DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� An Ph��
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.20-230427-0004 1 THANG VĂN HIỆP Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 10:44:28 01/06/2023 10:44:28 Đã trả kết quả
2 H63.25.20-230427-0008 1 HOÀNG VĂN NGƯ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 14:06:41 01/06/2023 14:06:41 Đã trả kết quả
3 H63.25.20-230427-0007 1 BẾ THỊ QUÝ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 14:04:04 01/06/2023 14:04:04 Đã trả kết quả
4 H63.25.20-230427-0003 1 THANG VĂN HIỆP Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 10:40:51 01/06/2023 10:40:51 Đã trả kết quả
5 H63.25.20-230504-0006 1 NÔNG THỊ DUNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 15:11:12 05/05/2023 15:11:12 Đã trả kết quả
6 H63.25.20-230504-0002 1 LÝ THỊ SINH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 09:05:56 05/05/2023 09:05:56 Đã trả kết quả
7 H63.25.20-230428-0003 1 LÝ VĂN SỰ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 28/04/2023 09:43:45 04/05/2023 09:43:45 Đã trả kết quả
8 H63.25.20-230508-0004 1 TRIỆU VĂN TỐT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 08/05/2023 09:09:50 09/05/2023 09:09:50 Đã trả kết quả
9 H63.25.20-230505-0001 1 ĐÀM QUỐC HUY Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 05/05/2023 07:57:00 08/05/2023 07:57:00 Đã trả kết quả
10 H63.25.20-230508-0007 1 LÝ THỊ XÂM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 08/05/2023 09:43:35 09/05/2023 09:43:35 Đã trả kết quả
11 H63.25.20-230508-0006 1 LA VĂN THƯỢNG Đăng ký khai sinh 08/05/2023 09:43:00 09/05/2023 09:43:00 Đã trả kết quả
12 H63.25.20-230427-0006 1 BẾ THỊ QUÝ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 14:01:30 01/06/2023 14:01:30 Đã trả kết quả
13 H63.25.20-230427-0009 1 HOÀNG VĂN NGƯ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 14:08:51 01/06/2023 14:08:51 Đã trả kết quả
14 H63.25.20-230504-0004 1 HỨA VĂN NỞ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:37:20 05/05/2023 14:37:20 Đã trả kết quả
15 H63.25.20-230504-0005 1 NGUYỄN VĂN PHÁP Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 15:01:54 05/05/2023 15:01:54 Đã trả kết quả
16 H63.25.20-230427-0005 1 LÝ THỊ CHIÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 10:56:06 01/06/2023 10:56:06 Đã trả kết quả
17 H63.25.20-230504-0003 1 TRIỆU THỊ HUYỀN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 09:07:22 05/05/2023 09:07:22 Đã trả kết quả
18 H63.25.20-230505-0002 1 HOÀNG THỊ DUYÊN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 05/05/2023 08:00:56 08/05/2023 08:00:56 Đã trả kết quả
19 H63.25.20-230504-0001 1 LA VĂN DÁN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:34:50 05/05/2023 08:34:50 Đã trả kết quả
20 H63.25.20-230410-0003 1 HOÀNG MINH DUYỆT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/04/2023 15:26:45 11/05/2023 15:26:45 Đã trả kết quả
21 H63.25.20-230522-0001 1 ĐOÀN ĐỨC DẦN Đăng ký lại khai sinh 22/05/2023 08:25:44 29/05/2023 08:25:44 Đã trả kết quả
22 H63.25.20-230523-0002 1 TRIỆU ANH THƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:29:29 24/05/2023 09:29:29 Đã trả kết quả
23 H63.25.20-230524-0001 1 NGUYỄN VĂN HOÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:16:17 25/05/2023 08:16:17 Đã trả kết quả
24 H63.25.20-230524-0004 1 TRIỆU VĂN QUỐC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 14:30:46 25/05/2023 14:30:46 Đã trả kết quả
25 H63.25.20-230510-0007 1 LỘC VĂN NGOAN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 10/05/2023 15:36:19 11/05/2023 15:36:19 Đã trả kết quả
