DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND X�� ����ng Cu��ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.28-230505-0010 1 PHẠM THỊ HUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:11:08 08/05/2023 09:11:08 Đã trả kết quả
2 H63.30.28-230505-0011 1 TRỊNH THU HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:17:19 08/05/2023 09:17:19 Đã trả kết quả
3 H63.30.28-230504-0007 1 HOÀNG HẢI LY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:45:51 05/05/2023 10:45:51 Đã trả kết quả
4 H63.30.28-230505-0006 1 PHẠM THỊ THU THƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:46:42 08/05/2023 08:46:42 Đã trả kết quả
5 H63.30.28-230504-0018 1 ĐINH THỊ NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 16:31:36 05/05/2023 16:31:36 Đã trả kết quả
6 H63.30.28-230504-0001 1 DƯƠNG TUẤN HIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:56:23 05/05/2023 08:56:23 Đã trả kết quả
7 H63.30.28-230505-0013 1 NGUYỄN TUẤN ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:45:05 08/05/2023 10:45:05 Đã trả kết quả
8 H63.30.28-230505-0009 1 BÙI THỊ DƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:03:48 08/05/2023 09:03:48 Đã trả kết quả
9 H63.30.28-230504-0012 1 PHẠM THỊ NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:52:47 05/05/2023 14:52:47 Đã trả kết quả
10 H63.30.28-230505-0015 1 BÙI THÙY LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 14:53:35 08/05/2023 14:53:35 Đã trả kết quả
11 H63.30.28-230504-0011 1 NÔNG THỊ HUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:43:43 05/05/2023 14:43:43 Đã trả kết quả
12 H63.30.28-230505-0012 1 ĐINH HÀ ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:32:09 08/05/2023 09:32:09 Đã trả kết quả
13 H63.30.28-230505-0014 1 HOÀNG NGỌC HÂN Đăng ký khai sinh 05/05/2023 15:12:59 08/05/2023 15:12:59 Đã trả kết quả
14 H63.30.28-230505-0016 1 ĐỖ THỊ HẰNG NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 15:02:22 08/05/2023 15:02:22 Đã trả kết quả
15 H63.30.28-230505-0003 1 NGUYỄN THỊ HẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 07:57:01 08/05/2023 07:57:01 Đã trả kết quả
16 H63.30.28-230505-0005 1 LƯƠNG XUÂN DIỆU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:23:56 08/05/2023 08:23:56 Đã trả kết quả
17 H63.30.28-230505-0008 1 CAO THỊ NHÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:56:44 08/05/2023 08:56:44 Đã trả kết quả
18 H63.30.28-230504-0003 1 ĐÀO THỊ HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:27:44 05/05/2023 09:27:44 Đã trả kết quả
19 H63.30.28-230505-0001 1 NGUYỄN XUÂN VỌNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 07:46:27 08/05/2023 07:46:27 Đã trả kết quả
20 H63.30.28-230505-0002 1 VŨ THÚY QUỲNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 07:50:51 08/05/2023 07:50:51 Đã trả kết quả
21 H63.30.28-230504-0008 1 CẦM THIẾT HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 11:09:39 05/05/2023 11:09:39 Đã trả kết quả
22 H63.30.28-230504-0017 1 TRẦN THỊ OANH Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 04/05/2023 16:00:28 05/05/2023 16:00:28 Đã trả kết quả
23 H63.30.28-230504-0014 1 ĐÀO SƠN TRÚC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:12:38 05/05/2023 15:12:38 Đã trả kết quả
24 H63.30.28-230504-0006 1 LƯƠNG NGỌC CHIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:38:01 05/05/2023 10:38:01 Đã trả kết quả
25 H63.30.28-230505-0007 1 HÀ THỊ BÍCH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:50:50 08/05/2023 08:50:50 Đã trả kết quả
