DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND x�� �����ng Kh��
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.28-230417-0001 1 NGUYỄN VĂN ĐÍNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/04/2023 08:06:24 18/05/2023 08:06:24 Đã trả kết quả
2 H63.29.28-230424-0001 1 ĐỖ CÔNG HANH(ĐÀO THỊ VÂN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 09:40:05 25/05/2023 09:40:05 Đã trả kết quả
3 H63.29.28-230417-0002 1 LÊ HẢI LONG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/04/2023 08:16:30 18/05/2023 08:16:30 Đã trả kết quả
4 H63.29.28-230424-0002 1 LỘC ĐỨC THÁI(LỘC GIA HÂN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 09:48:49 25/05/2023 09:48:49 Đã trả kết quả