DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� �����i S��n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.26-230524-0007 1 MA SÙNG PAO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 15:44:21 23/06/2023 15:44:21 Đã trả kết quả
2 H63.30.26-230531-0006 1 ĐẶNG THỊ VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:01:25 01/06/2023 09:01:25 Đã trả kết quả
3 H63.30.26-230531-0009 1 HOÀNG THỊ XUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:40:55 01/06/2023 10:40:55 Đã trả kết quả
4 H63.30.26-230531-0001 1 ĐẶNG THỊ KHÉ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 07:57:51 01/06/2023 07:57:51 Đã trả kết quả
5 H63.30.26-230531-0011 1 LÝ TÒN SAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:59:48 01/06/2023 10:59:48 Đã trả kết quả
6 H63.30.26-230531-0005 1 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:55:34 01/06/2023 08:55:34 Đã trả kết quả
7 H63.30.26-230531-0002 1 LÒ MẠNH DŨNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:33:12 01/06/2023 08:33:12 Đã trả kết quả
8 H63.30.26-230531-0008 1 ĐẶNG TÀI THÊM Đăng ký khai sinh 31/05/2023 09:40:23 01/06/2023 09:40:23 Đã trả kết quả
9 H63.30.26-230531-0010 1 ĐẶNG TÒN PIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:46:15 01/06/2023 10:46:15 Đã trả kết quả
10 H63.30.26-230531-0004 1 ĐẶNG THỊ LIU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:50:13 01/06/2023 08:50:13 Đã trả kết quả
11 H63.30.26-230531-0003 1 HOÀNG THỊ HOÀI GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:48:17 01/06/2023 08:48:17 Đã trả kết quả
12 H63.30.26-230531-0007 1 BÙI VĂN KHÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:05:14 01/06/2023 09:05:14 Đã trả kết quả