DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� �����i Ph��c
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.25-230421-0003 1 TRẦN THỊ THU THẢO Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 21/04/2023 14:52:34 25/04/2023 14:52:34 Đã trả kết quả
2 H63.30.25-230420-0002 1 NGUYỄN THANH SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 20/04/2023 15:20:30 21/04/2023 15:20:30 Đã trả kết quả
3 H63.30.25-230504-0003 1 HOÀNG THỊ HƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:04:23 05/05/2023 14:04:23 Đã trả kết quả
4 H63.30.25-230504-0001 1 HOÀNG KHẮC THIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:41:46 05/05/2023 09:41:46 Đã trả kết quả
5 H63.30.25-230504-0005 1 HOÀNG THỊ LỤA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 05/05/2023 09:24:14 08/05/2023 09:24:14 Đã trả kết quả
6 H63.30.25-230427-0003 1 LÊ VĂN QUYẾN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 27/04/2023 10:18:17 04/05/2023 10:18:17 Đã trả kết quả
7 H63.30.25-230420-0003 1 NGUYỄN THANH SƠN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 20/04/2023 15:24:00 21/04/2023 15:24:00 Đã trả kết quả
8 H63.30.25-230426-0001 1 NGUYỄN THỊ THƠI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/04/2023 14:21:13 28/04/2023 14:21:13 Đã trả kết quả
9 H63.30.25-230505-0002 1 VŨ THỊ QUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:20:18 08/05/2023 09:20:18 Đã trả kết quả
10 H63.30.25-230420-0001 1 HOÀNG THỊ HUỆ Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 20/04/2023 11:16:20 21/04/2023 11:16:20 Đã trả kết quả
11 H63.30.25-230427-0004 1 ĐINH THỊ THÊM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 27/04/2023 16:13:15 28/04/2023 16:13:15 Đã trả kết quả
12 H63.30.25-230427-0001 1 TRẦN MINH TUẤN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 27/04/2023 09:35:52 28/04/2023 09:35:52 Đã trả kết quả
13 H63.30.25-230504-0004 1 LƯƠNG THỊ HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:51:31 05/05/2023 14:51:31 Đã trả kết quả
14 H63.30.25-230428-0001 1 NGUYỄN THỊ HÀ Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 28/04/2023 14:11:16 04/05/2023 14:11:16 Đã trả kết quả
15 H63.30.25-230504-0006 1 HOÀNG THỊ LỤA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:56:58 05/05/2023 15:56:58 Đã trả kết quả
16 H63.30.25-230421-0004 1 NGUYỄN THANH SƠN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/04/2023 07:30:55 27/04/2023 07:30:55 Đã trả kết quả
17 H63.30.25-230504-0007 1 NGUYỄN VĂN TÍNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 16:04:56 05/05/2023 16:04:56 Đã trả kết quả
18 H63.30.25-230424-0001 1 PHẠM THỊ TÂM Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/04/2023 09:29:18 28/04/2023 09:29:18 Đã trả kết quả
19 H63.30.25-230425-0002 1 NGUYỄN THỊ HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/04/2023 15:55:24 26/04/2023 15:55:24 Đã trả kết quả
20 H63.30.25-230420-0004 1 HOÀNG VĂN THANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 20/04/2023 15:28:37 21/04/2023 15:28:37 Đã trả kết quả
21 H63.30.25-230419-0001 1 ĐOÀN VĂN LỰC Đăng ký khai tử 19/04/2023 16:13:03 20/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
22 H63.30.25-230421-0002 1 TRẦN THỊ HUÊ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 21/04/2023 14:14:49 25/04/2023 14:14:49 Đã trả kết quả
23 H63.30.25-230520-0001 1 NGÔ VĂN SỸ Đăng ký khai sinh 23/05/2023 16:42:10 24/05/2023 16:42:10 Đã trả kết quả
24 H63.30.25-230508-0001 1 PHẠM VĂN HỢP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:05:23 09/05/2023 09:05:23 Đã trả kết quả
25 H63.30.25-230511-0003 1 HOÀNG VĂN VINH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 10:54:55 12/05/2023 10:54:55 Đã trả kết quả
26 H63.30.25-230509-0002 1 NGUYỄN ĐÌNH ÂN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 09/05/2023 14:58:44 10/05/2023 14:58:44 Đã trả kết quả
27 H63.30.25-230526-0001 1 ĐOÀN VĂN LỰC Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 26/05/2023 09:02:19 02/06/2023 09:02:19 Đã trả kết quả
28 H63.30.25-230511-0004 1 HOÀNG VĂN PHƯỢNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 13:41:13 12/05/2023 13:41:13 Đã trả kết quả
29 H63.30.25-230508-0003 1 HÀ THỊ XUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:25:33 09/05/2023 14:25:33 Đã trả kết quả
30 H63.30.25-230511-0005 1 NGUYỄN VĂN LÂM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 13:53:19 12/05/2023 13:53:19 Đã trả kết quả
31 H63.30.25-230511-0006 1 NGUYỄN THỊ CHÍN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 11/05/2023 14:48:05 12/05/2023 14:48:05 Đã trả kết quả
32 H63.30.25-230511-0009 1 ĐỖ VĂN TỴ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 17:05:47 12/05/2023 17:05:47 Đã trả kết quả
33 H63.30.25-230511-0001 1 NGUYỄN VĂN THÌN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 10:24:30 12/05/2023 10:24:30 Đã trả kết quả
34 H63.30.25-230505-0003 1 NGUYỄN THỊ NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 15:52:44 08/05/2023 15:52:44 Đã trả kết quả
35 H63.30.25-230508-0005 1 HOÀNG THỊ THU HUYỀN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 08/05/2023 15:12:14 09/05/2023 15:12:14 Đã trả kết quả
36 H63.30.25-230508-0007 1 NGUYỄN THỊ THỦY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:46:38 09/05/2023 15:46:38 Đã trả kết quả
37 H63.30.25-230509-0003 1 TRẦN VĂN LONG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 15:42:46 10/05/2023 15:42:46 Đã trả kết quả
38 H63.30.25-230511-0002 1 HOÀNG VĂN PHƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 10:39:59 12/05/2023 10:39:59 Đã trả kết quả
39 H63.30.25-230511-0008 1 HOÀNG VĂN HÙNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 16:45:28 12/05/2023 16:45:28 Đã trả kết quả
40 H63.30.25-230508-0004 1 NGUYỄN THỊ NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:45:56 09/05/2023 14:45:56 Đã trả kết quả
41 H63.30.25-230508-0006 1 HOÀNG THỊ THU HUYỀN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/05/2023 16:08:27 09/05/2023 16:08:27 Đã trả kết quả
42 H63.30.25-230510-0001 1 NGUYỄN THỊ CHÍN Đăng ký khai sinh 10/05/2023 13:57:42 11/05/2023 13:57:42 Đã trả kết quả
43 H63.30.25-230509-0004 1 HOÀNG TUẤN ĐẠI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 09/05/2023 15:54:03 10/05/2023 15:54:03 Đã trả kết quả
44 H63.30.25-230509-0001 1 PHẠM THỊ THANH HUYỀN Đăng ký khai tử 09/05/2023 14:18:22 10/05/2023 14:18:22 Đã trả kết quả
45 H63.30.25-230522-0005 1 VŨ ĐỨC THỊNH Đăng ký khai sinh 23/05/2023 16:57:19 24/05/2023 16:57:19 Đã trả kết quả
46 H63.30.25-230514-0001 1 VŨ THỊ KIM OANH Đăng ký kết hôn 15/05/2023 10:41:33 16/05/2023 10:41:33 Đã trả kết quả