DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Cao Ph���
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.21-230530-0012 1 GIÀNG Y THU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:32:35 29/06/2023 10:32:35 Đã trả kết quả
2 H63.26.21-230530-0013 1 LÝ A BẢY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:34:21 29/06/2023 10:34:21 Đã trả kết quả
3 H63.26.21-230530-0018 1 THÀO A NÙ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:55:35 29/06/2023 10:55:35 Đã trả kết quả
4 H63.26.21-230530-0006 1 HỜ A SÁNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:20:36 29/06/2023 10:20:36 Đã trả kết quả
5 H63.26.21-230530-0017 1 HÀ VĂN CHÀI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:53:32 29/06/2023 10:53:32 Đã trả kết quả
6 H63.26.21-230531-0005 1 CHANG A DÌ Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 31/05/2023 14:49:21 01/06/2023 14:49:21 Đã trả kết quả
7 H63.26.21-230531-0001 1 CHANG A DÌ Đăng ký khai sinh 31/05/2023 08:33:08 01/06/2023 08:33:08 Đã trả kết quả
8 H63.26.21-230530-0009 1 LÙ THỊ LỆ THU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:25:31 29/06/2023 10:25:31 Đã trả kết quả
9 H63.26.21-230530-0022 1 LÒ THỊ LĂM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 11:03:04 29/06/2023 11:03:04 Đã trả kết quả
10 H63.26.21-230530-0015 1 LÝ A THƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:44:01 29/06/2023 10:44:01 Đã trả kết quả
11 H63.26.21-230531-0004 1 CHANG A DÌ Đăng ký kết hôn 31/05/2023 10:23:35 01/06/2023 10:23:35 Đã trả kết quả
12 H63.26.21-230530-0010 1 LÝ A CHIẾN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:27:35 29/06/2023 10:27:35 Đã trả kết quả
13 H63.26.21-230530-0020 1 LÝ A CHU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 11:00:34 29/06/2023 11:00:34 Đã trả kết quả
14 H63.26.21-230530-0023 1 GIÀNG THỊ NINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 11:05:23 29/06/2023 11:05:23 Đã trả kết quả
15 H63.26.21-230530-0011 1 HẢNG THỊ KHUA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:30:41 29/06/2023 10:30:41 Đã trả kết quả
16 H63.26.21-230530-0014 1 LÝ THỊ CU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:36:30 29/06/2023 10:36:30 Đã trả kết quả
17 H63.26.21-230530-0016 1 SÙNG THỊ CỦA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:46:59 29/06/2023 10:46:59 Đã trả kết quả
18 H63.26.21-230531-0003 1 CHANG A DÌ Đăng ký khai sinh 31/05/2023 09:21:11 01/06/2023 09:21:11 Đã trả kết quả
19 H63.26.21-230530-0028 1 VÌ THỊ SƯA Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 30/05/2023 14:40:35 06/06/2023 14:40:35 Đã trả kết quả
20 H63.26.21-230530-0007 1 VÀNG GIA NGHĨA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:23:03 29/06/2023 10:23:03 Đã trả kết quả
21 H63.26.21-230531-0002 1 CHANG A DÌ Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 08:59:13 07/06/2023 08:59:13 Đã trả kết quả
22 H63.26.21-230530-0025 1 HOÀNG THỊ VẤN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 11:08:29 29/06/2023 11:08:29 Đã trả kết quả
23 H63.26.21-230530-0019 1 GIÀNG A DÌNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:58:09 29/06/2023 10:58:09 Đã trả kết quả