DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� An Ph��
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.20-230427-0008 1 HOÀNG VĂN NGƯ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 14:06:41 01/06/2023 14:06:41 Đã trả kết quả
2 H63.25.20-230427-0003 1 THANG VĂN HIỆP Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 10:40:51 01/06/2023 10:40:51 Đã trả kết quả
3 H63.25.20-230427-0007 1 BẾ THỊ QUÝ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 14:04:04 01/06/2023 14:04:04 Đã trả kết quả
4 H63.25.20-230428-0003 1 LÝ VĂN SỰ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 28/04/2023 09:43:45 04/05/2023 09:43:45 Đã trả kết quả
5 H63.25.20-230427-0004 1 THANG VĂN HIỆP Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 10:44:28 01/06/2023 10:44:28 Đã trả kết quả
6 H63.25.20-230427-0006 1 BẾ THỊ QUÝ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 14:01:30 01/06/2023 14:01:30 Đã trả kết quả
7 H63.25.20-230427-0009 1 HOÀNG VĂN NGƯ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 14:08:51 01/06/2023 14:08:51 Đã trả kết quả
8 H63.25.20-230427-0005 1 LÝ THỊ CHIÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 10:56:06 01/06/2023 10:56:06 Đã trả kết quả