DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� D��� Xu Ph��nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.24-230531-0001 1 LÝ THỊ CÔNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 14:21:09 02/06/2023 14:21:09 Đã trả kết quả