DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� �����ng Quan
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.21-230505-0001 1 TRƯƠNG VĂN THUẬN Đăng ký kết hôn 05/05/2023 09:33:35 08/05/2023 09:33:35 Đã trả kết quả
2 H63.25.21-230504-0004 1 BÀN VIỆT HOÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:15:10 05/05/2023 15:15:10 Đã trả kết quả
3 H63.25.21-230428-0002 1 PHẠM THÀNH LONG Đăng ký lại kết hôn 28/04/2023 15:55:32 10/05/2023 15:55:32 Đã trả kết quả
4 H63.25.21-230419-0004 1 ĐẶNG THỊ CHÚ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 09:53:54 22/05/2023 09:53:54 Đã trả kết quả
5 H63.25.21-230504-0005 1 BÙI THỊ LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:27:47 05/05/2023 15:27:47 Đã trả kết quả
6 H63.25.21-230428-0001 1 NGUYỄN THỊ THẮM Đăng ký kết hôn 28/04/2023 09:56:23 04/05/2023 09:56:23 Đã trả kết quả
7 H63.25.21-230419-0002 1 LÊ VĂN MUỘN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 09:44:32 22/05/2023 09:44:32 Đã trả kết quả
8 H63.25.21-230426-0002 1 LÝ THỊ NHẠN Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 26/04/2023 09:40:23 28/04/2023 09:40:23 Đã trả kết quả
9 H63.25.21-230504-0001 1 CHU THỊ KHUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:23:14 05/05/2023 14:23:14 Đã trả kết quả
10 H63.25.21-230504-0002 1 TRẦN THỊ LÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:59:01 05/05/2023 14:59:01 Đã trả kết quả
11 H63.25.21-230426-0001 1 ĐẶNG THỊ TÓI Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 26/04/2023 08:47:33 28/04/2023 08:47:33 Đã trả kết quả
12 H63.25.21-230504-0003 1 NÔNG VĂN HẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:05:59 05/05/2023 15:05:59 Đã trả kết quả
13 H63.25.21-230427-0002 1 PHẠM THỊ PHƯƠNG Đăng ký khai sinh 27/04/2023 10:31:46 28/04/2023 10:31:46 Đã trả kết quả
14 H63.25.21-230419-0003 1 HOÀNG THỊ VAN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 09:50:34 22/05/2023 09:50:34 Đã trả kết quả
15 H63.25.21-230419-0006 1 TRIỆU VĂN DỤNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 10:02:41 22/05/2023 10:02:41 Đã trả kết quả
16 H63.25.21-230419-0005 1 ĐẶNG QUỐC VIỆT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 09:57:27 22/05/2023 09:57:27 Đã trả kết quả
17 H63.25.21-230419-0007 1 TRIỆU VĂN SỸ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 10:06:07 22/05/2023 10:06:07 Đã trả kết quả
18 H63.25.21-230523-0012 1 NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:19:12 24/05/2023 15:19:12 Đã trả kết quả
19 H63.25.21-230510-0001 1 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 08:59:35 12/05/2023 08:59:35 Đã trả kết quả
20 H63.25.21-230515-0004 1 LÝ VĂN ĐÀ Đăng ký khai sinh 15/05/2023 16:58:40 16/05/2023 16:58:40 Đã trả kết quả
21 H63.25.21-230522-0003 1 DƯƠNG THỊ LOAN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 22/05/2023 10:45:28 23/05/2023 10:45:28 Đã trả kết quả
22 H63.25.21-230523-0009 1 TRƯƠNG VĂN SƠN Đăng ký khai sinh 23/05/2023 10:59:09 24/05/2023 10:59:09 Đã trả kết quả
23 H63.25.21-230519-0002 1 HOÀNG THỊ VIỄN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 09:26:23 22/05/2023 09:26:23 Đã trả kết quả
24 H63.25.21-230519-0001 1 HOÀNG THỊ VIỄN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 09:27:33 22/05/2023 09:27:33 Đã trả kết quả
25 H63.25.21-230523-0013 1 TRƯƠNG THỊ TRANG Đăng ký kết hôn 23/05/2023 16:05:53 24/05/2023 16:05:53 Đã trả kết quả
26 H63.25.21-230530-0002 1 LÝ THỊ NGẬU Đăng ký khai sinh 30/05/2023 10:01:26 31/05/2023 10:01:26 Đã trả kết quả
27 H63.25.21-230509-0004 1 HOÀNG THỊ PHÁO Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 14:35:20 12/05/2023 14:35:20 Đã trả kết quả
28 H63.25.21-230522-0004 1 NÔNG THỊ THẮM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 15:18:57 23/05/2023 15:18:57 Đã trả kết quả
