KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 02 TỈNH YÊN BÁI
STT TÊN ĐƠN VỊ TỒN ĐẦU KỲ TIẾP NHẬN ĐANG XỬ LÝ BỔ SUNG TỪ CHỐI QUÁ HẠN TRẢ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH
1 VĂN PHÒNG UBND TỈNH YÊN BÁI Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 SỞ THÔNG TIN VÀ TT Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
3
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
2
Hoàn thành
1
3 BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Tồn đầu kỳ
11
Tiếp nhận
3
Đang xử lý
2
Bổ sung
10
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
2
Hoàn thành
2
4 SỞ CÔNG THƯƠNG Tồn đầu kỳ
15
Tiếp nhận
1874
Đang xử lý
103
Bổ sung
0
Từ chối
3
Quá hạn
0
Trả kết quả
1885
Hoàn thành
1854
5 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Tồn đầu kỳ
237
Tiếp nhận
438
Đang xử lý
254
Bổ sung
3
Từ chối
10
Quá hạn
2
Trả kết quả
410
Hoàn thành
407
6 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tồn đầu kỳ
24
Tiếp nhận
31
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
48
Hoàn thành
49
7 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
10
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
5
Hoàn thành
5
8 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Tồn đầu kỳ
50
Tiếp nhận
13
Đang xử lý
6
Bổ sung
40
Từ chối
7
Quá hạn
0
Trả kết quả
10
Hoàn thành
10
9 SỞ LAO ĐỘNG TB và XH Tồn đầu kỳ
147
Tiếp nhận
92
Đang xử lý
75
Bổ sung
40
Từ chối
6
Quá hạn
0
Trả kết quả
120
Hoàn thành
124
10 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Tồn đầu kỳ
14
Tiếp nhận
298
Đang xử lý
62
Bổ sung
0
Từ chối
2
Quá hạn
0
Trả kết quả
304
Hoàn thành
302
11 SỞ NỘI VỤ Tồn đầu kỳ
287
Tiếp nhận
11
Đang xử lý
100
Bổ sung
189
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
8
Hoàn thành
21
12 SỞ TÀI CHÍNH Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
72
Đang xử lý
27
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
74
Hoàn thành
74
13 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MT Tồn đầu kỳ
3169
Tiếp nhận
2167
Đang xử lý
1277
Bổ sung
1562
Từ chối
263
Quá hạn
8
Trả kết quả
2380
Hoàn thành
2241
14 SỞ TƯ PHÁP Tồn đầu kỳ
143
Tiếp nhận
263
Đang xử lý
178
Bổ sung
25
Từ chối
2
Quá hạn
0
Trả kết quả
224
Hoàn thành
227
15 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DL Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
9
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
8
Hoàn thành
7
16 CÔNG TY ĐIỆN LỰC YÊN BÁI Tồn đầu kỳ
13
Tiếp nhận
59
Đang xử lý
28
Bổ sung
5
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
43
Hoàn thành
40
17 SỞ XÂY DỰNG Tồn đầu kỳ
16
Tiếp nhận
19
Đang xử lý
19
Bổ sung
1
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
15
Hoàn thành
19
18 CÔNG AN TỈNH Tồn đầu kỳ
21
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
21
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
19 BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI Tồn đầu kỳ
21
Tiếp nhận
308
Đang xử lý
37
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
326
Hoàn thành
325
20 CỤC THUẾ TỈNH Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
4
Đang xử lý
1
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
4
Hoàn thành
4
21 SỞ Y TẾ Tồn đầu kỳ
43
Tiếp nhận
54
Đang xử lý
34
Bổ sung
13
Từ chối
9
Quá hạn
0
Trả kết quả
41
Hoàn thành
29
22 BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
23 BAN DÂN TỘC Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
67
Đang xử lý
50
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
19
Hoàn thành
19
24 UBND THÀNH PHỐ YÊN BÁI Tồn đầu kỳ
83
Tiếp nhận
1153
Đang xử lý
407
Bổ sung
53
Từ chối
8
Quá hạn
0
Trả kết quả
879
Hoàn thành
862
25 UBND THỊ XÃ NGHĨA LỘ Tồn đầu kỳ
57
Tiếp nhận
471
Đang xử lý
85
Bổ sung
29
Từ chối
2
Quá hạn
6
Trả kết quả
454
Hoàn thành
425
26 UBND HUYỆN LỤC YÊN Tồn đầu kỳ
379
Tiếp nhận
2163
Đang xử lý
182
Bổ sung
1
Từ chối
16
Quá hạn
3
Trả kết quả
2450
Hoàn thành
2545
27 UBND HUYỆN MÙ CANG CHẢI Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
608
Đang xử lý
57
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
610
Hoàn thành
615
28 UBND HUYỆN TRẠM TẤU Tồn đầu kỳ
16
Tiếp nhận
833
Đang xử lý
128
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
843
Hoàn thành
1027
29 UBND HUYỆN TRẤN YÊN Tồn đầu kỳ
462
Tiếp nhận
1336
Đang xử lý
189
Bổ sung
217
Từ chối
21
Quá hạn
0
Trả kết quả
1419
Hoàn thành
1434
30 UBND HUYỆN VĂN CHẤN Tồn đầu kỳ
22
Tiếp nhận
1167
Đang xử lý
370
Bổ sung
15
Từ chối
14
Quá hạn
0
Trả kết quả
858
Hoàn thành
874
31 UBND HUYỆN VĂN YÊN Tồn đầu kỳ
27
Tiếp nhận
1039
Đang xử lý
155
Bổ sung
8
Từ chối
16
Quá hạn
0
Trả kết quả
946
Hoàn thành
1484
32 UBND HUYỆN YÊN BÌNH Tồn đầu kỳ
91
Tiếp nhận
1554
Đang xử lý
154
Bổ sung
0
Từ chối
5
Quá hạn
0
Trả kết quả
1606
Hoàn thành
1563
33 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG YÊN BÁI Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
22
Đang xử lý
11
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
12
Hoàn thành
12
TỔNG CỘNG: 5366 16141 4009 2233 387 19 16005 16601