DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Xã Chế Tạo
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.23-230508-0006 1 GIÀNG THỊ HỒNG NGỌC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 19:15:44 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 H63.26.23-230508-0025 1 GIÀNG A DÌ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:23:18 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 H63.26.23-230508-0007 1 GIÀNG A TỰ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 19:18:42 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 H63.26.23-230508-0013 1 GIÀNG A LỬ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:00:39 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 H63.26.23-230505-0002 1 GIÀNG A CỦA Đăng ký kết hôn 05/05/2023 10:19:40 08/05/2023 10:19:40 Đã trả kết quả
6 H63.26.23-230504-0001 1 SÙNG A THỀ Đăng ký khai sinh 04/05/2023 09:04:11 05/05/2023 09:04:11 Đã trả kết quả
7 H63.26.23-230505-0003 1 GIÀNG A CỦA Đăng ký khai sinh 05/05/2023 10:18:44 08/05/2023 10:18:44 Đã trả kết quả
8 H63.26.23-230505-0004 1 SÙNG A VỪ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 14:40:20 08/05/2023 14:40:20 Đã trả kết quả
9 H63.26.23-230505-0001 1 SÙNG A CHUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:03:14 08/05/2023 09:03:14 Đã trả kết quả
10 H63.26.23-230505-0007 1 SÙNG A NHÀ Đăng ký khai sinh 05/05/2023 15:44:06 08/05/2023 15:44:06 Đã trả kết quả
11 H63.26.23-230505-0006 1 SÙNG A NHÀ Đăng ký khai sinh 05/05/2023 15:44:39 08/05/2023 15:44:39 Đã trả kết quả
12 H63.26.23-230508-0014 1 SÙNG A TỦA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:02:21 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
13 H63.26.23-230508-0017 1 GIÀNG THỊ SU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:08:11 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
14 H63.26.23-230504-0002 1 GIÀNG A SÁY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 11:58:29 05/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
15 H63.26.23-230519-0006 1 THÀO A TRỪ Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 19/05/2023 21:22:58 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
16 H63.26.23-230519-0014 1 SÙNG A DỜ Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 20/05/2023 07:40:57 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
17 H63.26.23-230523-0001 1 SÙNG A PHỔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:13:02 24/05/2023 10:13:02 Đã trả kết quả
18 H63.26.23-230519-0007 1 SÙNG A NHÀ Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 20/05/2023 08:05:34 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
19 H63.26.23-230508-0033 1 MÙA A CU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:41:42 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
20 H63.26.23-230508-0030 1 SÙNG THỊ DÔNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:32:18 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
21 H63.26.23-230512-0001 1 SÙNG A LÀNG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 12/05/2023 14:28:21 15/05/2023 14:28:21 Đã trả kết quả
22 H63.26.23-230523-0002 1 GIÀNG A CỤ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:20:28 24/05/2023 10:20:28 Đã trả kết quả
23 H63.26.23-230519-0010 1 SÙNG A VANG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 20/05/2023 07:54:50 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
24 H63.26.23-230519-0009 1 GIÀNG A SINH Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 20/05/2023 07:58:45 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
25 H63.26.23-230519-0008 1 GIÀNG A CHUA Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 20/05/2023 08:02:48 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
26 H63.26.23-230508-0011 1 GIÀNG A VIÊT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 19:55:51 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
27 H63.26.23-230508-0020 1 GIÀNG A CÔNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:13:45 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
28 H63.26.23-230509-0003 1 MÙA THỊ SÚ Đăng ký khai sinh 09/05/2023 10:55:28 10/05/2023 10:55:28 Đã trả kết quả
29 H63.26.23-230525-0001 1 SÙNG A CHUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 16:52:08 26/05/2023 16:52:08 Đã trả kết quả
30 H63.26.23-230519-0001 1 SÙNG A PHỀNH Đăng ký khai sinh 19/05/2023 14:17:06 22/05/2023 14:17:06 Đã trả kết quả
31 H63.26.23-230522-0001 1 SÙNG THỊ DUA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 09:39:31 25/05/2023 09:39:31 Đã trả kết quả
32 H63.26.23-230508-0010 1 SÙNG SÔNG LỒNG Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bao trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 08/05/2023 19:45:07 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
33 H63.26.23-230508-0012 1 SÙNG MINH TUẤN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 19:58:16 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
34 H63.26.23-230508-0029 1 GIÀNG A LỂNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:30:17 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
35 H63.26.23-230508-0034 1 SÙNG A CHUA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:51:59 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
36 H63.26.23-230508-0035 1 THÀO THỊ LỲ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:54:06 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
37 H63.26.23-230509-0001 1 SÙNG A CỦA Đăng ký kết hôn 09/05/2023 09:13:26 10/05/2023 09:13:26 Đã trả kết quả
38 H63.26.23-230508-0016 1 SÙNG A LÙ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:06:24 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
39 H63.26.23-230508-0004 1 GIÀNG A CỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:01:57 09/05/2023 15:01:57 Đã trả kết quả
40 H63.26.23-230508-0003 1 MÙA THỊ SÚ Đăng ký kết hôn 08/05/2023 14:40:14 09/05/2023 14:40:14 Đã trả kết quả
41 H63.26.23-230508-0019 1 SÙNG A CHƯ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:11:45 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
42 H63.26.23-230508-0036 1 SÙNG A THẮNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:56:16 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
43 H63.26.23-230509-0002 1 SÙNG THỊ HOA Đăng ký khai sinh 09/05/2023 10:55:47 10/05/2023 10:55:47 Đã trả kết quả
44 H63.26.23-230519-0011 1 GIÀNG A CHÁNG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 20/05/2023 07:52:37 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
45 H63.26.23-230512-0003 1 GIÀNG A SẦU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:56:08 15/05/2023 15:56:08 Đã trả kết quả
46 H63.26.23-230508-0027 1 GIÀNG A LỂNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:27:00 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
47 H63.26.23-230508-0037 1 SÙNG A DẠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:57:55 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
48 H63.26.23-230517-0002 1 GIÀNG THỊ NU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 09:24:25 22/05/2023 09:24:25 Đã trả kết quả
49 H63.26.23-230508-0008 1 SÙNG SÔNG LỒNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 19:22:39 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
50 H63.26.23-230515-0005 1 GIÀNG A TRỪ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:42:53 16/05/2023 15:42:53 Đã trả kết quả
51 H63.26.23-230515-0002 1 SÙNG A SANG Đăng ký khai tử 15/05/2023 10:35:22 16/05/2023 10:35:22 Đã trả kết quả
52 H63.26.23-230508-0001 1 GIÀNG THỊ PÀNG Đăng ký khai sinh 08/05/2023 10:04:21 09/05/2023 10:04:21 Đã trả kết quả
53 H63.26.23-230508-0022 1 GIÀNG A PÁO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:17:32 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
54 H63.26.23-230508-0023 1 GIÀNG A DÀ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:19:49 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
55 H63.26.23-230515-0001 1 GIÀNG A CU Đăng ký khai tử 15/05/2023 09:49:17 16/05/2023 09:49:17 Đã trả kết quả
56 H63.26.23-230517-0004 1 SÙNG THỊ SÚA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:13:18 18/05/2023 15:13:18 Đã trả kết quả
57 H63.26.23-230519-0002 1 GIÀNG A VANG Đăng ký khai sinh 19/05/2023 21:19:45 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
58 H63.26.23-230519-0005 1 GIÀNG A VỪ Đăng ký khai sinh 19/05/2023 21:25:57 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
59 H63.26.23-230517-0003 1 GIÀNG THỊ NGA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 10:16:23 22/05/2023 10:16:23 Đã trả kết quả
60 H63.26.23-230515-0003 1 SÙNG THỊ RÚ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 14:33:07 18/05/2023 14:33:07 Đã trả kết quả
61 H63.26.23-230522-0003 1 SÙNG A PHỀNH Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 22/05/2023 14:47:38 23/05/2023 14:47:38 Đã trả kết quả
62 H63.26.23-230519-0003 1 SÙNG A SINH Đăng ký khai sinh 19/05/2023 21:32:52 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
63 H63.26.23-230508-0015 1 GIÀNG A TU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:04:28 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
64 H63.26.23-230509-0004 1 SÙNG A THẮNG Đăng ký khai sinh 09/05/2023 10:54:58 10/05/2023 10:54:58 Đã trả kết quả
65 H63.26.23-230508-0002 1 SÙNG A CHƯ Đăng ký khai sinh 08/05/2023 10:52:13 09/05/2023 10:52:13 Đã trả kết quả
66 H63.26.23-230526-0001 1 GIÀNG A TÍNH Đăng ký khai sinh 26/05/2023 16:32:27 29/05/2023 16:32:27 Đã trả kết quả
67 H63.26.23-230511-0002 1 GIÀNG A CHU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:12:54 12/05/2023 16:12:54 Đã trả kết quả
68 H63.26.23-230508-0026 1 GIÀNG A CHỜ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:25:16 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
69 H63.26.23-230508-0024 1 SÙNG THỊ BẦU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:21:34 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
70 H63.26.23-230508-0038 1 SÙNG A DẠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:59:34 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
71 H63.26.23-230508-0028 1 GIÀNG A LỂNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:28:43 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
72 H63.26.23-230505-0005 1 GIÀNG A TU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 15:22:08 08/05/2023 15:22:08 Đã trả kết quả
73 H63.26.23-230508-0021 1 GIÀNG A SÀ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:15:53 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
74 H63.26.23-230508-0031 1 MÙA THỊ GIÀ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:34:32 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
75 H63.26.23-230511-0001 1 GIÀNG A CHU Đăng ký khai sinh 11/05/2023 15:53:41 12/05/2023 15:53:41 Đã trả kết quả
76 H63.26.23-230508-0005 1 GIÀNG A TỈNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 16:31:10 09/05/2023 16:31:10 Đã trả kết quả
77 H63.26.23-230519-0012 1 SÙNG A DÀ Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 20/05/2023 07:50:26 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
78 H63.26.23-230519-0013 1 GIÀNG A CHỦ Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 20/05/2023 07:47:09 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
79 H63.26.23-230519-0004 1 CỨ A HỌ Đăng ký khai sinh 19/05/2023 21:30:18 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
80 H63.26.23-230508-0009 1 GIÀNG A CHUNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 19:25:28 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
81 H63.26.23-230508-0018 1 THÀO A TRỪ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:10:07 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
82 H63.26.23-230512-0002 1 GIÀNG A LÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:41:38 15/05/2023 15:41:38 Đã trả kết quả
83 H63.26.23-230508-0032 1 MUÀ THỊ GIÀ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:36:34 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
84 H63.26.23-230515-0004 1 CỨ THỊ NU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:25:58 16/05/2023 15:25:58 Đã trả kết quả
85 H63.26.23-230522-0002 1 GIÀNG A DỜ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:16:54 23/05/2023 10:16:54 Đã trả kết quả