DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND x�� �����i L���ch
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.27-230505-0002 1 NGUYỄN NGỌC TUYÊN Đăng ký khai sinh 05/05/2023 09:28:15 08/05/2023 09:28:15 Đã trả kết quả
2 H63.29.27-230505-0004 1 PHẠM THỊ NGỌC Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 14:46:57 09/05/2023 14:46:57 Đã trả kết quả
3 H63.29.27-230505-0003 1 NGUYỄN NGỌC TUYÊN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 05/05/2023 14:59:18 08/05/2023 14:59:18 Đã trả kết quả
4 H63.29.27-230504-0002 1 PHẠM MINH HIẾU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 07:59:22 05/05/2023 07:59:22 Đã trả kết quả
5 H63.29.27-230505-0001 1 HOÀNG THỊ CHIÊM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:56:07 08/05/2023 08:56:07 Đã trả kết quả
6 H63.29.27-230504-0004 1 PHẠM THỊ GIANG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 15:01:19 08/05/2023 15:01:19 Đã trả kết quả
7 H63.29.27-230504-0005 1 HOÀNG HỮU MAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:17:43 05/05/2023 15:17:43 Đã trả kết quả
8 H63.29.27-230504-0003 1 NGUYỄN HOÀNG ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:30:19 05/05/2023 08:30:19 Đã trả kết quả
9 H63.29.27-230504-0001 1 HOÀNG THỊ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 07:57:28 05/05/2023 07:57:28 Đã trả kết quả
10 H63.29.27-230418-0003 1 HÀ THỊ LEN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/04/2023 09:31:44 19/05/2023 09:31:44 Đã trả kết quả
11 H63.29.27-230418-0002 1 HÀ THỊ LEN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/04/2023 09:34:51 19/05/2023 09:34:51 Đã trả kết quả
12 H63.29.27-230417-0004 1 PHẠM THỊ HUYỀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/04/2023 10:08:26 18/05/2023 10:08:26 Đã trả kết quả
13 H63.29.27-230417-0005 1 LÊ THỊ QUỲNH ANH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/04/2023 10:22:08 18/05/2023 10:22:08 Đã trả kết quả
14 H63.29.27-230524-0005 1 LÊ THÀNH LONG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 10:10:36 25/05/2023 10:10:36 Đã trả kết quả
15 H63.29.27-230523-0003 1 PHAN THỊ BÌNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 08:29:34 25/05/2023 08:29:34 Đã trả kết quả
16 H63.29.27-230516-0002 1 PHẠM THỊ BÍCH LIÊM Đăng ký lại khai sinh 16/05/2023 13:57:28 23/05/2023 13:57:28 Đã trả kết quả
17 H63.29.27-230523-0002 1 HÀ THỊ HUỆ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:02:49 24/05/2023 08:02:49 Đã trả kết quả
18 H63.29.27-230524-0001 1 TÔ VĂN TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:16:47 25/05/2023 08:16:47 Đã trả kết quả
19 H63.29.27-230523-0001 1 TRẦN THỊ PHƯƠNG LY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 07:53:48 24/05/2023 07:53:48 Đã trả kết quả
20 H63.29.27-230530-0002 1 LÒ THỊ KIỀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 14:52:21 31/05/2023 14:52:21 Đã trả kết quả
21 H63.29.27-230529-0001 1 HOÀNG THẾ BÌNH Đăng ký kết hôn 29/05/2023 09:04:13 30/05/2023 09:04:13 Đã trả kết quả
22 H63.29.27-230519-0001 1 HOÀNG THỊ OANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 07:30:36 22/05/2023 07:30:36 Đã trả kết quả
23 H63.29.27-230529-0002 1 HÀ THỊ HUỆ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 09:38:38 31/05/2023 09:38:38 Đã trả kết quả
24 H63.29.27-230512-0002 1 PHẠM THỊ SANG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 12/05/2023 15:12:27 15/05/2023 15:12:27 Đã trả kết quả
25 H63.29.27-230510-0003 1 PHẠM VĂN NAM Đăng ký kết hôn 10/05/2023 08:37:29 11/05/2023 08:37:29 Đã trả kết quả
26 H63.29.27-230529-0004 1 LÒ VĂN MINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:13:43 30/05/2023 10:13:43 Đã trả kết quả
27 H63.29.27-230531-0004 1 VŨ VĂN THỊNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:27:27 01/06/2023 08:27:27 Đã trả kết quả
28 H63.29.27-230530-0001 1 HOÀNG VĂN TUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 14:46:51 31/05/2023 14:46:51 Đã trả kết quả
29 H63.29.27-230529-0005 1 HOÀNG VĂN LUÂN Đăng ký lại khai sinh 29/05/2023 14:52:23 05/06/2023 14:52:23 Đã trả kết quả
30 H63.29.27-230531-0002 1 HOÀNG VĂN TÙY Đăng ký khai sinh 31/05/2023 07:59:51 01/06/2023 07:59:51 Đã trả kết quả
31 H63.29.27-230526-0004 1 HÀ VĂN LIÊM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 14:55:03 30/05/2023 14:55:03 Đã trả kết quả
32 H63.29.27-230519-0003 1 HOÀNG NGỌC KHOA Đăng ký lại khai sinh 19/05/2023 13:54:50 26/05/2023 13:54:50 Đã trả kết quả
