DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND X�� Cao Ph���
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.21-230504-0004 1 VÀNG A SÚA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:57:44 05/05/2023 15:57:44 Đã trả kết quả
2 H63.26.21-230505-0001 1 THÀO A NẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 14:01:53 08/05/2023 14:01:53 Đã trả kết quả
3 H63.26.21-230504-0002 1 VÀNG A MÙA Đăng ký khai sinh 04/05/2023 14:51:12 05/05/2023 14:51:12 Đã trả kết quả
4 H63.26.21-230504-0001 1 LÝ THỊ MÚ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 09:55:45 09/05/2023 09:55:45 Đã trả kết quả
5 H63.26.21-230504-0003 1 TÒNG VĂN VIÊN Đăng ký khai sinh 04/05/2023 15:22:47 05/05/2023 15:22:47 Đã trả kết quả
6 H63.26.21-230519-0002 1 HỜ A TỒNG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 19/05/2023 09:11:32 22/05/2023 09:11:32 Đã trả kết quả
7 H63.26.21-230523-0012 1 LÝ A SINH Đăng ký khai sinh 23/05/2023 13:46:27 24/05/2023 13:46:27 Đã trả kết quả
8 H63.26.21-230523-0007 1 SÙNG A SÚA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 11:40:54 24/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
9 H63.26.21-230522-0002 1 LÝ A SƠN Đăng ký kết hôn 22/05/2023 11:06:53 23/05/2023 11:06:53 Đã trả kết quả
10 H63.26.21-230523-0013 1 HOÀNG VĂN HỢP Đăng ký khai sinh 23/05/2023 13:52:09 24/05/2023 13:52:09 Đã trả kết quả
11 H63.26.21-230523-0005 1 GIÀNG THỊ DÔNG Đăng ký khai sinh 23/05/2023 10:51:24 24/05/2023 10:51:24 Đã trả kết quả
12 H63.26.21-230514-0005 1 LƯỜNG THỊ SUM Đăng ký khai sinh 14/05/2023 15:35:07 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
13 H63.26.21-230523-0003 1 LÝ A SƠN Đăng ký khai sinh 23/05/2023 08:23:40 24/05/2023 08:23:40 Đã trả kết quả
14 H63.26.21-230517-0002 1 MÙA A SỬ Đăng ký kết hôn 17/05/2023 09:56:45 18/05/2023 09:56:45 Đã trả kết quả
15 H63.26.21-230519-0004 1 GIÀNG THỊ DÔNG Đăng ký kết hôn 19/05/2023 10:54:39 22/05/2023 10:54:39 Đã trả kết quả
16 H63.26.21-230523-0006 1 LÒ THỊ LIÊN Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 23/05/2023 11:32:48 24/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
17 H63.26.21-230518-0001 1 LÝ THỊ CHƠ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 15:51:35 23/05/2023 15:51:35 Đã trả kết quả
18 H63.26.21-230523-0008 1 VÀNG A SANG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 11:44:52 24/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
19 H63.26.21-230530-0012 1 GIÀNG Y THU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:32:35 29/06/2023 10:32:35 Đã trả kết quả
20 H63.26.21-230530-0013 1 LÝ A BẢY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:34:21 29/06/2023 10:34:21 Đã trả kết quả
21 H63.26.21-230530-0018 1 THÀO A NÙ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:55:35 29/06/2023 10:55:35 Đã trả kết quả
22 H63.26.21-230530-0006 1 HỜ A SÁNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:20:36 29/06/2023 10:20:36 Đã trả kết quả
23 H63.26.21-230530-0021 1 LÝ A CHUA Đăng ký nhận cha, mẹ, con 30/05/2023 11:01:54 02/06/2023 11:01:54 Đã trả kết quả