26 H63.30.28-230508-0003 1 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 08:44:06 09/05/2023 08:44:06 Đã trả kết quả
27 H63.30.28-230504-0002 1 HOÀNG THỊ LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:13:38 05/05/2023 09:13:38 Đã trả kết quả
28 H63.30.28-230504-0013 1 ĐÀO THỊ QUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:03:01 05/05/2023 15:03:01 Đã trả kết quả
29 H63.30.28-230504-0016 1 ĐẶNG NGỌC HIỂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:23:44 05/05/2023 15:23:44 Đã trả kết quả
30 H63.30.28-230504-0010 1 NGUYỄN THỊ HUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 11:27:09 05/05/2023 11:27:09 Đã trả kết quả
31 H63.30.28-230504-0004 1 NGUYỄN THỊ TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:49:30 05/05/2023 09:49:30 Đã trả kết quả
32 H63.30.28-230504-0009 1 VŨ HẢI LONG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 11:21:23 05/05/2023 11:21:23 Đã trả kết quả
33 H63.30.28-230504-0015 1 NGỤY HỮU TRỌNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:18:29 05/05/2023 15:18:29 Đã trả kết quả
34 H63.30.28-230504-0005 1 LƯƠNG THỊ HẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:28:32 05/05/2023 10:28:32 Đã trả kết quả
35 H63.30.28-230505-0004 1 VŨ THỊ HẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:03:12 08/05/2023 08:03:12 Đã trả kết quả
36 H63.30.28-230518-0002 1 NGUYỄN THỊ DUNG Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 18/05/2023 14:48:43 22/05/2023 14:48:43 Đã trả kết quả
37 H63.30.28-230509-0001 1 NGUYỄN KHẮC MẠNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 09:43:04 11/05/2023 09:43:04 Đã trả kết quả
38 H63.30.28-230508-0009 1 ĐẶNG ĐỨC MẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:41:49 09/05/2023 10:41:49 Đã trả kết quả
39 H63.30.28-230511-0004 1 ĐOÀN NGỌC THỊNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 14:16:43 12/05/2023 14:16:43 Đã trả kết quả
40 H63.30.28-230512-0006 1 NÔNG THANH SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:56:33 15/05/2023 15:56:33 Đã trả kết quả
41 H63.30.28-230511-0003 1 HÀ NGỌC HUYNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 14:11:25 12/05/2023 14:11:25 Đã trả kết quả
42 H63.30.28-230517-0006 1 NGUYỄN THỊ HOÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:10:50 18/05/2023 16:10:50 Đã trả kết quả
43 H63.30.28-230518-0004 1 HOÀNG THỊ LIỄU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 15:58:15 19/05/2023 15:58:15 Đã trả kết quả
44 H63.30.28-230519-0004 1 TRIỆU THỊ THU HÀ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 14:35:55 23/05/2023 14:35:55 Đã trả kết quả
45 H63.30.28-230519-0003 1 PHAN QUANG VŨ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 14:24:22 23/05/2023 14:24:22 Đã trả kết quả
46 H63.30.28-230517-0001 1 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG Đăng ký khai sinh 17/05/2023 09:52:19 18/05/2023 09:52:19 Đã trả kết quả
47 H63.30.28-230523-0001 1 NGÔ VĂN DƯƠNG Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 23/05/2023 14:53:31 24/05/2023 14:53:31 Đã trả kết quả
48 H63.30.28-230517-0002 1 NGUYỄN LAN ANH Đăng ký khai sinh 17/05/2023 10:20:57 18/05/2023 10:20:57 Đã trả kết quả
49 H63.30.28-230519-0006 1 ĐỖ THỊ GIÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:52:49 22/05/2023 15:52:49 Đã trả kết quả
50 H63.30.28-230519-0001 1 LƯƠNG THÚY THẢO Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 10:24:34 23/05/2023 10:24:34 Đã trả kết quả
51 H63.30.28-230522-0001 1 TRẦN THỊ MINH THAO Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 16:24:08 25/05/2023 16:24:08 Đã trả kết quả
