DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND X�� An L���c
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.19-230428-0010 1 CHƯƠNG THỊ THẮM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:23:56 02/06/2023 15:23:56 Đã trả lại dân
2 H63.25.19-230428-0009 1 TRIỆU QUÍ NGỌ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:21:39 02/06/2023 15:21:39 Đã trả lại dân
3 H63.25.19-230428-0001 1 LỤC THỊ MAI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 10:21:32 02/06/2023 10:21:32 Đã trả lại dân
4 H63.25.19-230428-0012 1 PHÙNG XUÂN LÝ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:28:47 02/06/2023 15:28:47 Đã trả lại dân
5 H63.25.19-230428-0006 1 NGUYỄN THỊ LƯỢT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:16:38 02/06/2023 15:16:38 Đã trả lại dân
6 H63.25.19-230428-0004 1 LƯƠNG LIÊN HIỆP Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:12:20 02/06/2023 15:12:20 Đã trả lại dân
7 H63.25.19-230428-0005 1 PHÙNG KIM VIỆT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:14:07 02/06/2023 15:14:07 Đã trả lại dân
8 H63.25.19-230428-0011 1 LỤC THỊ SÁO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:26:48 02/06/2023 15:26:48 Đã trả lại dân
9 H63.25.19-230428-0002 1 TRIỆU VĂN CAO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 10:23:15 02/06/2023 10:23:15 Đã trả lại dân
10 H63.25.19-230428-0007 1 CHƯƠNG VĂN CHẦM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:17:45 02/06/2023 15:17:45 Đã trả lại dân
11 H63.25.19-230524-0004 1 HOÀNG THỊ NGOAN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:22:07 23/06/2023 08:22:07 Đã hủy