24 H63.26.21-230530-0024 1 LÝ A CHUA Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 30/05/2023 11:05:24 31/05/2023 11:05:24 Đã trả kết quả
25 H63.26.21-230530-0017 1 HÀ VĂN CHÀI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:53:32 29/06/2023 10:53:32 Đã trả kết quả
26 H63.26.21-230531-0005 1 CHANG A DÌ Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 31/05/2023 14:49:21 01/06/2023 14:49:21 Đã trả kết quả
27 H63.26.21-230530-0026 1 SÙNG A CU Đăng ký nhận cha, mẹ, con 30/05/2023 11:58:05 02/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
28 H63.26.21-230525-0001 1 LÝ A PÁO Đăng ký khai sinh 25/05/2023 05:37:36 26/05/2023 07:30:00 Đã trả kết quả
29 H63.26.21-230522-0001 1 LÝ A CÂU Đăng ký khai tử 22/05/2023 09:46:57 23/05/2023 09:46:57 Đã trả kết quả
30 H63.26.21-230524-0001 1 SÙNG A MANG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 24/05/2023 16:49:29 25/05/2023 16:49:29 Đã trả kết quả
31 H63.26.21-230530-0001 1 HỜ THỊ DỞ Đăng ký khai sinh 30/05/2023 08:02:42 31/05/2023 08:02:42 Đã trả kết quả
32 H63.26.21-230529-0003 1 SÙNG A CU Đăng ký kết hôn 29/05/2023 09:19:28 30/05/2023 09:19:28 Đã trả kết quả
33 H63.26.21-230512-0009 1 GIÀNG A DÊ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 14:07:53 13/06/2023 14:07:53 Đã trả kết quả
34 H63.26.21-230526-0002 1 LÒ THỊ LÈ Đăng ký khai sinh 26/05/2023 08:29:20 29/05/2023 08:29:20 Đã trả kết quả
35 H63.26.21-230530-0027 1 SÙNG A CU Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 30/05/2023 12:02:59 31/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
36 H63.26.21-230530-0008 1 LÙ THỊ DỞ Đăng ký khai tử 30/05/2023 10:24:16 31/05/2023 10:24:16 Đã trả kết quả
37 H63.26.21-230530-0004 1 LÒ VĂN MẶC Đăng ký khai tử 30/05/2023 09:12:10 31/05/2023 09:12:10 Đã trả kết quả
38 H63.26.21-230530-0005 1 LÝ A NINH Đăng ký khai tử 30/05/2023 09:50:02 31/05/2023 09:50:02 Đã trả kết quả
39 H63.26.21-230526-0001 1 LÒ THỊ LÈ Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 26/05/2023 08:03:52 29/05/2023 08:03:52 Đã trả kết quả
40 H63.26.21-230531-0001 1 CHANG A DÌ Đăng ký khai sinh 31/05/2023 08:33:08 01/06/2023 08:33:08 Đã trả kết quả
41 H63.26.21-230530-0002 1 LÝ A CHUA Đăng ký khai sinh 30/05/2023 08:06:28 31/05/2023 08:06:28 Đã trả kết quả
42 H63.26.21-230530-0009 1 LÙ THỊ LỆ THU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:25:31 29/06/2023 10:25:31 Đã trả kết quả
43 H63.26.21-230530-0022 1 LÒ THỊ LĂM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 11:03:04 29/06/2023 11:03:04 Đã trả kết quả
44 H63.26.21-230530-0015 1 LÝ A THƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:44:01 29/06/2023 10:44:01 Đã trả kết quả
45 H63.26.21-230525-0003 1 MÙA A SỬ Đăng ký khai sinh 25/05/2023 08:22:49 26/05/2023 08:22:49 Đã trả kết quả
46 H63.26.21-230529-0002 1 LÝ A DÊ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 29/05/2023 09:14:36 30/05/2023 09:14:36 Đã trả kết quả
47 H63.26.21-230508-0001 1 SÙNG A HỀNH Đăng ký kết hôn 08/05/2023 11:14:06 09/05/2023 11:14:06 Đã trả kết quả
48 H63.26.21-230514-0003 1 SÙNG BLA PÁO Đăng ký khai sinh 14/05/2023 15:23:57 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