26 H63.25.20-230511-0006 1 NGUYỀN HẢI PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 15:24:42 12/05/2023 15:24:42 Đã trả kết quả
27 H63.25.20-230515-0008 1 NÔNG VIỆT HOÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:34:51 16/05/2023 14:34:51 Đã trả kết quả
28 H63.25.20-230519-0002 1 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:53:24 22/05/2023 09:53:24 Đã trả kết quả
29 H63.25.20-230522-0002 1 NÔNG THỊ TÚC Đăng ký khai sinh 22/05/2023 09:13:39 23/05/2023 09:13:39 Đã trả kết quả
30 H63.25.20-230519-0006 1 TRƯƠNG THỊ VÂN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 15:38:37 22/05/2023 15:38:37 Đã trả kết quả
31 H63.25.20-230519-0003 1 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 14:22:32 23/05/2023 14:22:32 Đã trả kết quả
32 H63.25.20-230524-0003 1 SẦM VĂN HÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 14:29:03 26/05/2023 14:29:03 Đã trả kết quả
33 H63.25.20-230524-0002 1 SẦM VĂN HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:26:10 25/05/2023 14:26:10 Đã trả kết quả
34 H63.25.20-230529-0002 1 SẦM THỊ DONG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 16:20:20 30/05/2023 16:20:20 Đã trả kết quả
35 H63.25.20-230530-0001 1 LỘC THỊ ĐIỀN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 09:44:00 31/05/2023 09:44:00 Đã trả kết quả
36 H63.25.20-230512-0001 1 TRIỆU THỊ THÚY KIỀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:28:11 15/05/2023 08:28:11 Đã trả kết quả
37 H63.25.20-230512-0003 1 NGUYỄN THỊ TUYẾN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 09:21:43 16/05/2023 09:21:43 Đã trả kết quả
38 H63.25.20-230523-0004 1 THANG VĂN HIỆP Đăng ký khai tử 23/05/2023 16:27:31 24/05/2023 16:27:31 Đã trả kết quả
39 H63.25.20-230529-0004 1 TRIỆU THỊ THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:25:24 30/05/2023 16:25:24 Đã trả kết quả
40 H63.25.20-230517-0001 1 NÔNG VĂN TUẤN Đăng ký khai sinh 17/05/2023 14:50:27 18/05/2023 14:50:27 Đã trả kết quả
41 H63.25.20-230530-0003 1 LỘC VĂN XUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 10:18:31 31/05/2023 10:18:31 Đã trả kết quả
42 H63.25.20-230530-0004 1 HOÀNG LAM CHÚC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 14:46:08 31/05/2023 14:46:08 Đã trả kết quả
43 H63.25.20-230525-0001 1 TRIỆU VĂN QUỐC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 10:49:10 26/05/2023 10:49:10 Đã trả kết quả
44 H63.25.20-230529-0001 1 NÔNG XUÂN TRƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:47:40 30/05/2023 14:47:40 Đã trả kết quả
45 H63.25.20-230529-0003 1 HOÀNG THỊ QUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:23:01 30/05/2023 16:23:01 Đã trả kết quả
46 H63.25.20-230530-0002 1 MA VĂN SÁNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 10:17:18 31/05/2023 10:17:18 Đã trả kết quả
47 H63.25.20-230530-0006 1 LÊ THỊ THUYÊN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 15:27:52 31/05/2023 15:27:52 Đã trả kết quả
48 H63.25.20-230530-0008 1 HOÀNG LỆ CHIÊM Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 30/05/2023 15:35:50 01/06/2023 15:35:50 Đã trả kết quả
49 H63.25.20-230530-0007 1 NGÔ THỊ THOA Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 15:29:49 31/05/2023 15:29:49 Đã trả kết quả
50 H63.25.20-230511-0001 1 HOÀNG THỊ LỰU Đăng ký lại khai sinh 11/05/2023 09:51:50 18/05/2023 09:51:50 Đã trả kết quả
51 H63.25.20-230508-0001 1 LỘC VĂN TOÀN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 08/05/2023 08:30:09 09/05/2023 08:30:09 Đã trả kết quả