52 H63.30.28-230519-0005 1 NGUYỄN VĂN TÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:47:03 22/05/2023 15:47:03 Đã trả kết quả
53 H63.30.28-230526-0004 1 NGUYỄN THỊ BÍCH HẢO Cấp bản sao trích lục hộ tịch 26/05/2023 15:54:45 29/05/2023 15:54:45 Đã trả kết quả
54 H63.30.28-230517-0004 1 HOÀNG ĐĂNG KHÔI Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 17/05/2023 16:04:00 18/05/2023 16:04:00 Đã trả kết quả
55 H63.30.28-230526-0005 1 NGUYỄN THỊ TÍNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 15:43:44 29/05/2023 15:43:44 Đã trả kết quả
56 H63.30.28-230522-0004 1 HOÀNG THỊ TUYỂN Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 22/05/2023 17:03:50 24/05/2023 17:03:50 Đã trả kết quả
57 H63.30.28-230510-0002 1 PHAN THỊ THÙY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 15:46:35 11/05/2023 15:46:35 Đã trả kết quả
58 H63.30.28-230530-0003 1 HOÀNG THỊ HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 14:37:49 31/05/2023 14:37:49 Đã trả kết quả
59 H63.30.28-230529-0005 1 HOÀNG THU HUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:38:30 30/05/2023 15:38:30 Đã trả kết quả
60 H63.30.28-230509-0006 1 HOÀNG TIẾN LUẬN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 15:52:44 10/05/2023 15:52:44 Đã trả kết quả
61 H63.30.28-230525-0003 1 ĐẶNG VĂN QUANG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 16:35:43 29/05/2023 16:35:43 Đã trả kết quả
62 H63.30.28-230526-0003 1 NGUYỄN THỊ BÍCH HẢO Cấp bản sao trích lục hộ tịch 26/05/2023 15:50:40 29/05/2023 15:50:40 Đã trả kết quả
63 H63.30.28-230508-0007 1 PHẠM THỊ THANH PHÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:18:10 09/05/2023 10:18:10 Đã trả kết quả
64 H63.30.28-230508-0001 1 LƯƠNG THỊ THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 07:53:56 09/05/2023 07:53:56 Đã trả kết quả
65 H63.30.28-230508-0006 1 TRẦN XUÂN THÁI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:54:08 09/05/2023 09:54:08 Đã trả kết quả
66 H63.30.28-230508-0010 1 PHẠM THÚY NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:13:03 09/05/2023 14:13:03 Đã trả kết quả
67 H63.30.28-230508-0013 1 NGUYỄN THỊ HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:53:23 09/05/2023 14:53:23 Đã trả kết quả
68 H63.30.28-230512-0001 1 NGUYỄN MẠNH THƯỜNG Đăng ký kết hôn 12/05/2023 08:45:39 15/05/2023 08:45:39 Đã trả kết quả
69 H63.30.28-230509-0003 1 ĐẶNG HỮU SỰ Đăng ký lại khai sinh 09/05/2023 15:18:32 16/05/2023 15:18:32 Đã trả kết quả
70 H63.30.28-230522-0005 1 HOÀNG THỊ THANH VÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 17:06:20 24/05/2023 17:06:20 Đã trả kết quả
71 H63.30.28-230512-0004 1 NGUYỄN THỊ HOÀI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 12/05/2023 15:03:55 15/05/2023 15:03:55 Đã trả kết quả
72 H63.30.28-230531-0003 1 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:47:05 01/06/2023 16:47:05 Đã trả kết quả
73 H63.30.28-230523-0003 1 TRẦN THỊ HẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:33:54 24/05/2023 16:33:54 Đã trả kết quả
74 H63.30.28-230516-0005 1 NGUYỄN THỊ HIỂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 16:08:56 17/05/2023 16:08:56 Đã trả kết quả
75 H63.30.28-230512-0003 1 HÀ VĂN THẬN Đăng ký khai tử 12/05/2023 10:32:50 15/05/2023 10:32:50 Đã trả kết quả
76 H63.30.28-230508-0014 1 PHẠM THỊ PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:41:01 09/05/2023 15:41:01 Đã trả kết quả
77 H63.30.28-230512-0005 1 HÀ THANH GIÁC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:32:03 15/05/2023 15:32:03 Đã trả kết quả
78 H63.30.28-230515-0003 1 NGUYỄN THỊ HẬU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 15/05/2023 16:08:01 16/05/2023 16:08:01 Đã trả kết quả
79 H63.30.28-230516-0006 1 ĐINH NGỌC QUANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 16:11:02 17/05/2023 16:11:02 Đã trả kết quả
80 H63.30.28-230515-0002 1 ĐỖ TIẾN DŨNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 15:31:06 17/05/2023 15:31:06 Đã trả kết quả
81 H63.30.28-230517-0005 1 ĐẶNG THỊ QUÁN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:02:23 18/05/2023 16:02:23 Đã trả kết quả
82 H63.30.28-230515-0005 1 PHẠM XUÂN MAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:19:50 16/05/2023 16:19:50 Đã trả kết quả
83 H63.30.28-230516-0002 1 TRẦN MINH TIẾN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 14:47:39 18/05/2023 14:47:39 Đã trả kết quả
84 H63.30.28-230516-0003 1 NGUYỄN VĂN TIẾN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 14:49:03 18/05/2023 14:49:03 Đã trả kết quả
85 H63.30.28-230516-0001 1 NÔNG NHẬT ANH Đăng ký khai sinh 16/05/2023 09:40:51 17/05/2023 09:40:51 Đã trả kết quả
86 H63.30.28-230520-0001 1 TRẦN XUÂN TRƯỜNG Đăng ký kết hôn 20/05/2023 14:17:29 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
87 H63.30.28-230508-0005 1 SẦM THỊ LỆ THỦY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:50:52 09/05/2023 09:50:52 Đã trả kết quả
88 H63.30.28-230510-0001 1 HÀ TIẾN HƯNG Đăng ký khai tử 10/05/2023 09:04:39 11/05/2023 09:04:39 Đã trả kết quả
89 H63.30.28-230509-0005 1 LƯƠNG THỊ MAI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 15:49:12 12/05/2023 15:49:12 Đã trả kết quả
90 H63.30.28-230530-0004 1 NGUYỄN THỊ TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 14:59:55 31/05/2023 14:59:55 Đã trả kết quả
91 H63.30.28-230517-0003 1 NGUYỄN THỊ HIỂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 10:03:06 19/05/2023 10:03:06 Đã trả kết quả
92 H63.30.28-230522-0002 1 HOÀNG THỊ HOAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:51:55 23/05/2023 16:51:55 Đã trả kết quả
93 H63.30.28-230531-0001 1 CÙ VĂN TUẤT Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 15:48:12 01/06/2023 15:48:12 Đã trả kết quả
94 H63.30.28-230515-0001 1 LƯƠNG THÚY THẢO Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 15:29:15 17/05/2023 15:29:15 Đã trả kết quả
95 H63.30.28-230523-0002 1 NGÔ VĂN DƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 15:27:47 25/05/2023 15:27:47 Đã trả kết quả
96 H63.30.28-230529-0004 1 PHẠM VĂN KHOA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 11:07:13 31/05/2023 11:07:13 Đã trả kết quả
97 H63.30.28-230529-0002 1 HOÀNG VĂN TÚ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 10:41:59 01/06/2023 10:41:59 Đã trả kết quả
98 H63.30.28-230530-0001 1 NGUYỄN NGỌC CƯỜNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 30/05/2023 09:05:52 31/05/2023 09:05:52 Đã trả kết quả
99 H63.30.28-230518-0001 1 HOÀNG ĐĂNG KHÔI Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 18/05/2023 10:37:43 19/05/2023 10:37:43 Đã trả kết quả
100 H63.30.28-230508-0002 1 NÔNG VĂN HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 08:21:32 09/05/2023 08:21:32 Đã trả kết quả
101 H63.30.28-230525-0001 1 MAI VĂN CHÍ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 14:20:41 26/05/2023 14:20:41 Đã trả kết quả
102 H63.30.28-230508-0012 1 NGUYỄN THỊ TRANG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 14:41:57 10/05/2023 14:41:57 Đã trả kết quả
103 H63.30.28-230525-0002 1 ĐẶNG THỊ TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:48:08 26/05/2023 15:48:08 Đã trả kết quả
