DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� An Ph��
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.20-230511-0015 1 HOÀNG VĂN HOAN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 16:45:05 12/06/2023 16:45:05 Đã trả kết quả
2 H63.25.20-230531-0003 1 LỘC VĂN HUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:54:47 01/06/2023 09:54:47 Đã trả kết quả
3 H63.25.20-230511-0014 1 HOÀNG VĂN TỰ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 16:39:54 12/06/2023 16:39:54 Đã trả lại dân
4 H63.25.20-230531-0001 1 NGÔ CHÍ DŨNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 09:49:41 01/06/2023 09:49:41 Đã trả kết quả
5 H63.25.20-230531-0002 1 LỘC VĂN HUẤN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 09:51:10 02/06/2023 09:51:10 Đã trả kết quả