DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND X�� ����ng An
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.27-230522-0009 1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:18:29 23/05/2023 14:18:29 Đã hủy