52 H63.25.20-230519-0001 1 HOÀNG VĂN CHUYỀN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 08:08:12 22/05/2023 08:08:12 Đã trả kết quả
53 H63.25.20-230515-0017 1 LỘC ÁNH NGUYỆT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:22:03 16/05/2023 15:22:03 Đã trả kết quả
54 H63.25.20-230510-0001 1 SẰM VĂN CHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 10:44:26 11/05/2023 10:44:26 Đã trả kết quả
55 H63.25.20-230519-0004 1 TRIỆU THANH TÙNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 15:08:05 22/05/2023 15:08:05 Đã trả kết quả
56 H63.25.20-230509-0002 1 HOÀNG THỊ KHUYÊN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 08:39:32 11/05/2023 08:39:32 Đã trả kết quả
57 H63.25.20-230511-0007 1 NGUYỄN HẢI PHƯƠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 15:26:02 12/05/2023 15:26:02 Đã trả kết quả
58 H63.25.20-230511-0009 1 HOÀNG THỊ TRƯỜNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 15:41:33 15/05/2023 15:41:33 Đã trả kết quả
59 H63.25.20-230511-0008 1 HOÀNG THỊ TRƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 15:36:15 12/05/2023 15:36:15 Đã trả kết quả
60 H63.25.20-230531-0003 1 LỘC VĂN HUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:54:47 01/06/2023 09:54:47 Đã trả kết quả
61 H63.25.20-230512-0004 1 NGUYỄN THỊ TUYẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 09:25:56 15/05/2023 09:25:56 Đã trả kết quả
62 H63.25.20-230515-0009 1 MA THỊ HUYỀN THẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:36:44 16/05/2023 14:36:44 Đã trả kết quả
63 H63.25.20-230515-0003 1 LỘC VĂN HƯNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 14:09:00 16/05/2023 14:09:00 Đã trả kết quả
64 H63.25.20-230515-0005 1 KIỀU ĐỨC TRUNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 14:11:48 16/05/2023 14:11:48 Đã trả kết quả
65 H63.25.20-230515-0015 1 LỘC ÁNH NGUYỆT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 15:17:13 16/05/2023 15:17:13 Đã trả kết quả
66 H63.25.20-230508-0008 1 LA ĐỨC MINH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 08/05/2023 10:40:47 09/05/2023 10:40:47 Đã trả kết quả
67 H63.25.20-230508-0009 1 TRIỆU THỊ VUI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 08/05/2023 10:42:10 09/05/2023 10:42:10 Đã trả kết quả
68 H63.25.20-230516-0008 1 PHẠM THU MỚI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 15:33:52 17/05/2023 15:33:52 Đã trả kết quả
69 H63.25.20-230515-0006 1 MA THỊ HUYỀN THẢO Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 14:16:00 16/05/2023 14:16:00 Đã trả kết quả
70 H63.25.20-230511-0004 1 NÔNG NGỌC HƯNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:26:18 12/05/2023 09:26:18 Đã trả kết quả
71 H63.25.20-230516-0003 1 MÃ THỊ AN NA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:48:04 17/05/2023 14:48:04 Đã trả kết quả
72 H63.25.20-230515-0001 1 HOÀNG THỊ NHƯ HOÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:41:36 16/05/2023 10:41:36 Đã trả kết quả
73 H63.25.20-230511-0013 1 SẦM VĂN QỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:31:05 12/05/2023 16:31:05 Đã trả kết quả
74 H63.25.20-230515-0012 1 NÔNG VIỆT HOÀNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 15:13:08 16/05/2023 15:13:08 Đã trả kết quả
75 H63.25.20-230516-0010 1 NÔNG THỊ YẾN NHI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 15:36:39 17/05/2023 15:36:39 Đã trả kết quả
76 H63.25.20-230516-0009 1 HOÀNG THỊ YẾN NHI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:35:10 17/05/2023 15:35:10 Đã trả kết quả
