DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND X�� Ch��� Cu Nha
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.22-230525-0004 1 HẢNG THỊ CỦA Đăng ký khai sinh 25/05/2023 10:58:05 26/05/2023 10:58:05 Đã trả kết quả
2 H63.26.22-230524-0003 1 GIÀNG A VỀNH Đăng ký khai sinh 24/05/2023 14:20:28 25/05/2023 14:20:28 Đã trả kết quả
3 H63.26.22-230518-0004 1 HỜ THỊ NUNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 11:17:49 23/05/2023 11:17:49 Đã trả kết quả
4 H63.26.22-230525-0014 1 HỜ A SANG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 16:08:47 26/05/2023 16:08:47 Đã trả kết quả
5 H63.26.22-230525-0011 1 HỜ A SANG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 16:06:08 26/05/2023 16:06:08 Đã trả kết quả
6 H63.26.22-230518-0003 1 HỜ A CHÔNG Đăng ký kết hôn 18/05/2023 11:01:05 19/05/2023 11:01:05 Đã trả kết quả
7 H63.26.22-230525-0009 1 KHANG A TU Đăng ký khai sinh 25/05/2023 15:31:54 26/05/2023 15:31:54 Đã trả kết quả
8 H63.26.22-230524-0002 1 HỜ THỊ PÀNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/05/2023 13:26:53 29/05/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
9 H63.26.22-230518-0002 1 KHANG A TU Đăng ký kết hôn 18/05/2023 10:53:00 19/05/2023 10:53:00 Đã trả kết quả
10 H63.26.22-230524-0001 1 HỜ A SU Đăng ký khai sinh 24/05/2023 12:36:02 25/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
11 H63.26.22-230525-0002 1 HỜ A CHÔNG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 09:20:45 26/05/2023 09:20:45 Đã trả kết quả
12 H63.26.22-230524-0004 1 KHANG A RÙA Đăng ký khai sinh 24/05/2023 16:40:45 25/05/2023 16:40:45 Đã trả kết quả
13 H63.26.22-230525-0007 1 HỜ A CHUA Đăng ký khai sinh 25/05/2023 14:21:56 26/05/2023 14:21:56 Đã trả kết quả
14 H63.26.22-230525-0008 1 KHANG A PHAI Đăng ký khai sinh 25/05/2023 14:35:18 26/05/2023 14:35:18 Đã trả kết quả
15 H63.26.22-230525-0015 1 GIÀNG A SINH Đăng ký khai sinh 25/05/2023 16:44:07 26/05/2023 16:44:07 Đã trả kết quả
16 H63.26.22-230525-0005 1 KHANG A SÀNG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 11:27:09 26/05/2023 11:27:09 Đã trả kết quả
17 H63.26.22-230518-0001 1 KHANG A PHAI Đăng ký kết hôn 18/05/2023 10:37:15 19/05/2023 10:37:15 Đã trả kết quả
18 H63.26.22-230525-0013 1 HỜ A SANG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 16:06:48 26/05/2023 16:06:48 Đã trả kết quả
19 H63.26.22-230525-0001 1 KHANG A ANH Đăng ký kết hôn 25/05/2023 08:47:17 26/05/2023 08:47:17 Đã trả kết quả
20 H63.26.22-230525-0012 1 HỜ A SANG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 16:06:26 26/05/2023 16:06:26 Đã trả kết quả
21 H63.26.22-230525-0003 1 HỜ A CHÔNG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 10:48:55 26/05/2023 10:48:55 Đã trả kết quả
22 H63.26.22-230525-0006 1 GIÀNG A SINH Đăng ký kết hôn 25/05/2023 13:54:23 26/05/2023 13:54:23 Đã trả kết quả
23 H63.26.22-230525-0010 1 HỜ A TÔNG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 15:51:50 26/05/2023 15:51:50 Đã trả kết quả