DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND x�� �����i L���ch
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.27-230523-0005 1 HÀ THỊ HUỆ Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 24/05/2023 08:39:50 28/06/2023 08:39:50 Đã trả kết quả
2 H63.29.27-230510-0001 1 PHẠM XUÂN ĐẠI Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 10/05/2023 08:19:42 14/06/2023 08:19:42 Đã trả kết quả
3 H63.29.27-230519-0002 1 LÊ MINH THÁI Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 19/05/2023 08:42:08 23/06/2023 08:42:08 Đã trả kết quả
4 H63.29.27-230512-0003 1 TRẦN VĂN NGOẠN Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 12/05/2023 15:35:04 16/06/2023 15:35:04 Đã trả kết quả
5 H63.29.27-230524-0004 1 LÊ THỊ VÂN Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 24/05/2023 09:26:57 28/06/2023 09:26:57 Đã trả kết quả
6 H63.29.27-230531-0004 1 VŨ VĂN THỊNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:27:27 01/06/2023 08:27:27 Đã trả kết quả
7 H63.29.27-230531-0002 1 HOÀNG VĂN TÙY Đăng ký khai sinh 31/05/2023 07:59:51 01/06/2023 07:59:51 Đã trả kết quả
8 H63.29.27-230531-0003 1 HÀ VĂN CHƯƠNG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 31/05/2023 08:43:08 05/07/2023 08:43:08 Đã trả kết quả
9 H63.29.27-230531-0005 1 TRẦN ĐĂNG DUNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 15:12:10 02/06/2023 15:12:10 Đã trả kết quả
10 H63.29.27-230509-0001 1 NGUYỄN VĂN HOÁN Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 09/05/2023 15:13:38 13/06/2023 15:13:38 Đã trả kết quả
11 H63.29.27-230510-0004 1 NGUYỄN THỊ HÒA Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 10/05/2023 08:39:06 14/06/2023 08:39:06 Đã trả kết quả
12 H63.29.27-230509-0003 1 NGUYỄN THỊ NỤ Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 10/05/2023 07:38:55 14/06/2023 07:38:55 Đã trả kết quả
13 H63.29.27-230531-0001 1 LÒ VĂN THƯ Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 31/05/2023 08:43:48 05/07/2023 08:43:48 Đã trả kết quả