DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� �����i S��n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.26-230511-0001 1 SÙNG A VỀNH Đăng ký khai sinh 11/05/2023 15:36:32 12/05/2023 15:36:32 Đã trả kết quả
2 H63.30.26-230428-0004 1 BÀN THỊ HỒNG NHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 28/04/2023 17:05:42 04/05/2023 17:05:42 Đã trả kết quả
3 H63.30.26-230427-0004 1 LÝ QUỐC KHÁNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 15:48:05 01/06/2023 15:48:05 Đã trả kết quả
4 H63.30.26-230511-0004 1 TRẦN VĂN THÀNH Đăng ký khai sinh 11/05/2023 15:39:44 12/05/2023 15:39:44 Đã trả kết quả
5 H63.30.26-230504-0001 1 ĐOÀN THỊ XUYẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:41:13 05/05/2023 15:41:13 Đã trả kết quả
6 H63.30.26-230508-0001 1 ĐẶNG THỊ LAN Đăng ký khai sinh 08/05/2023 09:28:11 09/05/2023 09:28:11 Đã trả kết quả
7 H63.30.26-230427-0005 1 BÀN SINH QUÝ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 16:02:04 01/06/2023 16:02:04 Đã trả kết quả
8 H63.30.26-230428-0003 1 PHẠM VĂN HƯỚNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 28/04/2023 16:26:53 04/05/2023 16:26:53 Đã trả kết quả
9 H63.30.26-230504-0002 1 LƯƠNG THỊ THÚY QUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:49:34 05/05/2023 15:49:34 Đã trả kết quả
10 H63.30.26-230511-0003 1 ĐẶNG KIM VĂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 15:03:14 15/05/2023 15:03:14 Đã trả kết quả
11 H63.30.26-230516-0005 1 TRIỆU TÒN BÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:08:24 17/05/2023 14:08:24 Đã trả kết quả
12 H63.30.26-230524-0004 1 ĐẶNG TÒN KHÉ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 15:33:03 25/05/2023 15:33:03 Đã trả kết quả
13 H63.30.26-230522-0001 1 ĐẶNG KIM THANH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 10:29:50 23/05/2023 10:29:50 Đã trả kết quả
14 H63.30.26-230524-0001 1 ĐẶNG TÒN ON Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 09:46:03 25/05/2023 09:46:03 Đã trả kết quả
15 H63.30.26-230524-0002 1 ĐẶNG NGUYÊN LONG Đăng ký khai sinh 24/05/2023 10:24:21 25/05/2023 10:24:21 Đã trả kết quả
16 H63.30.26-230516-0003 1 BÀN THỊ GHẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 13:55:39 17/05/2023 13:55:39 Đã trả kết quả
17 H63.30.26-230516-0007 1 ĐẶNG THỊ KHÉ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:11:59 17/05/2023 14:11:59 Đã trả kết quả
18 H63.30.26-230524-0005 1 ĐẶNG TÒN KHÉ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 15:28:27 25/05/2023 15:28:27 Đã trả kết quả
19 H63.30.26-230522-0002 1 NGUYỄN THỊ TRÀ MY Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 11:14:12 23/05/2023 11:14:12 Đã trả kết quả
20 H63.30.26-230524-0006 1 ĐẶNG TÒN KHÉ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 15:25:58 25/05/2023 15:25:58 Đã trả kết quả
21 H63.30.26-230529-0002 1 CƯ A SỬ Đăng ký khai sinh 29/05/2023 16:31:02 30/05/2023 16:31:02 Đã trả kết quả
22 H63.30.26-230531-0006 1 ĐẶNG THỊ VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:01:25 01/06/2023 09:01:25 Đã trả kết quả
23 H63.30.26-230531-0009 1 HOÀNG THỊ XUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:40:55 01/06/2023 10:40:55 Đã trả kết quả
24 H63.30.26-230512-0003 1 GIÀNG A CHÍNH Đăng ký kết hôn 12/05/2023 14:46:47 15/05/2023 14:46:47 Đã trả kết quả
