DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� Ch��� Cu Nha
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.22-230428-0026 1 HỜ A PHÓNG(HỜ THỊ THÚY VÂN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:40:01 02/06/2023 15:40:01 Đã trả kết quả
2 H63.26.22-230428-0010 1 GIÀNG A PÁO(GIÀNG A TỦA) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:38:18 02/06/2023 14:38:18 Đã trả kết quả
3 H63.26.22-230428-0006 1 LÝ A HÙ( LÝ A DUYÊN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:22:26 02/06/2023 14:22:26 Đã trả kết quả
4 H63.26.22-230428-0007 1 LÝ A DÊ(LÝ THỊ THÙY ÁNH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:26:10 02/06/2023 14:26:10 Đã trả kết quả
5 H63.26.22-230428-0027 1 HỜ A TÌNH(HỜ A ĐOÀN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:42:48 02/06/2023 15:42:48 Đã trả kết quả
6 H63.26.22-230428-0016 1 LÝ A LỬ( LÝ THỊ KIM CHI) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:03:19 02/06/2023 15:03:19 Đã trả kết quả
7 H63.26.22-230428-0005 1 HỜ A XU( HỜ THỊ THANH XUÂN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:05:46 02/06/2023 14:05:46 Đã trả kết quả
8 H63.26.22-230428-0023 1 HỜ A VÀNG ( HỜ A MẠNH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:29:50 02/06/2023 15:29:50 Đã trả kết quả
9 H63.26.22-230428-0025 1 HỜ A PHÓNG( HỜ THỊ TUYẾT) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:34:36 02/06/2023 15:34:36 Đã trả kết quả
10 H63.26.22-230428-0014 1 KHANG THỊ MỈ( VÀNG THỊ NHI) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:55:49 02/06/2023 14:55:49 Đã trả kết quả
11 H63.26.22-230428-0030 1 HỜ THỊ PÀNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:54:43 02/06/2023 15:54:43 Đã trả kết quả
12 H63.26.22-230428-0019 1 GIÀNG PÀNG SÌNH ( GIÀNG A GI) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:15:28 02/06/2023 15:15:28 Đã trả kết quả
13 H63.26.22-230428-0022 1 HỜ A SÚ( HỜ THỊ DUNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:25:39 02/06/2023 15:25:39 Đã trả kết quả
14 H63.26.22-230428-0003 1 HỜ A SA( HỜ THỊ MÁY) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 13:54:17 02/06/2023 13:54:17 Đã trả kết quả
15 H63.26.22-230428-0015 1 VÀNG A SINH( VÀNG A THẮNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:59:53 02/06/2023 14:59:53 Đã trả kết quả
16 H63.26.22-230428-0001 1 LÙ A GIÀ ( LÙ THỊ ANH THƯ) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 13:46:21 02/06/2023 13:46:21 Đã trả kết quả
17 H63.26.22-230428-0018 1 GIÀNG A GIÀ ( GIÀNG TUẤN MINH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:10:44 02/06/2023 15:10:44 Đã trả kết quả
18 H63.26.22-230428-0002 1 LÙ A THẮNG( LÙ THỊ DỦ) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 13:51:18 02/06/2023 13:51:18 Đã trả kết quả
19 H63.26.22-230428-0021 1 HỜ A VỪ( HỜ THỊ ANH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:22:15 02/06/2023 15:22:15 Đã trả kết quả
20 H63.26.22-230428-0011 1 HỜ A KHUA( HỜ A ĐÔNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:42:59 02/06/2023 14:42:59 Đã trả kết quả
21 H63.26.22-230428-0024 1 HỜ A ĐỈNH( HỜ A THI) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:32:28 02/06/2023 15:32:28 Đã trả kết quả
22 H63.26.22-230428-0004 1 VÀNG THỊ VÂN ( LÝ THỊ THÙY NGA) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:00:31 02/06/2023 14:00:31 Đã trả kết quả
23 H63.26.22-230428-0028 1 HỜ A TÙ( HỜ CÔNG SINH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:47:10 02/06/2023 15:47:10 Đã trả kết quả
24 H63.26.22-230428-0009 1 LÝ A CHU( LÝ A HÙNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:34:05 02/06/2023 14:34:05 Đã trả kết quả
25 H63.26.22-230428-0012 1 GIÀNG A LÙ( GIÀNG MINH QUANG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:50:03 02/06/2023 14:50:03 Đã trả kết quả
26 H63.26.22-230428-0029 1 HỜ A KHÀY( HỜ THỊ CHU) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:50:11 02/06/2023 15:50:11 Đã trả kết quả
27 H63.26.22-230428-0008 1 CHẢO THỊ SƠ( LÝ THẾ ANH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:31:01 02/06/2023 14:31:01 Đã trả kết quả
28 H63.26.22-230428-0017 1 GIÀNG A CHÙ ( GIÀNG A CHỜ BÌNH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:06:30 02/06/2023 15:06:30 Đã trả kết quả
29 H63.26.22-230428-0020 1 HỜ A VỪ( HỜ SƠN LÂM) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:18:20 02/06/2023 15:18:20 Đã trả kết quả
30 H63.26.22-230428-0013 1 VÀNG A DÀ( VÀNG XUÂN TRƯỜNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:52:51 02/06/2023 14:52:51 Đã trả kết quả