DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND x�� ����o Th���nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.24-230530-0001 1 TRẦN MINH THÁI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 09:30:31 29/06/2023 09:30:31 Đã trả kết quả
2 H63.28.24-230526-0001 1 TRẦN MINH THÁI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 15:19:27 27/06/2023 15:19:27 Đã trả kết quả
3 H63.28.24-230526-0002 1 TRẦN MINH THÁI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 15:21:43 27/06/2023 15:21:43 Đã trả kết quả