49 H63.26.21-230511-0011 1 GIÀNG THỊ NHÁNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:15:14 12/06/2023 14:15:14 Đã trả kết quả
50 H63.26.21-230508-0002 1 SÙNG A HỀNH Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 08/05/2023 11:43:25 09/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
51 H63.26.21-230531-0004 1 CHANG A DÌ Đăng ký kết hôn 31/05/2023 10:23:35 01/06/2023 10:23:35 Đã trả kết quả
52 H63.26.21-230512-0001 1 SÙNG A TÍNH Đăng ký khai sinh 12/05/2023 08:28:15 15/05/2023 08:28:15 Đã trả kết quả
53 H63.26.21-230509-0003 1 HỜ THỊ CHƯ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 09/05/2023 15:14:30 10/05/2023 15:14:30 Đã trả kết quả
54 H63.26.21-230511-0016 1 SÙNG THỊ PHƯƠNG LY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:25:12 12/06/2023 14:25:12 Đã trả kết quả
55 H63.26.21-230523-0004 1 GIÀNG THỊ DÔNG Đăng ký khai sinh 23/05/2023 10:46:38 24/05/2023 10:46:38 Đã trả kết quả
56 H63.26.21-230510-0002 1 SÙNG A TRÁNG Đăng ký nhận cha, mẹ, con 10/05/2023 15:08:48 15/05/2023 15:08:48 Đã trả kết quả
57 H63.26.21-230519-0003 1 HỜ A TỒNG Đăng ký nhận cha, mẹ, con 19/05/2023 09:24:38 24/05/2023 09:24:38 Đã trả kết quả
58 H63.26.21-230509-0001 1 LƯỜNG VĂN TÂM Đăng ký khai sinh 09/05/2023 08:38:29 10/05/2023 08:38:29 Đã trả kết quả
59 H63.26.21-230522-0003 1 GIÀNG A SANG Đăng ký khai sinh 22/05/2023 14:02:36 23/05/2023 14:02:36 Đã trả kết quả
60 H63.26.21-230511-0014 1 GIÀNG THỊ KHÓA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:21:19 12/06/2023 14:21:19 Đã trả kết quả
61 H63.26.21-230511-0005 1 LÝ A GIÀNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 13:56:59 12/06/2023 13:56:59 Đã trả kết quả
62 H63.26.21-230511-0001 1 HẢNG A ĐỈNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 08:40:17 12/06/2023 08:40:17 Đã trả kết quả
63 H63.26.21-230525-0005 1 GIÀNG A SANG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 16:08:16 26/05/2023 16:08:16 Đã trả kết quả
64 H63.26.21-230523-0015 1 HOÀNG VĂN THÁI Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 23/05/2023 14:03:49 24/05/2023 14:03:49 Đã trả kết quả
65 H63.26.21-230511-0013 1 THÀO THỊ NGỌC LINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:19:18 12/06/2023 14:19:18 Đã trả kết quả
66 H63.26.21-230530-0010 1 LÝ A CHIẾN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:27:35 29/06/2023 10:27:35 Đã trả kết quả
67 H63.26.21-230530-0020 1 LÝ A CHU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 11:00:34 29/06/2023 11:00:34 Đã trả kết quả
68 H63.26.21-230529-0005 1 SÙNG A KHUA Đăng ký kết hôn 29/05/2023 10:37:56 30/05/2023 10:37:56 Đã trả kết quả
69 H63.26.21-230511-0022 1 CHANG A LỬ Đăng ký kết hôn 11/05/2023 16:22:07 12/05/2023 16:22:07 Đã trả kết quả
70 H63.26.21-230525-0004 1 LÝ A DÌNH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 16:02:01 26/05/2023 16:02:01 Đã trả kết quả
71 H63.26.21-230511-0017 1 HỜ THỊ THIÊN HOA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:26:54 12/06/2023 14:26:54 Đã trả kết quả
72 H63.26.21-230511-0015 1 GIÀNG A BẰNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:23:39 12/06/2023 14:23:39 Đã trả kết quả
