DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� An L���c
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.19-230524-0007 1 TRIỆU VĂN CAO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:26:50 23/06/2023 08:26:50 Đã trả lại dân
2 H63.25.19-230524-0005 1 NGUYỄN THỊ LƯỢT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:23:38 23/06/2023 08:23:38 Đã trả lại dân
3 H63.25.19-230524-0003 1 TRIỆU QUÍ NGỌ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:20:25 23/06/2023 08:20:25 Đã trả lại dân
4 H63.25.19-230524-0012 1 PHÙNG XUÂN LÝ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:37:47 23/06/2023 08:37:47 Đã trả lại dân
5 H63.25.19-230524-0010 1 TRƯƠNG THỊ THẮM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:33:21 23/06/2023 08:33:21 Đã trả lại dân
6 H63.25.19-230531-0002 1 HOÀNG MINH QUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:40:06 01/06/2023 09:40:06 Đã trả kết quả
7 H63.25.19-230524-0009 1 LỤC THỊ MAI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:31:34 23/06/2023 08:31:34 Đã trả lại dân
8 H63.25.19-230524-0001 1 LƯƠNG LIÊN HIỆP Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:18:30 23/06/2023 08:18:30 Đã trả lại dân
9 H63.25.19-230524-0006 1 CHƯƠNG VĂN CHẦM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:25:21 23/06/2023 08:25:21 Đã trả lại dân
10 H63.25.19-230525-0007 1 HOÀNG NGỌC THÍCH Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 25/05/2023 16:33:16 01/06/2023 16:33:16 Đã trả kết quả
11 H63.25.19-230524-0008 1 LỤC THỊ SÁO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:30:12 23/06/2023 08:30:12 Đã trả lại dân
12 H63.25.19-230524-0011 1 PHÙNG KIM TIẾN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:35:28 23/06/2023 08:35:28 Đã trả lại dân