DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND x�� �����ng Kh��
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.28-230522-0001 1 HOÀNG THỊ ĐỂ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 22/05/2023 08:24:41 21/06/2023 08:24:41 Đã trả kết quả
2 H63.29.28-230515-0002 1 NGUYỄN THIỆN CHÍNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 14:48:17 14/06/2023 14:48:17 Đã trả kết quả
3 H63.29.28-230515-0001 1 PHẠM THỊ NHUÂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 14:49:52 14/06/2023 14:49:52 Đã trả kết quả