73 H63.26.21-230517-0004 1 HỜ A LỒNG Đăng ký khai sinh 17/05/2023 14:18:07 18/05/2023 14:18:07 Đã trả kết quả
74 H63.26.21-230516-0001 1 GIÀNG A CHỒNG Đăng ký khai tử 16/05/2023 09:55:57 17/05/2023 09:55:57 Đã trả kết quả
75 H63.26.21-230514-0001 1 LƯỜNG VĂN XUÂN Đăng ký khai tử 14/05/2023 10:16:47 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
76 H63.26.21-230512-0006 1 GIÀNG THỊ MƠ (BƠ) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 14:03:37 13/06/2023 14:03:37 Đã trả kết quả
77 H63.26.21-230512-0008 1 SÙNG THỊ TÀNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 14:06:24 13/06/2023 14:06:24 Đã trả kết quả
78 H63.26.21-230512-0007 1 THÀO THỊ SÍNH SÀY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 14:05:10 13/06/2023 14:05:10 Đã trả kết quả
79 H63.26.21-230512-0003 1 LÝ A SỬ Đăng ký khai sinh 12/05/2023 11:02:27 15/05/2023 11:02:27 Đã trả kết quả
80 H63.26.21-230512-0005 1 VÌ ANH NAM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 14:01:42 13/06/2023 14:01:42 Đã trả kết quả
81 H63.26.21-230515-0003 1 THÀO A CÂU Đăng ký khai tử 15/05/2023 09:59:23 16/05/2023 09:59:23 Đã trả kết quả
82 H63.26.21-230516-0005 1 LÒ VĂN LANH Đăng ký khai sinh 16/05/2023 15:59:34 17/05/2023 15:59:34 Đã trả kết quả
83 H63.26.21-230511-0008 1 LÝ BẢO NAM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:07:44 12/06/2023 14:07:44 Đã trả kết quả
84 H63.26.21-230511-0021 1 SÙNG A TÍNH Đăng ký kết hôn 11/05/2023 14:49:54 12/05/2023 14:49:54 Đã trả kết quả
85 H63.26.21-230511-0007 1 MÙA THỊ NGỌC ÁNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:04:48 12/06/2023 14:04:48 Đã trả kết quả
86 H63.26.21-230511-0004 1 GIÀNG A CHỜ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 13:55:32 12/05/2023 13:55:32 Đã trả kết quả
87 H63.26.21-230516-0003 1 SÙNG THỊ BLA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 14:09:23 17/05/2023 14:09:23 Đã trả kết quả
88 H63.26.21-230517-0006 1 VÀNG A SANG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 15:03:59 18/05/2023 15:03:59 Đã trả kết quả
89 H63.26.21-230510-0003 1 SÙNG A TRÁNG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 10/05/2023 15:14:27 11/05/2023 15:14:27 Đã trả kết quả
90 H63.26.21-230511-0002 1 LÝ THỊ SẦU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 08:45:54 12/06/2023 08:45:54 Đã trả kết quả
91 H63.26.21-230514-0002 1 QUÀNG THỊ DUNG Đăng ký khai tử 14/05/2023 15:01:20 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
92 H63.26.21-230512-0002 1 SÙNG A TÍNH Đăng ký khai sinh 12/05/2023 08:28:46 15/05/2023 08:28:46 Đã trả kết quả
93 H63.26.21-230511-0009 1 LÝ A KHÁNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:10:50 12/06/2023 14:10:50 Đã trả kết quả
94 H63.26.21-230517-0003 1 SÙNG A PÁO Đăng ký kết hôn 17/05/2023 13:48:30 18/05/2023 13:48:30 Đã trả kết quả
95 H63.26.21-230516-0002 1 GIÀNG A VÀNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 14:04:43 17/05/2023 14:04:43 Đã trả kết quả
96 H63.26.21-230510-0004 1 SÙNG A TRÁNG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 10/05/2023 15:18:09 11/05/2023 15:18:09 Đã trả kết quả