33 H63.29.27-230524-0003 1 LÒ THỊ UYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:00:50 25/05/2023 09:00:50 Đã trả kết quả
34 H63.29.27-230531-0005 1 TRẦN ĐĂNG DUNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 15:12:10 02/06/2023 15:12:10 Đã trả kết quả
35 H63.29.27-230518-0001 1 PHẠM VĂN LUYẾN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 08:10:45 22/05/2023 08:10:45 Đã trả kết quả
36 H63.29.27-230517-0001 1 NGUYỄN THỊ HƯNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 07:45:24 18/05/2023 07:45:24 Đã trả kết quả
37 H63.29.27-230512-0001 1 PHẠM THỊ SANG Đăng ký khai tử 12/05/2023 15:02:58 15/05/2023 15:02:58 Đã trả kết quả
38 H63.29.27-230515-0004 1 ĐỖ QUANG HIẾU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 13:42:25 17/05/2023 13:42:25 Đã trả kết quả
39 H63.29.27-230515-0001 1 NGUYỄN THỊ HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 07:46:02 16/05/2023 07:46:02 Đã trả kết quả
40 H63.29.27-230508-0002 1 ĐỖ XUÂN TÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:30:35 09/05/2023 15:30:35 Đã trả kết quả
41 H63.29.27-230510-0005 1 BÙI THỊ AN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 10/05/2023 10:03:13 15/05/2023 10:03:13 Đã trả kết quả
42 H63.29.27-230511-0001 1 PHAN THỊ HỒNG BÍCH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 10:02:02 15/05/2023 10:02:02 Đã trả kết quả
43 H63.29.27-230516-0003 1 NGUYỄN VĂN DUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:26:03 17/05/2023 14:26:03 Đã trả kết quả
44 H63.29.27-230515-0005 1 ĐỖ VĂN KHOẢN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 15:30:23 17/05/2023 15:30:23 Đã trả kết quả
45 H63.29.27-230517-0002 1 HOÀNG VĂN LƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 08:26:23 19/05/2023 08:26:23 Đã trả kết quả
46 H63.29.27-230517-0003 1 HOÀNG HỮU THANH TÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:45:54 18/05/2023 09:45:54 Đã trả kết quả
47 H63.29.27-230508-0001 1 LÒ THỊ HÀO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 08:10:03 09/05/2023 08:10:03 Đã trả kết quả
48 H63.29.27-230515-0002 1 LÒ VĂN CHIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 07:48:44 16/05/2023 07:48:44 Đã trả kết quả
49 H63.29.27-230515-0006 1 TRẦN THỊ TOAN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 15:53:50 17/05/2023 15:53:50 Đã trả kết quả
50 H63.29.27-230523-0004 1 HÀ THỊ THỦY Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 09:21:57 24/05/2023 09:21:57 Đã trả kết quả
51 H63.29.27-230519-0004 1 VŨ VĂN NAM Đăng ký khai tử 19/05/2023 14:06:09 22/05/2023 14:06:09 Đã trả kết quả
52 H63.29.27-230510-0002 1 PHẠM THỊ HUỆ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 08:15:50 12/05/2023 08:15:50 Đã trả kết quả
53 H63.29.27-230530-0003 1 BÙI THỊ VÓC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:12:55 31/05/2023 15:12:55 Đã trả kết quả
54 H63.29.27-230526-0002 1 VŨ THỊ LÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 14:09:53 29/05/2023 14:09:53 Đã trả kết quả
55 H63.29.27-230529-0003 1 HOÀNG THÙY LINH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 29/05/2023 09:53:57 30/05/2023 09:53:57 Đã trả kết quả
56 H63.29.27-230509-0002 1 NGUYỄN VĂN NAM Đăng ký kết hôn 09/05/2023 14:47:32 10/05/2023 14:47:32 Đã trả kết quả
57 H63.29.27-230511-0002 1 HOÀNG VĂN LONG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 10:23:03 15/05/2023 10:23:03 Đã trả kết quả
58 H63.29.27-230510-0006 1 HOÀNG TRƯỜNG NAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 13:58:00 11/05/2023 13:58:00 Đã trả kết quả
59 H63.29.27-230510-0007 1 PHẠM VĂN KHUÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 15:31:00 12/05/2023 15:31:00 Đã trả kết quả
60 H63.29.27-230516-0001 1 PHẠM QUANG PHIÊN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 09:43:02 18/05/2023 09:43:02 Đã trả kết quả
61 H63.29.27-230526-0003 1 QUÀNG THỊ BƯƠI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 14:39:25 29/05/2023 14:39:25 Đã trả kết quả
62 H63.29.27-230526-0001 1 VŨ THỊ LÀ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 14:05:44 30/05/2023 14:05:44 Đã trả kết quả
63 H63.29.27-230515-0003 1 HOÀNG HỮU PHƯỚC Cấp bản sao trích lục hộ tịch 15/05/2023 09:02:54 16/05/2023 09:02:54 Đã trả kết quả
64 H63.29.27-230524-0002 1 LÒ THỊ UYÊN Đăng ký khai tử 24/05/2023 08:50:17 25/05/2023 08:50:17 Đã trả kết quả