DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND x�� ����o Th���nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.24-230519-0001 1 NGUYỄN MẠNH HÙNG Đăng ký kết hôn 19/05/2023 09:31:23 22/05/2023 09:31:23 Đã trả kết quả
2 H63.28.24-230515-0002 1 NGUYỄN XUÂN HÙNG Đăng ký kết hôn 15/05/2023 10:27:12 16/05/2023 10:27:12 Đã trả kết quả
3 H63.28.24-230522-0001 1 VŨ THỊ DUNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 22/05/2023 16:26:11 23/05/2023 16:26:11 Đã trả kết quả
4 H63.28.24-230526-0003 1 LÝ THỊ TÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 15:21:52 29/05/2023 15:21:52 Đã trả kết quả
5 H63.28.24-230525-0010 1 DƯƠNG THỊ NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 14:42:41 26/05/2023 14:42:41 Đã trả kết quả
6 H63.28.24-230525-0006 1 TRẦN KIM OANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 10:48:40 26/05/2023 10:48:40 Đã trả kết quả
7 H63.28.24-230525-0008 1 TRẦN THỊ KIM CÚC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 10:51:48 26/05/2023 10:51:48 Đã trả kết quả
8 H63.28.24-230526-0004 1 NGUYỄN LÊ ANH QUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 15:23:38 29/05/2023 15:23:38 Đã trả kết quả
9 H63.28.24-230526-0009 1 VŨ THỊ THƠM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/05/2023 16:09:11 29/05/2023 16:09:11 Đã trả kết quả
10 H63.28.24-230510-0002 1 NGUYỄN VĂN THỢN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 10/05/2023 08:54:40 11/05/2023 08:54:40 Đã trả kết quả
11 H63.28.24-230526-0007 1 NGÔ THỊ SEN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/05/2023 16:04:42 29/05/2023 16:04:42 Đã trả kết quả
12 H63.28.24-230510-0001 1 NGUYỄN VĂN THỢN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 08:36:52 11/05/2023 08:36:52 Đã trả kết quả
13 H63.28.24-230512-0001 1 ĐỖ VĂN ĐÔNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 10:14:53 17/05/2023 10:14:53 Đã trả kết quả
14 H63.28.24-230515-0001 1 TRẦN TRUNG SÁNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:19:52 16/05/2023 10:19:52 Đã trả kết quả
15 H63.28.24-230512-0002 1 NGUYỄN HÀ MY Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 10:13:54 17/05/2023 10:13:54 Đã trả kết quả
16 H63.28.24-230509-0004 1 NGUYỄN THỊ HỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 15:31:43 10/05/2023 15:31:43 Đã trả kết quả
17 H63.28.24-230509-0001 1 NGUYỄN VĂN HIỂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 15:26:27 10/05/2023 15:26:27 Đã trả kết quả
18 H63.28.24-230509-0003 1 NGUYỄN MINH HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 15:30:21 10/05/2023 15:30:21 Đã trả kết quả
19 H63.28.24-230515-0003 1 NGUYỄN HÙNG TIẾN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 15:09:55 16/05/2023 15:09:55 Đã trả kết quả
20 H63.28.24-230517-0003 1 LÊ THỊ MAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:34:18 18/05/2023 09:34:18 Đã trả kết quả
21 H63.28.24-230517-0001 1 TRẦN VĂN TÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:07:51 18/05/2023 09:07:51 Đã trả kết quả
22 H63.28.24-230518-0001 1 NGUYỄN THỊ ÉN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 10:29:13 19/05/2023 10:29:13 Đã trả kết quả
23 H63.28.24-230509-0002 1 NGUYỄN THỊ ÁI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 15:28:45 10/05/2023 15:28:45 Đã trả kết quả
24 H63.28.24-230525-0009 1 NGUYỄN QUANG LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 10:56:44 26/05/2023 10:56:44 Đã trả kết quả
25 H63.28.24-230516-0001 1 PHẠM THỊ THU THẢO Đăng ký kết hôn 16/05/2023 16:05:43 17/05/2023 16:05:43 Đã trả kết quả
26 H63.28.24-230525-0001 1 LÊ THỊ KIM THOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 10:36:57 26/05/2023 10:36:57 Đã trả kết quả
27 H63.28.24-230525-0003 1 LÊ KHẮC HẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 10:40:40 26/05/2023 10:40:40 Đã trả kết quả
28 H63.28.24-230526-0008 1 ĐẶNG THỊ THU HỒNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/05/2023 16:07:34 29/05/2023 16:07:34 Đã trả kết quả
29 H63.28.24-230525-0004 1 LÊ THỊ QUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 10:41:59 26/05/2023 10:41:59 Đã trả kết quả
30 H63.28.24-230526-0006 1 HOÀNG THỊ THẢO VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 15:31:20 29/05/2023 15:31:20 Đã trả kết quả
31 H63.28.24-230525-0007 1 NGUYỄN MẠNH TÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 10:50:08 26/05/2023 10:50:08 Đã trả kết quả
32 H63.28.24-230526-0005 1 TRẦN VĂN TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 15:27:55 29/05/2023 15:27:55 Đã trả kết quả
33 H63.28.24-230525-0005 1 BÙI THỊ THÚY NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 10:47:17 26/05/2023 10:47:17 Đã trả kết quả
34 H63.28.24-230510-0003 1 ĐOÀN THỊ NHIỄU Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 10/05/2023 10:23:36 11/05/2023 10:23:36 Đã trả kết quả
35 H63.28.24-230525-0002 1 ĐOÀN THỊ HƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 10:38:07 26/05/2023 10:38:07 Đã trả kết quả
36 H63.28.24-230517-0002 1 PHẠM THỊ HỒNG DUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:17:54 18/05/2023 09:17:54 Đã trả kết quả
37 H63.28.24-230518-0002 1 ĐỖ THU HUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 10:36:42 19/05/2023 10:36:42 Đã trả kết quả