97 H63.26.21-230517-0001 1 CHANG THỊ MANG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 08:35:36 18/05/2023 08:35:36 Đã trả kết quả
98 H63.26.21-230517-0005 1 LÝ A KHUA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 15:00:15 18/05/2023 15:00:15 Đã trả kết quả
99 H63.26.21-230523-0011 1 LÝ A TRỪ Đăng ký khai sinh 23/05/2023 13:40:19 24/05/2023 13:40:19 Đã trả kết quả
100 H63.26.21-230515-0004 1 SÙNG A THÀNG Đăng ký khai tử 15/05/2023 10:15:47 16/05/2023 10:15:47 Đã trả kết quả
101 H63.26.21-230529-0007 1 SÙNG A KHUA Đăng ký khai sinh 29/05/2023 15:25:25 30/05/2023 15:25:25 Đã trả kết quả
102 H63.26.21-230530-0023 1 GIÀNG THỊ NINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 11:05:23 29/06/2023 11:05:23 Đã trả kết quả
103 H63.26.21-230516-0006 1 SÙNG A HỬ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 16:42:00 17/05/2023 16:42:00 Đã trả kết quả
104 H63.26.21-230516-0004 1 LÝ A LÂU Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 16/05/2023 15:49:40 17/05/2023 15:49:40 Đã trả kết quả
105 H63.26.21-230519-0001 1 SÙNG A LÀNG Đăng ký khai sinh 19/05/2023 07:49:38 22/05/2023 07:49:38 Đã trả kết quả
106 H63.26.21-230529-0006 1 LÝ A CHUA Đăng ký kết hôn 29/05/2023 10:46:27 30/05/2023 10:46:27 Đã trả kết quả
107 H63.26.21-230523-0001 1 LÝ A SƠN Đăng ký khai sinh 23/05/2023 08:11:37 24/05/2023 08:11:37 Đã trả kết quả
108 H63.26.21-230529-0001 1 GIÀNG THỊ PHÍ Đăng ký khai sinh 29/05/2023 08:17:59 30/05/2023 08:17:59 Đã trả kết quả
109 H63.26.21-230525-0002 1 CHANG A LỀNH Đăng ký khai sinh 25/05/2023 05:43:40 26/05/2023 07:30:00 Đã trả kết quả
110 H63.26.21-230511-0010 1 LÝ VÕ CHUẨN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:13:05 12/06/2023 14:13:05 Đã trả kết quả
111 H63.26.21-230511-0006 1 GIÀNG THỊ NGỌC LAN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:02:10 12/06/2023 14:02:10 Đã trả kết quả
112 H63.26.21-230509-0002 1 LÝ THỊ SINH Đăng ký khai sinh 09/05/2023 15:09:09 10/05/2023 15:09:09 Đã trả kết quả
113 H63.26.21-230515-0001 1 LÝ THỊ TÂU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 15/05/2023 08:47:47 16/05/2023 08:47:47 Đã trả kết quả
114 H63.26.21-230512-0004 1 LÝ A DÊ Đăng ký khai sinh 12/05/2023 11:06:36 15/05/2023 11:06:36 Đã trả kết quả
115 H63.26.21-230530-0011 1 HẢNG THỊ KHUA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:30:41 29/06/2023 10:30:41 Đã trả kết quả
116 H63.26.21-230530-0014 1 LÝ THỊ CU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:36:30 29/06/2023 10:36:30 Đã trả kết quả
117 H63.26.21-230530-0016 1 SÙNG THỊ CỦA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:46:59 29/06/2023 10:46:59 Đã trả kết quả
118 H63.26.21-230526-0004 1 HÀ VĂN DIÊN Đăng ký khai tử 26/05/2023 09:16:39 29/05/2023 09:16:39 Đã trả kết quả
119 H63.26.21-230531-0003 1 CHANG A DÌ Đăng ký khai sinh 31/05/2023 09:21:11 01/06/2023 09:21:11 Đã trả kết quả
120 H63.26.21-230526-0005 1 LÒ THỊ LIỀN Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 26/05/2023 09:20:41 29/05/2023 09:20:41 Đã trả kết quả