29 H63.25.21-230526-0003 1 LA THỊ THUỲ NINH Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 26/05/2023 17:01:49 29/05/2023 17:01:49 Đã trả kết quả
30 H63.25.21-230518-0003 1 ĐẶNG THỊ THỊNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 11:07:27 23/05/2023 11:07:27 Đã trả kết quả
31 H63.25.21-230518-0002 1 HOÀNG TRƯỜNG GIANG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 10:44:57 19/05/2023 10:44:57 Đã trả kết quả
32 H63.25.21-230530-0005 1 DƯƠNG THỊ LOAN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 16:35:18 01/06/2023 16:35:18 Đã trả kết quả
33 H63.25.21-230531-0007 1 HOÀNG ĐÌNH LỰC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 09:30:45 01/06/2023 09:30:45 Đã trả kết quả
34 H63.25.21-230531-0005 1 HOÀNG VĂN MỸ Đăng ký khai tử 31/05/2023 08:56:53 01/06/2023 08:56:53 Đã trả kết quả
35 H63.25.21-230508-0001 1 ĐẶNG THỊ HỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:19:03 09/05/2023 10:19:03 Đã trả kết quả
36 H63.25.21-230531-0008 1 HOÀNG ĐÌNH LỰC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 09:32:48 01/06/2023 09:32:48 Đã trả kết quả
37 H63.25.21-230529-0004 1 NGUYỄN HẢI SƠN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 14:45:05 31/05/2023 14:45:05 Đã trả kết quả
38 H63.25.21-230529-0003 1 NGUYỄN HẢI SƠN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 14:40:19 31/05/2023 14:40:19 Đã trả kết quả
39 H63.25.21-230508-0003 1 HOÀNG ĐỨC KIÊM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 15:43:17 10/05/2023 15:43:17 Đã trả kết quả
40 H63.25.21-230509-0002 1 LÝ THỊ TONG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 09/05/2023 10:27:48 10/05/2023 10:27:48 Đã trả kết quả
41 H63.25.21-230522-0002 1 LÝ ĐỨC THỊNH Đăng ký kết hôn 22/05/2023 09:58:05 23/05/2023 09:58:05 Đã trả kết quả
42 H63.25.21-230510-0004 1 TRƯƠNG VĂN THUẬN Đăng ký khai sinh 10/05/2023 15:12:22 11/05/2023 15:12:22 Đã trả kết quả
43 H63.25.21-230510-0002 1 LÝ THỊ XUÂN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 10/05/2023 09:27:29 15/05/2023 09:27:29 Đã trả kết quả
44 H63.25.21-230530-0004 1 MAI VĂN NAM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 14:48:27 01/06/2023 14:48:27 Đã trả kết quả
45 H63.25.21-230511-0001 1 NÔNG THUÝ BIỂU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 11/05/2023 10:31:08 12/05/2023 10:31:08 Đã trả kết quả
46 H63.25.21-230512-0003 1 NGUYỄN XUÂN HIỀN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 08:43:40 15/05/2023 08:43:40 Đã trả kết quả
47 H63.25.21-230529-0005 1 ĐẶNG VĂN GIANG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 15:11:27 31/05/2023 15:11:27 Đã trả kết quả
48 H63.25.21-230512-0005 1 ĐẶNG VĂN LÂM Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 10:37:44 17/05/2023 10:37:44 Đã trả kết quả
49 H63.25.21-230515-0002 1 NGUYỄN THỊ SÁNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 14:51:44 18/05/2023 14:51:44 Đã trả kết quả
50 H63.25.21-230517-0001 1 TRIỆU VĂN TÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 09:07:57 19/05/2023 09:07:57 Đã trả kết quả
51 H63.25.21-230509-0007 1 TRẦN THỊ HẠ Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 09/05/2023 15:29:11 11/05/2023 15:29:11 Đã trả kết quả
52 H63.25.21-230510-0005 1 TRƯƠNG VĂN THUẬN Đăng ký nhận cha, mẹ, con 10/05/2023 15:11:06 15/05/2023 15:11:06 Đã trả kết quả
53 H63.25.21-230508-0002 1 PHAN THỊ KHÁNH QUỲNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:22:06 09/05/2023 10:22:06 Đã trả kết quả
54 H63.25.21-230512-0006 1 LÝ THỊ SI Đăng ký lại khai sinh 12/05/2023 16:11:14 19/05/2023 16:11:14 Đã trả kết quả
55 H63.25.21-230517-0002 1 TRIỆU VĂN LỢI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 09:09:32 19/05/2023 09:09:32 Đã trả kết quả