104 H63.30.28-230518-0006 1 PHẠM MINH TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 16:19:22 19/05/2023 16:19:22 Đã trả kết quả
105 H63.30.28-230509-0002 1 CAO TÂN DƯỢC Đăng ký khai tử 09/05/2023 11:27:57 10/05/2023 11:27:57 Đã trả kết quả
106 H63.30.28-230511-0001 1 NÔNG ĐỨC NGUYÊN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 11/05/2023 09:37:59 12/05/2023 09:37:59 Đã trả kết quả
107 H63.30.28-230509-0007 1 CÙ THỊ ĐỊNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 15:54:49 10/05/2023 15:54:49 Đã trả kết quả
108 H63.30.28-230522-0003 1 ĐẶNG THÚY HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:57:31 23/05/2023 16:57:31 Đã trả kết quả
109 H63.30.28-230526-0002 1 NGUYỄN THỊ NỤ Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 26/05/2023 11:10:12 30/05/2023 11:10:12 Đã trả kết quả
110 H63.30.28-230526-0001 1 LƯƠNG ĐỨC SỰ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 10:59:00 30/05/2023 10:59:00 Đã trả kết quả
111 H63.30.28-230512-0002 1 HÀ VĂN ĐẠO Đăng ký khai tử 12/05/2023 09:13:34 15/05/2023 09:13:34 Đã trả kết quả
112 H63.30.28-230516-0004 1 LƯƠNG THỊ VÂN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 15:58:14 17/05/2023 15:58:14 Đã trả kết quả
113 H63.30.28-230508-0011 1 NGÔ THỊ NGA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 15:14:46 11/05/2023 15:14:46 Đã trả kết quả
114 H63.30.28-230531-0002 1 LÊ THỊ MAI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 16:21:11 05/06/2023 16:21:11 Đã trả kết quả
115 H63.30.28-230510-0003 1 PHẠM THỊ VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 15:51:07 11/05/2023 15:51:07 Đã trả kết quả
116 H63.30.28-230523-0004 1 TRẦN TRỌNG DIỆN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:38:56 24/05/2023 16:38:56 Đã trả kết quả
117 H63.30.28-230519-0002 1 NGUYỄN THỊ NGOẠN Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 19/05/2023 10:31:29 23/05/2023 10:31:29 Đã trả kết quả
118 H63.30.28-230529-0001 1 HÀ THANH TÂM Cấp bản sao trích lục hộ tịch 29/05/2023 10:20:03 30/05/2023 10:20:03 Đã trả kết quả
119 H63.30.28-230530-0002 1 CÙ BẢO HÂN Đăng ký khai sinh 30/05/2023 15:11:46 31/05/2023 15:11:46 Đã trả kết quả
120 H63.30.28-230526-0006 1 NGÔ THỊ CHANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 16:14:55 29/05/2023 16:14:55 Đã trả kết quả
121 H63.30.28-230505-0017 1 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Đăng ký kết hôn 05/05/2023 15:36:33 08/05/2023 15:36:33 Đã trả kết quả
122 H63.30.28-230508-0004 1 PHẠM YẾN CHI Đăng ký khai sinh 08/05/2023 10:31:32 09/05/2023 10:31:32 Đã trả kết quả
123 H63.30.28-230508-0008 1 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:28:02 09/05/2023 10:28:02 Đã trả kết quả
124 H63.30.28-230515-0004 1 HÀ TRUNG ĐỨC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:11:24 16/05/2023 16:11:24 Đã trả kết quả
125 H63.30.28-230509-0004 1 HOÀNG THỊ CHÍ Đăng ký khai tử 09/05/2023 15:21:16 10/05/2023 15:21:16 Đã trả kết quả
126 H63.30.28-230511-0005 1 TRẦN THỊ HƯƠNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 11/05/2023 15:07:44 12/05/2023 15:07:44 Đã trả kết quả
127 H63.30.28-230511-0002 1 CÙ DUY ANH Đăng ký khai sinh 11/05/2023 15:08:31 12/05/2023 15:08:31 Đã trả kết quả
128 H63.30.28-230529-0003 1 HOÀNG VĂN LUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 11:02:26 30/05/2023 11:02:26 Đã trả kết quả
129 H63.30.28-230518-0005 1 TRẦN THỊ LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 16:13:25 19/05/2023 16:13:25 Đã trả kết quả
130 H63.30.28-230518-0003 1 ĐOÀN ĐỨC BÌNH Đăng ký kết hôn 18/05/2023 15:56:41 19/05/2023 15:56:41 Đã trả kết quả