77 H63.25.20-230515-0010 1 NGUYỄN THỊ DOAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:38:49 16/05/2023 14:38:49 Đã trả kết quả
78 H63.25.20-230515-0011 1 SẦM THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:07:36 16/05/2023 15:07:36 Đã trả kết quả
79 H63.25.20-230515-0016 1 NÔNG TUẤN KHANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:20:46 16/05/2023 15:20:46 Đã trả kết quả
80 H63.25.20-230517-0004 1 MÃ KIM CHI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:04:09 18/05/2023 15:04:09 Đã trả kết quả
81 H63.25.20-230517-0003 1 TRIỆU THỊ PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:55:25 18/05/2023 14:55:25 Đã trả kết quả
82 H63.25.20-230515-0018 1 HOÀNG THẢO LY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:23:22 16/05/2023 15:23:22 Đã trả kết quả
83 H63.25.20-230516-0007 1 PHẠM THU MỚI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:32:54 17/05/2023 15:32:54 Đã trả kết quả
84 H63.25.20-230517-0002 1 TRIỆU THỊ PHƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 14:54:04 19/05/2023 14:54:04 Đã trả kết quả
85 H63.25.20-230516-0001 1 PHÙNG THỊ THU HOÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 10:35:54 17/05/2023 10:35:54 Đã trả kết quả
86 H63.25.20-230515-0014 1 HOÀNG THẢO LY Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 15:16:13 16/05/2023 15:16:13 Đã trả kết quả
87 H63.25.20-230515-0013 1 NÔNG TUẤN KHANH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 15:15:15 16/05/2023 15:15:15 Đã trả kết quả
88 H63.25.20-230518-0001 1 LỘC VĂN HƯNG Đăng ký khai tử 18/05/2023 08:05:19 19/05/2023 08:05:19 Đã trả kết quả
89 H63.25.20-230510-0002 1 SẰM VĂN CHUNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 10/05/2023 10:45:48 11/05/2023 10:45:48 Đã trả kết quả
90 H63.25.20-230510-0004 1 TRIỆU VĂN HẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 15:22:46 11/05/2023 15:22:46 Đã trả kết quả
91 H63.25.20-230516-0002 1 PHÙNG THỊ THU HOÀI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 10:37:49 17/05/2023 10:37:49 Đã trả kết quả
92 H63.25.20-230516-0006 1 LÝ VĂN BIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:50:57 17/05/2023 14:50:57 Đã trả kết quả
93 H63.25.20-230511-0005 1 NÔNG THÀNH NAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 10:05:41 12/05/2023 10:05:41 Đã trả kết quả
94 H63.25.20-230511-0002 1 HOÀNG THỊ NIỀM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 08:49:56 12/05/2023 08:49:56 Đã trả kết quả
95 H63.25.20-230530-0009 1 CHU VĂN HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:34:25 31/05/2023 16:34:25 Đã trả kết quả
96 H63.25.20-230509-0003 1 TRẦN VĂN LONG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 09:37:28 10/05/2023 09:37:28 Đã trả kết quả
97 H63.25.20-230530-0005 1 SẦM THỊ TƯƠI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 14:51:12 31/05/2023 14:51:12 Đã trả kết quả
98 H63.25.20-230511-0010 1 VI THỊ HUỆ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 15:43:44 15/05/2023 15:43:44 Đã trả kết quả
99 H63.25.20-230511-0003 1 HOÀNG THÚY NIỀM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 08:51:37 12/05/2023 08:51:37 Đã trả kết quả
100 H63.25.20-230517-0005 1 MÃ KIM CHI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 15:21:06 18/05/2023 15:21:06 Đã trả kết quả
101 H63.25.20-230516-0004 1 MÃ THỊ AN NA Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 14:49:03 17/05/2023 14:49:03 Đã trả kết quả
102 H63.25.20-230523-0001 1 HOÀNG THỊ MỚI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:32:44 24/05/2023 08:32:44 Đã trả kết quả
