DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND Xã An Lạc
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.19-230428-0006 1 NGUYỄN THỊ LƯỢT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:16:38 02/06/2023 15:16:38 Đã trả lại dân
2 H63.25.19-230428-0005 1 PHÙNG KIM VIỆT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:14:07 02/06/2023 15:14:07 Đã trả lại dân
3 H63.25.19-230428-0001 1 LỤC THỊ MAI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 10:21:32 02/06/2023 10:21:32 Đã trả lại dân
4 H63.25.19-230428-0002 1 TRIỆU VĂN CAO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 10:23:15 02/06/2023 10:23:15 Đã trả lại dân
5 H63.25.19-230428-0009 1 TRIỆU QUÍ NGỌ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:21:39 02/06/2023 15:21:39 Đã trả lại dân
6 H63.25.19-230428-0007 1 CHƯƠNG VĂN CHẦM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:17:45 02/06/2023 15:17:45 Đã trả lại dân
7 H63.25.19-230428-0011 1 LỤC THỊ SÁO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:26:48 02/06/2023 15:26:48 Đã trả lại dân
8 H63.25.19-230428-0004 1 LƯƠNG LIÊN HIỆP Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:12:20 02/06/2023 15:12:20 Đã trả lại dân
9 H63.25.19-230428-0012 1 PHÙNG XUÂN LÝ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:28:47 02/06/2023 15:28:47 Đã trả lại dân
10 H63.25.19-230428-0010 1 CHƯƠNG THỊ THẮM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:23:56 02/06/2023 15:23:56 Đã trả lại dân
11 H63.25.19-230428-0008 1 HOÀNG THỊ NGOAN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:19:27 02/06/2023 15:19:27 Đã trả kết quả
12 H63.25.19-230428-0003 1 ĐÀM THỊ ĐƯỢC Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 28/04/2023 10:36:45 10/05/2023 10:36:45 Đã trả kết quả