DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� ����ng Cu��ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.28-230531-0003 1 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:47:05 01/06/2023 16:47:05 Đã trả kết quả
2 H63.30.28-230531-0001 1 CÙ VĂN TUẤT Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 15:48:12 01/06/2023 15:48:12 Đã trả kết quả
3 H63.30.28-230531-0002 1 LÊ THỊ MAI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 16:21:11 05/06/2023 16:21:11 Đã trả kết quả