DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Ch��� T���o
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.23-230531-0001 1 SÙNG A SÌNH Đăng ký nhận cha, mẹ, con 31/05/2023 10:48:54 05/06/2023 10:48:54 Đã trả kết quả
2 H63.26.23-230531-0002 1 SÙNG A SÌNH Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 31/05/2023 11:44:07 01/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả