DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND X�� Ch��� T���o
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.23-230508-0006 1 GIÀNG THỊ HỒNG NGỌC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 19:15:44 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 H63.26.23-230508-0025 1 GIÀNG A DÌ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:23:18 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 H63.26.23-230508-0007 1 GIÀNG A TỰ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 19:18:42 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 H63.26.23-230508-0013 1 GIÀNG A LỬ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:00:39 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 H63.26.23-230505-0002 1 GIÀNG A CỦA Đăng ký kết hôn 05/05/2023 10:19:40 08/05/2023 10:19:40 Đã trả kết quả
6 H63.26.23-230504-0001 1 SÙNG A THỀ Đăng ký khai sinh 04/05/2023 09:04:11 05/05/2023 09:04:11 Đã trả kết quả
7 H63.26.23-230505-0003 1 GIÀNG A CỦA Đăng ký khai sinh 05/05/2023 10:18:44 08/05/2023 10:18:44 Đã trả kết quả
8 H63.26.23-230505-0004 1 SÙNG A VỪ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 14:40:20 08/05/2023 14:40:20 Đã trả kết quả
9 H63.26.23-230505-0001 1 SÙNG A CHUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:03:14 08/05/2023 09:03:14 Đã trả kết quả
10 H63.26.23-230505-0007 1 SÙNG A NHÀ Đăng ký khai sinh 05/05/2023 15:44:06 08/05/2023 15:44:06 Đã trả kết quả
11 H63.26.23-230505-0006 1 SÙNG A NHÀ Đăng ký khai sinh 05/05/2023 15:44:39 08/05/2023 15:44:39 Đã trả kết quả
12 H63.26.23-230508-0014 1 SÙNG A TỦA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:02:21 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
13 H63.26.23-230508-0017 1 GIÀNG THỊ SU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:08:11 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
14 H63.26.23-230504-0002 1 GIÀNG A SÁY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 11:58:29 05/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
15 H63.26.23-230519-0006 1 THÀO A TRỪ Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 19/05/2023 21:22:58 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
16 H63.26.23-230519-0014 1 SÙNG A DỜ Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 20/05/2023 07:40:57 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
17 H63.26.23-230523-0001 1 SÙNG A PHỔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:13:02 24/05/2023 10:13:02 Đã trả kết quả
18 H63.26.23-230519-0007 1 SÙNG A NHÀ Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 20/05/2023 08:05:34 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
19 H63.26.23-230508-0033 1 MÙA A CU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:41:42 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
20 H63.26.23-230508-0030 1 SÙNG THỊ DÔNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:32:18 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
21 H63.26.23-230512-0001 1 SÙNG A LÀNG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 12/05/2023 14:28:21 15/05/2023 14:28:21 Đã trả kết quả
22 H63.26.23-230523-0002 1 GIÀNG A CỤ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:20:28 24/05/2023 10:20:28 Đã trả kết quả
23 H63.26.23-230519-0010 1 SÙNG A VANG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 20/05/2023 07:54:50 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
24 H63.26.23-230519-0009 1 GIÀNG A SINH Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 20/05/2023 07:58:45 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
25 H63.26.23-230519-0008 1 GIÀNG A CHUA Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 20/05/2023 08:02:48 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
26 H63.26.23-230508-0011 1 GIÀNG A VIÊT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 19:55:51 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
27 H63.26.23-230508-0020 1 GIÀNG A CÔNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:13:45 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
28 H63.26.23-230509-0003 1 MÙA THỊ SÚ Đăng ký khai sinh 09/05/2023 10:55:28 10/05/2023 10:55:28 Đã trả kết quả
29 H63.26.23-230525-0001 1 SÙNG A CHUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 16:52:08 26/05/2023 16:52:08 Đã trả kết quả
30 H63.26.23-230519-0001 1 SÙNG A PHỀNH Đăng ký khai sinh 19/05/2023 14:17:06 22/05/2023 14:17:06 Đã trả kết quả
31 H63.26.23-230522-0001 1 SÙNG THỊ DUA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 09:39:31 25/05/2023 09:39:31 Đã trả kết quả
32 H63.26.23-230508-0010 1 SÙNG SÔNG LỒNG Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bao trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 08/05/2023 19:45:07 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
33 H63.26.23-230508-0012 1 SÙNG MINH TUẤN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 19:58:16 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
34 H63.26.23-230508-0029 1 GIÀNG A LỂNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:30:17 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
35 H63.26.23-230508-0034 1 SÙNG A CHUA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:51:59 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
36 H63.26.23-230508-0035 1 THÀO THỊ LỲ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:54:06 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
37 H63.26.23-230509-0001 1 SÙNG A CỦA Đăng ký kết hôn 09/05/2023 09:13:26 10/05/2023 09:13:26 Đã trả kết quả
38 H63.26.23-230508-0016 1 SÙNG A LÙ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:06:24 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
39 H63.26.23-230508-0004 1 GIÀNG A CỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:01:57 09/05/2023 15:01:57 Đã trả kết quả
40 H63.26.23-230508-0003 1 MÙA THỊ SÚ Đăng ký kết hôn 08/05/2023 14:40:14 09/05/2023 14:40:14 Đã trả kết quả
41 H63.26.23-230508-0019 1 SÙNG A CHƯ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:11:45 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
42 H63.26.23-230508-0036 1 SÙNG A THẮNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:56:16 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
43 H63.26.23-230509-0002 1 SÙNG THỊ HOA Đăng ký khai sinh 09/05/2023 10:55:47 10/05/2023 10:55:47 Đã trả kết quả
44 H63.26.23-230519-0011 1 GIÀNG A CHÁNG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 20/05/2023 07:52:37 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
45 H63.26.23-230512-0003 1 GIÀNG A SẦU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:56:08 15/05/2023 15:56:08 Đã trả kết quả
46 H63.26.23-230508-0027 1 GIÀNG A LỂNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:27:00 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
47 H63.26.23-230508-0037 1 SÙNG A DẠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:57:55 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
48 H63.26.23-230517-0002 1 GIÀNG THỊ NU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 09:24:25 22/05/2023 09:24:25 Đã trả kết quả
49 H63.26.23-230508-0008 1 SÙNG SÔNG LỒNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 19:22:39 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
50 H63.26.23-230515-0005 1 GIÀNG A TRỪ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:42:53 16/05/2023 15:42:53 Đã trả kết quả
51 H63.26.23-230515-0002 1 SÙNG A SANG Đăng ký khai tử 15/05/2023 10:35:22 16/05/2023 10:35:22 Đã trả kết quả
52 H63.26.23-230508-0001 1 GIÀNG THỊ PÀNG Đăng ký khai sinh 08/05/2023 10:04:21 09/05/2023 10:04:21 Đã trả kết quả
53 H63.26.23-230508-0022 1 GIÀNG A PÁO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:17:32 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
54 H63.26.23-230508-0023 1 GIÀNG A DÀ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:19:49 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
55 H63.26.23-230515-0001 1 GIÀNG A CU Đăng ký khai tử 15/05/2023 09:49:17 16/05/2023 09:49:17 Đã trả kết quả
56 H63.26.23-230517-0004 1 SÙNG THỊ SÚA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:13:18 18/05/2023 15:13:18 Đã trả kết quả
57 H63.26.23-230519-0002 1 GIÀNG A VANG Đăng ký khai sinh 19/05/2023 21:19:45 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
58 H63.26.23-230519-0005 1 GIÀNG A VỪ Đăng ký khai sinh 19/05/2023 21:25:57 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
59 H63.26.23-230517-0003 1 GIÀNG THỊ NGA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 10:16:23 22/05/2023 10:16:23 Đã trả kết quả
60 H63.26.23-230515-0003 1 SÙNG THỊ RÚ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 14:33:07 18/05/2023 14:33:07 Đã trả kết quả
61 H63.26.23-230522-0003 1 SÙNG A PHỀNH Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 22/05/2023 14:47:38 23/05/2023 14:47:38 Đã trả kết quả
62 H63.26.23-230519-0003 1 SÙNG A SINH Đăng ký khai sinh 19/05/2023 21:32:52 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
63 H63.26.23-230508-0015 1 GIÀNG A TU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:04:28 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
64 H63.26.23-230509-0004 1 SÙNG A THẮNG Đăng ký khai sinh 09/05/2023 10:54:58 10/05/2023 10:54:58 Đã trả kết quả
65 H63.26.23-230508-0002 1 SÙNG A CHƯ Đăng ký khai sinh 08/05/2023 10:52:13 09/05/2023 10:52:13 Đã trả kết quả
66 H63.26.23-230526-0001 1 GIÀNG A TÍNH Đăng ký khai sinh 26/05/2023 16:32:27 29/05/2023 16:32:27 Đã trả kết quả
67 H63.26.23-230531-0001 1 SÙNG A SÌNH Đăng ký nhận cha, mẹ, con 31/05/2023 10:48:54 05/06/2023 10:48:54 Đã trả kết quả
68 H63.26.23-230511-0002 1 GIÀNG A CHU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:12:54 12/05/2023 16:12:54 Đã trả kết quả
69 H63.26.23-230508-0026 1 GIÀNG A CHỜ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:25:16 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
70 H63.26.23-230531-0002 1 SÙNG A SÌNH Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 31/05/2023 11:44:07 01/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
71 H63.26.23-230508-0024 1 SÙNG THỊ BẦU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:21:34 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
72 H63.26.23-230508-0038 1 SÙNG A DẠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:59:34 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
73 H63.26.23-230508-0028 1 GIÀNG A LỂNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:28:43 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
74 H63.26.23-230505-0005 1 GIÀNG A TU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 15:22:08 08/05/2023 15:22:08 Đã trả kết quả
75 H63.26.23-230508-0021 1 GIÀNG A SÀ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:15:53 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
76 H63.26.23-230508-0031 1 MÙA THỊ GIÀ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:34:32 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
77 H63.26.23-230511-0001 1 GIÀNG A CHU Đăng ký khai sinh 11/05/2023 15:53:41 12/05/2023 15:53:41 Đã trả kết quả
78 H63.26.23-230508-0005 1 GIÀNG A TỈNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 16:31:10 09/05/2023 16:31:10 Đã trả kết quả
79 H63.26.23-230519-0012 1 SÙNG A DÀ Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 20/05/2023 07:50:26 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
80 H63.26.23-230519-0013 1 GIÀNG A CHỦ Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 20/05/2023 07:47:09 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
81 H63.26.23-230519-0004 1 CỨ A HỌ Đăng ký khai sinh 19/05/2023 21:30:18 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
82 H63.26.23-230508-0009 1 GIÀNG A CHUNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 19:25:28 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
83 H63.26.23-230508-0018 1 THÀO A TRỪ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:10:07 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
84 H63.26.23-230512-0002 1 GIÀNG A LÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:41:38 15/05/2023 15:41:38 Đã trả kết quả
85 H63.26.23-230508-0032 1 MUÀ THỊ GIÀ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 20:36:34 07/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
86 H63.26.23-230515-0004 1 CỨ THỊ NU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:25:58 16/05/2023 15:25:58 Đã trả kết quả
87 H63.26.23-230522-0002 1 GIÀNG A DỜ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:16:54 23/05/2023 10:16:54 Đã trả kết quả