒNG UBND TỈNH YÊN BÁI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
SỞ THÔNG TIN VÀ TT 14 2 25 58 2 56 0 0 94.6 % 5.4 % 0 %
BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 19 2 9 26 3 23 0 0 91.3 % 8.7 % 0 %
SỞ CÔNG THƯƠNG 93 21 17 13935 0 13959 0 0 83.2 % 16.8 % 0 %
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 51 29 23 2799 32 2767 3 2 97.9 % 2 % 0.1 %
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 50 25 15 221 0 272 0 1 75.4 % 24.6 % 0 %
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 47 6 5 27 0 27 0 0 100 % 0 % 0 %
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 66 15 53 130 33 97 2 0 75.3 % 22.7 % 2 %
SỞ LAO ĐỘNG TB và XH 79 37 21 889 0 976 0 11 98.4 % 1.6 % 0 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 79 17 8 1729 0 1742 0 0 99.8 % 0.2 % 0 %
SỞ NỘI VỤ 47 24 13 132 0 261 0 0 98.9 % 1.1 % 0 %
SỞ TÀI CHÍNH 7 1 2 526 6 520 0 1 99.8 % 0.2 % 0 %
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MT 40 47 11 29084 2530 26554 48 102 89 % 10.8 % 0.2 %
SỞ TƯ PHÁP 100 10 13 2149 95 2054 8 1 91.7 % 7.9 % 0.4 %
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DL 73 28 17 88 1 87 0 0 100 % 0 % 0 %
CÔNG TY ĐIỆN LỰC YÊN BÁI 3 0 11 418 6 412 0 0 8.3 % 91.7 % 0 %
SỞ XÂY DỰNG 32 5 22 674 0 674 0 0 99.9 % 0.1 % 0 %
CÔNG AN TỈNH 7 23 9 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI 15 0 0 2952 5 2947 10 1 97.6 % 2 % 0.4 %
CỤC THUẾ TỈNH 102 2 58 15 0 15 0 0 46.7 % 53.3 % 0 %
SỞ Y TẾ 75 13 12 576 0 586 0 0 96.4 % 3.6 % 0 %
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
BAN DÂN TỘC 0 0 2 69 0 69 0 0 100 % 0 % 0 %
UBND THÀNH PHỐ YÊN BÁI 327 107 75 8793 594 8199 1 7 95.2 % 4.8 % 0 %
UBND THỊ XÃ NGHĨA LỘ 2 0 0 4708 36 4672 11 29 97.1 % 2.7 % 0.2 %
UBND HUYỆN LỤC YÊN 1 0 0 14427 36 14391 9 46 96.9 % 3 % 0.1 %
UBND HUYỆN MÙ CANG CHẢI 1 0 0 5727 0 5730 0 5 94.9 % 5.1 % 0 %
UBND HUYỆN TRẠM TẤU 2 0 0 6226 7 6219 0 21 99.7 % 0.3 % 0 %
UBND HUYỆN TRẤN YÊN 1 0 0 12246 1041 11205 4 25 93.9 % 6.1 % 0 %
UBND HUYỆN VĂN CHẤN 1 0 0 6686 21 6665 0 27 92.9 % 7.1 % 0 %
UBND HUYỆN VĂN YÊN 1 0 0 13663 263 13400 6 79 96.7 % 3.3 % 0 %
UBND HUYỆN YÊN BÌNH 1 0 0 10921 39 10882 1 18 96.8 % 3.2 % 0 %
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG YÊN BÁI 4 0 0 159 12 147 0 0 98 % 2 % 0 %
Dịch vụ công: 4
Dịch vụ công một phần: 0
Dịch vụ công toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 14
Dịch vụ công một phần: 2
Dịch vụ công toàn trình: 25
Tiếp nhận: 58
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 56
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.6%
Đúng hạn: 5.4%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 19
Dịch vụ công một phần: 2
Dịch vụ công toàn trình: 9
Tiếp nhận: 26
Đang xử lý: 3
Trả kết quả: 23
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91.3%
Đúng hạn: 8.7%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 93
Dịch vụ công một phần: 21
Dịch vụ công toàn trình: 17
Tiếp nhận: 13935
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 13959
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 83.2%
Đúng hạn: 16.8%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 51
Dịch vụ công một phần: 29
Dịch vụ công toàn trình: 23
Tiếp nhận: 2799
Đang xử lý: 32
Trả kết quả: 2767
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 97.9%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 0.1%
Dịch vụ công: 50
Dịch vụ công một phần: 25
Dịch vụ công toàn trình: 15
Tiếp nhận: 221
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 272
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 75.4%
Đúng hạn: 24.6%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 47
Dịch vụ công một phần: 6
Dịch vụ công toàn trình: 5
Tiếp nhận: 27
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 27
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 66
Dịch vụ công một phần: 15
Dịch vụ công toàn trình: 53
Tiếp nhận: 130
Đang xử lý: 33
Trả kết quả: 97
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 75.3%
Đúng hạn: 22.7%
Trễ hạn: 2%
Dịch vụ công: 79
Dịch vụ công một phần: 37
Dịch vụ công toàn trình: 21
Tiếp nhận: 889
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 976
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.4%
Đúng hạn: 1.6%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 79
Dịch vụ công một phần: 17
Dịch vụ công toàn trình: 8
Tiếp nhận: 1729
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 1742
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.8%
Đúng hạn: 0.2%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 47
Dịch vụ công một phần: 24
Dịch vụ công toàn trình: 13
Tiếp nhận: 132
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 261