25 H63.30.26-230531-0001 1 ĐẶNG THỊ KHÉ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 07:57:51 01/06/2023 07:57:51 Đã trả kết quả
26 H63.30.26-230531-0011 1 LÝ TÒN SAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:59:48 01/06/2023 10:59:48 Đã trả kết quả
27 H63.30.26-230508-0003 1 BÀN THỊ KHÉ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:52:03 09/05/2023 15:52:03 Đã trả kết quả
28 H63.30.26-230508-0002 1 LƯƠNG THỊ THÚY QUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:49:39 09/05/2023 15:49:39 Đã trả kết quả
29 H63.30.26-230512-0002 1 BÀN PHÚC TÌNH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 14:19:34 15/05/2023 14:19:34 Đã trả kết quả
30 H63.30.26-230511-0002 1 ĐẶNG KIM VĂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 14:57:29 15/05/2023 14:57:29 Đã trả kết quả
31 H63.30.26-230517-0001 1 ĐẶNG PHÚC LONG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 09:56:20 19/05/2023 09:56:20 Đã trả kết quả
32 H63.30.26-230516-0001 1 ĐẶNG TÀI NGUYÊN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 10:20:01 17/05/2023 10:20:01 Đã trả kết quả
33 H63.30.26-230515-0001 1 ĐẶNG THỊ DẤT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 09:22:44 16/05/2023 09:22:44 Đã trả kết quả
34 H63.30.26-230515-0002 1 TRIỆU THỊ PHAM Đăng ký kết hôn 15/05/2023 10:02:02 16/05/2023 10:02:02 Đã trả kết quả
35 H63.30.26-230515-0003 1 ĐẶNG THỊ MÙI Đăng ký khai sinh 15/05/2023 14:36:35 16/05/2023 14:36:35 Đã trả kết quả
36 H63.30.26-230516-0006 1 ĐẶNG TÀI NGUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:10:22 17/05/2023 14:10:22 Đã trả kết quả
37 H63.30.26-230516-0002 1 MA SÙNG PAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 13:53:03 17/05/2023 13:53:03 Đã trả kết quả
38 H63.30.26-230512-0001 1 ĐẶNG THỊ KHÉ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 11:33:29 17/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
39 H63.30.26-230531-0005 1 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:55:34 01/06/2023 08:55:34 Đã trả kết quả
40 H63.30.26-230531-0002 1 LÒ MẠNH DŨNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:33:12 01/06/2023 08:33:12 Đã trả kết quả
41 H63.30.26-230531-0008 1 ĐẶNG TÀI THÊM Đăng ký khai sinh 31/05/2023 09:40:23 01/06/2023 09:40:23 Đã trả kết quả
42 H63.30.26-230531-0010 1 ĐẶNG TÒN PIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:46:15 01/06/2023 10:46:15 Đã trả kết quả
43 H63.30.26-230524-0003 1 TRIỆU TÒN THÁI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 13:59:00 25/05/2023 13:59:00 Đã trả kết quả
44 H63.30.26-230531-0004 1 ĐẶNG THỊ LIU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:50:13 01/06/2023 08:50:13 Đã trả kết quả
45 H63.30.26-230531-0003 1 HOÀNG THỊ HOÀI GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:48:17 01/06/2023 08:48:17 Đã trả kết quả
46 H63.30.26-230510-0001 1 TRIỆU HỮU VƯỢNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 10/05/2023 08:50:26 11/05/2023 08:50:26 Đã trả kết quả
47 H63.30.26-230531-0007 1 BÙI VĂN KHÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:05:14 01/06/2023 09:05:14 Đã trả kết quả
48 H63.30.26-230516-0004 1 HOÀNG THỊ GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:02:01 17/05/2023 14:02:01 Đã trả kết quả
49 H63.30.26-230529-0001 1 ĐẶNG NHO VƯỢNG Đăng ký khai sinh 29/05/2023 16:34:09 30/05/2023 16:34:09 Đã trả kết quả