DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND X�� ����ng An
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.27-230504-0003 1 HOÀNG VĂN BẮC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 13:58:44 05/05/2023 13:58:44 Đã trả kết quả
2 H63.30.27-230504-0004 1 NGUYỄN THỊ QUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:01:14 05/05/2023 14:01:14 Đã trả kết quả
3 H63.30.27-230505-0001 1 ĐỖ THỊ HÀ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 17:08:26 10/05/2023 17:08:26 Đã trả kết quả
4 H63.30.27-230505-0002 1 HOÀNG VĂN DƯƠNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 17:09:05 10/05/2023 17:09:05 Đã trả kết quả
5 H63.30.27-230504-0002 1 LÝ THỊ NGUYỆT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 11:09:09 05/05/2023 11:09:09 Đã trả kết quả
6 H63.30.27-230504-0001 1 BÙI ANH QUÂN Đăng ký kết hôn 04/05/2023 14:05:25 05/05/2023 14:05:25 Đã trả kết quả
7 H63.30.27-230504-0005 1 HÀ THỊ DUYẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:04:00 05/05/2023 14:04:00 Đã trả kết quả
8 H63.30.27-230523-0003 1 ĐẶNG THỊ VUI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 14:21:00 24/05/2023 14:21:00 Đã trả kết quả
9 H63.30.27-230522-0004 1 NGUYỄN VĂN HỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 11:18:03 23/05/2023 11:18:03 Đã trả kết quả
10 H63.30.27-230522-0009 1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:18:29 23/05/2023 14:18:29 Đã hủy
11 H63.30.27-230511-0001 1 ĐẶNG QUỐC CHÍNH Đăng ký khai tử 11/05/2023 14:05:40 12/05/2023 14:05:40 Đã trả kết quả
12 H63.30.27-230522-0001 1 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Đăng ký kết hôn 22/05/2023 10:48:43 23/05/2023 10:48:43 Đã trả kết quả
13 H63.30.27-230522-0011 1 NGUYỄN NGỌC TUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:33:17 23/05/2023 14:33:17 Đã trả kết quả
14 H63.30.27-230523-0002 1 ĐẶNG THỊ ĐEN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 14:19:28 24/05/2023 14:19:28 Đã trả kết quả
15 H63.30.27-230523-0004 1 NGUYỄN THỊ NGỌC Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 15:14:26 25/05/2023 15:14:26 Đã trả kết quả
16 H63.30.27-230522-0007 1 HOÀNG KIỀU OANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:14:12 23/05/2023 14:14:12 Đã trả kết quả
17 H63.30.27-230522-0012 1 NGUYỄN TRỌNG ĐỨC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:37:27 23/05/2023 14:37:27 Đã trả kết quả
18 H63.30.27-230519-0001 1 NGUYỄN NGỌC LÂM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 09:56:09 23/05/2023 09:56:09 Đã trả kết quả
19 H63.30.27-230522-0010 1 TRIỆU THỊ NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:30:27 23/05/2023 14:30:27 Đã trả kết quả
20 H63.30.27-230519-0002 1 LÝ THỊ NHÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:22:21 22/05/2023 14:22:21 Đã trả kết quả
21 H63.30.27-230522-0002 1 PHẠM THỊ LÂM Cấp bản sao trích lục hộ tịch 22/05/2023 10:49:34 23/05/2023 10:49:34 Đã trả kết quả
22 H63.30.27-230524-0002 1 TRƯƠNG THỊ HƯỜNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 15:25:35 23/06/2023 15:25:35 Đã trả kết quả
23 H63.30.27-230524-0003 1 NGUYỄN THỊ LY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 15:40:27 23/06/2023 15:40:27 Đã trả kết quả
24 H63.30.27-230524-0004 1 BÙI THỊ MIÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 15:52:56 23/06/2023 15:52:56 Đã trả kết quả
25 H63.30.27-230526-0001 1 BÙI VĂN SÁNG Đăng ký khai tử 29/05/2023 15:23:57 30/05/2023 15:23:57 Đã trả kết quả
26 H63.30.27-230522-0005 1 NGUYỄN MINH KHANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:09:52 23/05/2023 14:09:52 Đã trả kết quả
27 H63.30.27-230523-0001 1 ĐẶNG QUỐC CHÍNH Đăng ký khai tử 23/05/2023 10:00:08 24/05/2023 10:00:08 Đã trả kết quả
28 H63.30.27-230519-0003 1 BÀN THỊ QUÍ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 16:38:01 24/05/2023 16:38:01 Đã trả kết quả
29 H63.30.27-230529-0003 1 NGUYỄN THỊ VÂN Đăng ký lại khai sinh 29/05/2023 15:26:35 05/06/2023 15:26:35 Đã trả kết quả
30 H63.30.27-230524-0005 1 NGUYỄN THỊ HƯỜNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/05/2023 17:16:11 29/05/2023 17:16:11 Đã trả kết quả
31 H63.30.27-230522-0008 1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:16:06 23/05/2023 14:16:06 Đã trả kết quả
32 H63.30.27-230525-0002 1 TRẦN VĂN HIỂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 16:45:43 26/05/2023 16:45:43 Đã trả kết quả
33 H63.30.27-230524-0001 1 ĐỖ VĂN VINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 14:02:11 26/05/2023 14:02:11 Đã trả kết quả
34 H63.30.27-230510-0001 1 LƯƠNG THỊ MAI Đăng ký kết hôn 10/05/2023 15:37:59 11/05/2023 15:37:59 Đã trả kết quả
35 H63.30.27-230522-0003 1 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 11:08:51 23/05/2023 11:08:51 Đã trả kết quả
36 H63.30.27-230525-0001 1 NGUYỄN TIẾN ĐỊNH Đăng ký lại khai sinh 25/05/2023 15:53:41 01/06/2023 15:53:41 Đã trả kết quả
37 H63.30.27-230518-0001 1 HOÀNG KIỀU OANH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 10:34:18 19/05/2023 10:34:18 Đã trả kết quả
38 H63.30.27-230522-0006 1 NGUYỄN THIỆN PHƯỚC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:12:01 23/05/2023 14:12:01 Đã trả kết quả
39 H63.30.27-230529-0001 1 TRẦN THỊ XUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:27:52 30/05/2023 09:27:52 Đã trả kết quả
40 H63.30.27-230525-0003 1 NGUYỄN TIẾN ĐỊNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 16:47:51 26/05/2023 16:47:51 Đã trả kết quả
41 H63.30.27-230530-0001 1 TRƯƠNG THỊ THUẬN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 17:49:09 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
42 H63.30.27-230525-0004 1 TRẦN VĂN XUYẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 16:53:00 26/05/2023 16:53:00 Đã trả kết quả
43 H63.30.27-230529-0002 1 NGUYỄN VĂN NGOAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:49:20 30/05/2023 09:49:20 Đã trả kết quả
44 H63.30.27-230522-0013 1 TRƯƠNG THỊ YÊU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:40:22 23/05/2023 14:40:22 Đã trả kết quả