56 H63.25.21-230509-0005 1 TRẦN THỊ HẠ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 09/05/2023 14:56:25 10/05/2023 14:56:25 Đã trả kết quả
57 H63.25.21-230515-0003 1 NGUYỄN THỊ SÁNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 15:40:50 16/05/2023 15:40:50 Đã trả kết quả
58 H63.25.21-230523-0001 1 TRẦN VĂN THUYẾT Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 09:57:54 24/05/2023 09:57:54 Đã trả kết quả
59 H63.25.21-230516-0001 1 ĐỖ THỊ KIỀU DUNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 10:38:02 17/05/2023 10:38:02 Đã trả kết quả
60 H63.25.21-230518-0004 1 TRIỆU VĂN CHẤN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 15:21:43 22/05/2023 15:21:43 Đã trả kết quả
61 H63.25.21-230529-0001 1 PHẠM MẠNH HÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 09:05:08 31/05/2023 09:05:08 Đã trả kết quả
62 H63.25.21-230509-0006 1 TRẦN THỊ HẠ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 09/05/2023 14:54:50 10/05/2023 14:54:50 Đã trả kết quả
63 H63.25.21-230518-0005 1 LÊ VĂN QUANG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 15:24:44 22/05/2023 15:24:44 Đã trả kết quả
64 H63.25.21-230529-0002 1 PHẠM THANH TÂM Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 29/05/2023 09:55:36 31/05/2023 09:55:36 Đã trả kết quả
65 H63.25.21-230512-0002 1 NGUYỄN XUÂN HIỀN Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 12/05/2023 08:37:57 16/05/2023 08:37:57 Đã trả kết quả
66 H63.25.21-230530-0003 1 NGUYỄN VĂN ƯỚC Đăng ký lại khai sinh 30/05/2023 11:06:32 06/06/2023 11:06:32 Đã trả kết quả
67 H63.25.21-230526-0001 1 LƯƠNG VĂN TỚI Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 26/05/2023 10:28:54 30/05/2023 10:28:54 Đã trả kết quả
68 H63.25.21-230518-0001 1 ĐOÀN THỊ TÌNH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 10:08:55 19/05/2023 10:08:55 Đã trả kết quả
69 H63.25.21-230509-0001 1 LÝ THỊ NÒI Đăng ký lại khai sinh 09/05/2023 08:33:09 16/05/2023 08:33:09 Đã trả kết quả
70 H63.25.21-230525-0002 1 HÀ THỊ THU HUỆ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 09:43:35 30/05/2023 09:43:35 Đã trả kết quả
71 H63.25.21-230510-0003 1 HOÀNG THỊ THẬU Đăng ký khai sinh 10/05/2023 10:16:00 11/05/2023 10:16:00 Đã trả kết quả
72 H63.25.21-230512-0004 1 TRIỆU VĂN DIÊN Đăng ký khai sinh 12/05/2023 09:33:04 15/05/2023 09:33:04 Đã trả kết quả
73 H63.25.21-230523-0010 1 NÔNG VĂN MÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:05:17 24/05/2023 15:05:17 Đã trả kết quả
74 H63.25.21-230523-0011 1 TRẦN THỊ CHÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:15:35 24/05/2023 15:15:35 Đã trả kết quả
75 H63.25.21-230525-0001 1 ĐỖ THỊ THU BÌNH Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 25/05/2023 08:29:34 29/05/2023 08:29:34 Đã trả kết quả
76 H63.25.21-230509-0003 1 LÝ THỊ TONG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 09/05/2023 10:26:37 10/05/2023 10:26:37 Đã trả kết quả
77 H63.25.21-230531-0012 1 TRIỆU VĂN MINH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 10:19:16 01/06/2023 10:19:16 Đã trả kết quả
78 H63.25.21-230529-0006 1 NGUYỄN THỊ THANH NGA Đăng ký lại khai sinh 29/05/2023 17:05:44 05/06/2023 17:05:44 Đã trả kết quả
79 H63.25.21-230530-0001 1 BÀN VĂN TIẾN Đăng ký kết hôn 30/05/2023 09:09:27 31/05/2023 09:09:27 Đã trả kết quả
80 H63.25.21-230512-0001 1 NGUYỄN NGỌC HƯNG Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 12/05/2023 08:36:06 16/05/2023 08:36:06 Đã trả kết quả
81 H63.25.21-230526-0002 1 HOÀNG THỊ PHÁO Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 26/05/2023 10:30:33 30/05/2023 10:30:33 Đã trả kết quả
82 H63.25.21-230522-0001 1 NGUYỄN THỊ HOA Chứng thực di chúc 22/05/2023 09:26:02 24/05/2023 09:26:02 Đã trả kết quả