DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� ����ng An
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.27-230524-0002 1 TRƯƠNG THỊ HƯỜNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 15:25:35 23/06/2023 15:25:35 Đã trả kết quả
2 H63.30.27-230524-0003 1 NGUYỄN THỊ LY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 15:40:27 23/06/2023 15:40:27 Đã trả kết quả
3 H63.30.27-230524-0004 1 BÙI THỊ MIÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 15:52:56 23/06/2023 15:52:56 Đã trả kết quả