DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND x�� �����ng Kh��
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.28-230504-0006 1 HÀ ĐÌNH ANH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 14:39:09 08/05/2023 14:39:09 Đã trả kết quả
2 H63.29.28-230504-0003 1 HOÀNG THỊ THÙY NHIÊN Đăng ký kết hôn 04/05/2023 08:55:34 05/05/2023 08:55:34 Đã trả kết quả
3 H63.29.28-230504-0001 1 LỘC ĐỨC THÁI Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 04/05/2023 08:24:48 11/05/2023 08:24:48 Đã trả kết quả
4 H63.29.28-230504-0005 1 CHU VĂN SƠN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 10:19:43 09/05/2023 10:19:43 Đã trả kết quả
5 H63.29.28-230504-0002 1 ĐÀO THỊ VÂN Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 04/05/2023 08:34:19 11/05/2023 08:34:19 Đã trả kết quả
6 H63.29.28-230504-0004 1 LÒ THỊ LÝ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 09:53:57 08/05/2023 09:53:57 Đã trả kết quả
7 H63.29.28-230519-0002 1 NGUYỄN THỊ ÁNH Đăng ký kết hôn 19/05/2023 08:01:13 22/05/2023 08:01:13 Đã trả kết quả
8 H63.29.28-230522-0001 1 HOÀNG THỊ ĐỂ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 22/05/2023 08:24:41 21/06/2023 08:24:41 Đã trả kết quả
9 H63.29.28-230529-0001 1 HOÀNG THỊ DINH Đăng ký khai sinh 29/05/2023 08:32:54 30/05/2023 08:32:54 Đã trả kết quả
10 H63.29.28-230529-0004 1 PHẠM CÔNG DOANH Đăng ký khai sinh 29/05/2023 09:55:40 30/05/2023 09:55:40 Đã trả kết quả
11 H63.29.28-230509-0002 1 NGUYỄN VĂN HỮU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 13:54:59 11/05/2023 13:54:59 Đã trả kết quả
12 H63.29.28-230525-0003 1 NGUYỄN NHA TRANG Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 25/05/2023 08:54:25 26/05/2023 08:54:25 Đã trả kết quả
13 H63.29.28-230529-0002 1 VŨ VĂN OÁNH Đăng ký khai tử 29/05/2023 09:05:12 30/05/2023 09:05:12 Đã trả kết quả
14 H63.29.28-230518-0001 1 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 08:46:00 22/05/2023 08:46:00 Đã trả kết quả
15 H63.29.28-230509-0001 1 TRẦN VĂN HƯỚNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 09:30:51 11/05/2023 09:30:51 Đã trả kết quả
16 H63.29.28-230515-0002 1 NGUYỄN THIỆN CHÍNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 14:48:17 14/06/2023 14:48:17 Đã trả kết quả
17 H63.29.28-230516-0003 1 HÀ NGỌC LƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 13:57:38 18/05/2023 13:57:38 Đã trả kết quả
18 H63.29.28-230511-0001 1 HÀ NGỌC TRIỆU Đăng ký khai sinh 11/05/2023 08:57:48 12/05/2023 08:57:48 Đã trả kết quả
19 H63.29.28-230525-0004 1 NGUYỄN VĂN CƯỜNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 09:43:47 29/05/2023 09:43:47 Đã trả kết quả
20 H63.29.28-230529-0003 1 HÀ VĂN NHỤY Đăng ký khai sinh 29/05/2023 09:32:08 30/05/2023 09:32:08 Đã trả kết quả
21 H63.29.28-230525-0002 1 HÀ THỊ LIÊN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 08:43:07 29/05/2023 08:43:07 Đã trả kết quả
22 H63.29.28-230515-0001 1 PHẠM THỊ NHUÂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 14:49:52 14/06/2023 14:49:52 Đã trả kết quả
23 H63.29.28-230516-0002 1 HÀ ĐÌNH THÁO Đăng ký khai sinh 16/05/2023 09:02:04 17/05/2023 09:02:04 Đã trả kết quả
24 H63.29.28-230516-0001 1 ĐOÀN VĂN BIÊN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 08:22:18 18/05/2023 08:22:18 Đã trả kết quả
25 H63.29.28-230505-0001 1 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 15:08:04 09/05/2023 15:08:04 Đã trả kết quả
26 H63.29.28-230525-0001 1 HÀ HỮU NHỜ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 08:30:33 29/05/2023 08:30:33 Đã trả kết quả