103 H63.25.20-230519-0007 1 LÝ THANH NGHỊ Đăng ký khai sinh 22/05/2023 08:48:14 23/05/2023 08:48:14 Đã trả kết quả
104 H63.25.20-230523-0003 1 HOÀNG THỊ THƠ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 23/05/2023 10:08:25 24/05/2023 10:08:25 Đã trả kết quả
105 H63.25.20-230508-0005 1 HÀ VĂN HỘI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 08/05/2023 09:11:43 09/05/2023 09:11:43 Đã trả kết quả
106 H63.25.20-230508-0003 1 LỘC VĂN THẠCH Đăng ký khai sinh 08/05/2023 09:42:18 09/05/2023 09:42:18 Đã trả kết quả
107 H63.25.20-230518-0004 1 SẦM VĂN NGUYÊN Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 18/05/2023 15:46:57 22/05/2023 15:46:57 Đã trả kết quả
108 H63.25.20-230519-0005 1 TRIỆU THANH TÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:09:23 22/05/2023 15:09:23 Đã trả kết quả
109 H63.25.20-230515-0019 1 LỘC VĂN HƯNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:44:16 16/05/2023 15:44:16 Đã trả kết quả
110 H63.25.20-230518-0003 1 LÝ THỊ ĐÔ Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 18/05/2023 15:44:25 22/05/2023 15:44:25 Đã trả kết quả
111 H63.25.20-230516-0005 1 LÝ VĂN BIÊN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 14:50:00 17/05/2023 14:50:00 Đã trả kết quả
112 H63.25.20-230524-0005 1 ĐÀM THANH TRÚC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:39:54 25/05/2023 14:39:54 Đã trả kết quả
113 H63.25.20-230508-0010 1 NÔNG VĂN QUÂN Đăng ký khai sinh 09/05/2023 08:20:00 10/05/2023 08:20:00 Đã trả kết quả
114 H63.25.20-230515-0004 1 NÔNG VIỆT HOÀNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 14:10:49 16/05/2023 14:10:49 Đã trả kết quả
115 H63.25.20-230512-0002 1 HOÀNG THỊ CÚC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:48:54 15/05/2023 08:48:54 Đã trả kết quả
116 H63.25.20-230510-0006 1 TRIỆU VĂN HẢI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 10/05/2023 15:35:18 11/05/2023 15:35:18 Đã trả kết quả
117 H63.25.20-230531-0001 1 NGÔ CHÍ DŨNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 09:49:41 01/06/2023 09:49:41 Đã trả kết quả
118 H63.25.20-230509-0001 1 HOÀNG THỊ KHUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 08:36:57 10/05/2023 08:36:57 Đã trả kết quả
119 H63.25.20-230508-0002 1 HOÀNG NAM KHÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 08:31:56 09/05/2023 08:31:56 Đã trả kết quả
120 H63.25.20-230510-0005 1 LỘC VĂN NGOAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 15:24:06 11/05/2023 15:24:06 Đã trả kết quả
121 H63.25.20-230515-0007 1 NGUYỄN MAI DOAN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 14:17:04 16/05/2023 14:17:04 Đã trả kết quả
122 H63.25.20-230515-0002 1 HOÀNG THỊ NHƯ HOÀI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 10:43:25 16/05/2023 10:43:25 Đã trả kết quả
123 H63.25.20-230524-0006 1 THANG VĂN HIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 16:11:14 25/05/2023 16:11:14 Đã trả kết quả
124 H63.25.20-230511-0011 1 VI THỊ HUỆ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 15:49:29 12/05/2023 15:49:29 Đã trả kết quả
125 H63.25.20-230510-0003 1 LÝ THỊ NGÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 15:20:44 11/05/2023 15:20:44 Đã trả kết quả
126 H63.25.20-230531-0002 1 LỘC VĂN HUẤN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 09:51:10 02/06/2023 09:51:10 Đã trả kết quả
127 H63.25.20-230518-0002 1 SẦM VĂN NGUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 15:35:15 19/05/2023 15:35:15 Đã trả kết quả