121 H63.26.21-230530-0028 1 VÌ THỊ SƯA Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 30/05/2023 14:40:35 06/06/2023 14:40:35 Đã trả kết quả
122 H63.26.21-230526-0003 1 HÀ VĂN DIÊN Đăng ký khai sinh 26/05/2023 09:11:51 29/05/2023 09:11:51 Đã trả kết quả
123 H63.26.21-230526-0006 1 ĐÈO THỊ HOẢNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 26/05/2023 11:43:28 29/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
124 H63.26.21-230530-0007 1 VÀNG GIA NGHĨA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:23:03 29/06/2023 10:23:03 Đã trả kết quả
125 H63.26.21-230514-0004 1 CHANG A LỬ Đăng ký khai sinh 14/05/2023 15:30:11 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
126 H63.26.21-230515-0002 1 QUÀNG THỊ DUNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 09:12:04 18/05/2023 09:12:04 Đã trả kết quả
127 H63.26.21-230511-0003 1 LÝ A PHỔNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 08:50:14 12/06/2023 08:50:14 Đã trả kết quả
128 H63.26.21-230511-0012 1 THÀO A CỦA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:16:55 12/06/2023 14:16:55 Đã trả kết quả
129 H63.26.21-230523-0002 1 SÙNG A GIỐNG Đăng ký khai sinh 23/05/2023 08:17:41 24/05/2023 08:17:41 Đã trả kết quả
130 H63.26.21-230523-0009 1 LÒ VĂN THUẬN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 11:49:42 24/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
131 H63.26.21-230508-0003 1 SÙNG A HỀNH Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 08/05/2023 11:47:35 09/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
132 H63.26.21-230531-0002 1 CHANG A DÌ Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 08:59:13 07/06/2023 08:59:13 Đã trả kết quả
133 H63.26.21-230510-0001 1 SÙNG A TRÁNG Đăng ký nhận cha, mẹ, con 10/05/2023 15:05:35 15/05/2023 15:05:35 Đã trả kết quả
134 H63.26.21-230529-0004 1 THÀO THỊ PHƯƠNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 10:00:07 01/06/2023 10:00:07 Đã trả kết quả
135 H63.26.21-230525-0006 1 LÒ THỊ PANH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 16:39:55 26/05/2023 16:39:55 Đã trả kết quả
136 H63.26.21-230511-0018 1 HỜ THẾ VINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:28:43 12/06/2023 14:28:43 Đã trả kết quả
137 H63.26.21-230511-0020 1 HẢNG THỊ CHA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:32:35 12/06/2023 14:32:35 Đã trả kết quả
138 H63.26.21-230530-0025 1 HOÀNG THỊ VẤN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 11:08:29 29/06/2023 11:08:29 Đã trả kết quả
139 H63.26.21-230511-0019 1 GIÀNG THỊ LÀ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:30:41 12/06/2023 14:30:41 Đã trả kết quả
140 H63.26.21-230523-0014 1 VÌ THỊ NGHĨA Đăng ký khai sinh 23/05/2023 13:58:26 24/05/2023 13:58:26 Đã trả kết quả
141 H63.26.21-230530-0003 1 LÝ A CHUA Đăng ký khai sinh 30/05/2023 08:09:45 31/05/2023 08:09:45 Đã trả kết quả
142 H63.26.21-230530-0019 1 GIÀNG A DÌNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:58:09 29/06/2023 10:58:09 Đã trả kết quả
143 H63.26.21-230523-0010 1 LÝ THỊ PÀNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 11:52:44 24/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả