DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND x�� ����o Th���nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.24-230530-0002 1 TRẦN MINH THÁI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 09:26:36 29/06/2023 09:26:36 Đã trả lại dân