DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND x�� �����i L���ch
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.27-230417-0004 1 PHẠM THỊ HUYỀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/04/2023 10:08:26 18/05/2023 10:08:26 Đã trả kết quả
2 H63.29.27-230417-0005 1 LÊ THỊ QUỲNH ANH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/04/2023 10:22:08 18/05/2023 10:22:08 Đã trả kết quả
3 H63.29.27-230418-0003 1 HÀ THỊ LEN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/04/2023 09:31:44 19/05/2023 09:31:44 Đã trả kết quả
4 H63.29.27-230418-0002 1 HÀ THỊ LEN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/04/2023 09:34:51 19/05/2023 09:34:51 Đã trả kết quả