DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Xã An Lạc
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.19-230524-0007 1 TRIỆU VĂN CAO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:26:50 23/06/2023 08:26:50 Đã trả lại dân
2 H63.25.19-230524-0005 1 NGUYỄN THỊ LƯỢT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:23:38 23/06/2023 08:23:38 Đã trả lại dân
3 H63.25.19-230524-0003 1 TRIỆU QUÍ NGỌ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:20:25 23/06/2023 08:20:25 Đã trả lại dân
4 H63.25.19-230524-0012 1 PHÙNG XUÂN LÝ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:37:47 23/06/2023 08:37:47 Đã trả lại dân
5 H63.25.19-230524-0010 1 TRƯƠNG THỊ THẮM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:33:21 23/06/2023 08:33:21 Đã trả lại dân
6 H63.25.19-230531-0002 1 HOÀNG MINH QUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:40:06 01/06/2023 09:40:06 Đã trả kết quả
7 H63.25.19-230524-0009 1 LỤC THỊ MAI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:31:34 23/06/2023 08:31:34 Đã trả lại dân
8 H63.25.19-230524-0001 1 LƯƠNG LIÊN HIỆP Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:18:30 23/06/2023 08:18:30 Đã trả lại dân
9 H63.25.19-230524-0006 1 CHƯƠNG VĂN CHẦM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:25:21 23/06/2023 08:25:21 Đã trả lại dân
10 H63.25.19-230525-0007 1 HOÀNG NGỌC THÍCH Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 25/05/2023 16:33:16 01/06/2023 16:33:16 Đã trả kết quả
11 H63.25.19-230524-0008 1 LỤC THỊ SÁO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:30:12 23/06/2023 08:30:12 Đã trả lại dân
12 H63.25.19-230524-0011 1 PHÙNG KIM TIẾN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:35:28 23/06/2023 08:35:28 Đã trả lại dân