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.9%
Đúng hạn: 1.1%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 7
Dịch vụ công một phần: 1
Dịch vụ công toàn trình: 2
Tiếp nhận: 526
Đang xử lý: 6
Trả kết quả: 520
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.8%
Đúng hạn: 0.2%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 40
Dịch vụ công một phần: 47
Dịch vụ công toàn trình: 11
Tiếp nhận: 29084
Đang xử lý: 2530
Trả kết quả: 26554
Trễ hạn: 48
Trước hạn: 89%
Đúng hạn: 10.8%
Trễ hạn: 0.2%
Dịch vụ công: 100
Dịch vụ công một phần: 10
Dịch vụ công toàn trình: 13
Tiếp nhận: 2149
Đang xử lý: 95
Trả kết quả: 2054
Trễ hạn: 8
Trước hạn: 91.7%
Đúng hạn: 7.9%
Trễ hạn: 0.4%
Dịch vụ công: 73
Dịch vụ công một phần: 28
Dịch vụ công toàn trình: 17
Tiếp nhận: 88
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 87
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 3
Dịch vụ công một phần: 0
Dịch vụ công toàn trình: 11
Tiếp nhận: 418
Đang xử lý: 6
Trả kết quả: 412
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 8.3%
Đúng hạn: 91.7%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 32
Dịch vụ công một phần: 5
Dịch vụ công toàn trình: 22
Tiếp nhận: 674
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 674
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.9%
Đúng hạn: 0.1%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 7
Dịch vụ công một phần: 23
Dịch vụ công toàn trình: 9
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 15
Dịch vụ công một phần: 0
Dịch vụ công toàn trình: 0
Tiếp nhận: 2952
Đang xử lý: 5
Trả kết quả: 2947
Trễ hạn: 10
Trước hạn: 97.6%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 0.4%
Dịch vụ công: 102
Dịch vụ công một phần: 2
Dịch vụ công toàn trình: 58
Tiếp nhận: 15
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 15
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 46.7%
Đúng hạn: 53.3%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 75
Dịch vụ công một phần: 13
Dịch vụ công toàn trình: 12
Tiếp nhận: 576
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 586
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.4%
Đúng hạn: 3.6%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Dịch vụ công một phần: 0
Dịch vụ công toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Dịch vụ công một phần: 0
Dịch vụ công toàn trình: 2
Tiếp nhận: 69
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 69
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 327
Dịch vụ công một phần: 107
Dịch vụ công toàn trình: 75
Tiếp nhận: 8793
Đang xử lý: 594
Trả kết quả: 8199
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 95.2%
Đúng hạn: 4.8%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 2
Dịch vụ công một phần: 0
Dịch vụ công toàn trình: 0
Tiếp nhận: 4708
Đang xử lý: 36
Trả kết quả: 4672
Trễ hạn: 11
Trước hạn: 97.1%
Đúng hạn: 2.7%
Trễ hạn: 0.2%
Dịch vụ công: 1
Dịch vụ công một phần: 0
Dịch vụ công toàn trình: 0
Tiếp nhận: 14427
Đang xử lý: 36
Trả kết quả: 14391
Trễ hạn: 9
Trước hạn: 96.9%
Đúng hạn: 3%
Trễ hạn: 0.1%
Dịch vụ công: 1
Dịch vụ công một phần: 0
Dịch vụ công toàn trình: 0
Tiếp nhận: 5727
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 5730
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.9%
Đúng hạn: 5.1%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 2
Dịch vụ công một phần: 0
Dịch vụ công toàn trình: 0
Tiếp nhận: 6226
Đang xử lý: 7
Trả kết quả: 6219
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.7%
Đúng hạn: 0.3%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 1
Dịch vụ công một phần: 0
Dịch vụ công toàn trình: 0
Tiếp nhận: 12246
Đang xử lý: 1041
Trả kết quả: 11205
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 93.9%
Đúng hạn: 6.1%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 1
Dịch vụ công một phần: 0
Dịch vụ công toàn trình: 0
Tiếp nhận: 6686
Đang xử lý: 21
Trả kết quả: 6665
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 92.9%
Đúng hạn: 7.1%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 1
Dịch vụ công một phần: 0
Dịch vụ công toàn trình: 0
Tiếp nhận: 13663
Đang xử lý: 263
Trả kết quả: 13400
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 96.7%
Đúng hạn: 3.3%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 1
Dịch vụ công một phần: 0
Dịch vụ công toàn trình: 0
Tiếp nhận: 10921
Đang xử lý: 39
Trả kết quả: 10882
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 96.8%
Đúng hạn: 3.2%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 4
Dịch vụ công một phần: 0
Dịch vụ công toàn trình: 0
Tiếp nhận: 159
Đang xử lý: 12
Trả kết quả: 147
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 0%