DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� �����i S��n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.26-230427-0005 1 BÀN SINH QUÝ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 16:02:04 01/06/2023 16:02:04 Đã trả kết quả
2 H63.30.26-230427-0004 1 LÝ QUỐC KHÁNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 15:48:05 01/06/2023 15:48:05 Đã trả kết quả