DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� �����ng Quan
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.21-230419-0007 1 TRIỆU VĂN SỸ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 10:06:07 22/05/2023 10:06:07 Đã trả kết quả
2 H63.25.21-230419-0006 1 TRIỆU VĂN DỤNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 10:02:41 22/05/2023 10:02:41 Đã trả kết quả
3 H63.25.21-230419-0005 1 ĐẶNG QUỐC VIỆT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 09:57:27 22/05/2023 09:57:27 Đã trả kết quả
4 H63.25.21-230419-0002 1 LÊ VĂN MUỘN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 09:44:32 22/05/2023 09:44:32 Đã trả kết quả
5 H63.25.21-230419-0004 1 ĐẶNG THỊ CHÚ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 09:53:54 22/05/2023 09:53:54 Đã trả kết quả
6 H63.25.21-230419-0003 1 HOÀNG THỊ VAN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 09:50:34 22/05/2023 09:50:34 Đã trả kết quả