DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND X�� D��� Xu Ph��nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.24-230504-0001 1 GIÀNG A NINH Đăng ký khai tử 04/05/2023 14:59:10 05/05/2023 14:59:10 Đã trả kết quả
2 H63.26.24-230508-0003 1 GIÀNG A NINH Đăng ký khai tử 08/05/2023 15:35:15 09/05/2023 15:35:15 Đã trả kết quả
3 H63.26.24-230516-0011 1 HẢNG A VÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 10:54:41 17/05/2023 10:54:41 Đã trả kết quả
4 H63.26.24-230523-0001 1 HOÀNG THỊ THANH TÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:41:43 24/05/2023 08:41:43 Đã trả kết quả
5 H63.26.24-230515-0012 1 HẢNG A VẢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:05:02 16/05/2023 15:05:02 Đã trả kết quả
6 H63.26.24-230518-0006 1 PHAN THỊ NINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 15:05:15 19/05/2023 15:05:15 Đã trả kết quả
7 H63.26.24-230524-0001 1 ĐINH THỊ BÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:39:13 25/05/2023 09:39:13 Đã trả kết quả
8 H63.26.24-230517-0003 1 GIÀNG A NINH Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 17/05/2023 16:10:13 22/05/2023 16:10:13 Đã trả kết quả
9 H63.26.24-230516-0013 1 HẢNG THỊ LỲ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 11:07:38 17/05/2023 11:07:38 Đã trả kết quả
10 H63.26.24-230529-0002 1 GIÀNG A DỜ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:00:22 30/05/2023 16:00:22 Đã trả kết quả
11 H63.26.24-230529-0001 1 TRẦN THỊ PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:23:19 30/05/2023 15:23:19 Đã trả kết quả
12 H63.26.24-230530-0001 1 HẢNG THỊ LỬ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 15:08:18 02/06/2023 15:08:18 Đã trả kết quả
13 H63.26.24-230518-0003 1 CHANG A NINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 10:01:21 19/05/2023 10:01:21 Đã trả kết quả
14 H63.26.24-230519-0002 1 GIÀNG A NINH Đăng ký khai sinh 19/05/2023 17:06:20 22/05/2023 17:06:20 Đã trả kết quả
15 H63.26.24-230509-0001 1 HẢNG A CHANG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 15:16:32 11/05/2023 15:16:32 Đã trả kết quả
16 H63.26.24-230519-0003 1 GIÀNG A NINH Đăng ký khai sinh 19/05/2023 17:03:52 22/05/2023 17:03:52 Đã trả kết quả
17 H63.26.24-230526-0001 1 GIÀNG A NINH Đăng ký khai sinh 26/05/2023 10:49:42 29/05/2023 10:49:42 Đã trả kết quả
18 H63.26.24-230517-0002 1 GIÀNG A NINH Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 17/05/2023 10:28:32 22/05/2023 10:28:32 Đã trả kết quả
19 H63.26.24-230510-0001 1 VVÀNG A VỪ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 14:04:59 12/05/2023 14:04:59 Đã trả kết quả
20 H63.26.24-230531-0001 1 LÝ THỊ CÔNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 14:21:09 02/06/2023 14:21:09 Đã trả kết quả
21 H63.26.24-230515-0001 1 HẢNG A CHAY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:05:30 16/05/2023 09:05:30 Đã trả kết quả
22 H63.26.24-230516-0010 1 GIÀNG A TÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 10:41:23 17/05/2023 10:41:23 Đã trả kết quả
23 H63.26.24-230516-0007 1 VÀNG A SA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 10:06:08 17/05/2023 10:06:08 Đã trả kết quả
24 H63.26.24-230516-0002 1 CHANG A DÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 09:18:25 17/05/2023 09:18:25 Đã trả kết quả
25 H63.26.24-230517-0001 1 GIÀNG A NINH Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 17/05/2023 10:30:55 22/05/2023 10:30:55 Đã trả kết quả
26 H63.26.24-230516-0008 1 HẢNG A CỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 10:16:57 17/05/2023 10:16:57 Đã trả kết quả
27 H63.26.24-230512-0002 1 GIÀNG THỊ MÚ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 15:14:45 16/05/2023 15:14:45 Đã trả kết quả
28 H63.26.24-230515-0004 1 GIÀNG THỊ CHU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:33:54 16/05/2023 10:33:54 Đã trả kết quả
29 H63.26.24-230516-0014 1 CHANG A KHÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 11:15:19 17/05/2023 11:15:19 Đã trả kết quả
30 H63.26.24-230515-0009 1 HẢNG A SÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:44:47 16/05/2023 14:44:47 Đã trả kết quả
31 H63.26.24-230515-0003 1 CHANG THỊ THOAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:09:21 16/05/2023 10:09:21 Đã trả kết quả
32 H63.26.24-230516-0005 1 HẢNG A DỜ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 09:40:16 17/05/2023 09:40:16 Đã trả kết quả
33 H63.26.24-230516-0012 1 HỜ THỊ PÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 11:04:23 17/05/2023 11:04:23 Đã trả kết quả
34 H63.26.24-230510-0002 1 MÙA A LÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 15:08:09 11/05/2023 15:08:09 Đã trả kết quả
35 H63.26.24-230516-0003 1 LÝ THỊ MỶ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 09:24:41 17/05/2023 09:24:41 Đã trả kết quả
36 H63.26.24-230512-0003 1 LÝ THỊ NU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 16:30:36 17/05/2023 16:30:36 Đã trả kết quả
37 H63.26.24-230518-0001 1 LÝ THỊ DÙA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:22:05 19/05/2023 08:22:05 Đã trả kết quả
38 H63.26.24-230515-0002 1 HỜ THỊ TANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:07:04 16/05/2023 10:07:04 Đã trả kết quả
39 H63.26.24-230515-0005 1 HỜ THỊ SẦU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:44:43 16/05/2023 10:44:43 Đã trả kết quả
40 H63.26.24-230516-0004 1 GIÀNG A CHANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 09:36:20 17/05/2023 09:36:20 Đã trả kết quả
41 H63.26.24-230516-0009 1 HỜ THỊ CỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 10:32:55 17/05/2023 10:32:55 Đã trả kết quả
42 H63.26.24-230512-0001 1 VÀNG A VÀNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 14:35:05 16/05/2023 14:35:05 Đã trả kết quả
43 H63.26.24-230518-0004 1 GIÀNG A NINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 10:26:04 23/05/2023 10:26:04 Đã trả kết quả
44 H63.26.24-230515-0007 1 LÙ THỊ DỞ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 11:00:50 16/05/2023 11:00:50 Đã trả kết quả
45 H63.26.24-230519-0001 1 GIÀNG A NINH Đăng ký kết hôn 19/05/2023 08:53:16 22/05/2023 08:53:16 Đã trả kết quả
46 H63.26.24-230515-0010 1 HẢNG A TRỪ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:51:45 16/05/2023 14:51:45 Đã trả kết quả
47 H63.26.24-230522-0001 1 GIÀNG A HÙ Đăng ký khai sinh 22/05/2023 15:55:04 23/05/2023 15:55:04 Đã trả kết quả
48 H63.26.24-230515-0006 1 HẢNG THỊ VÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:53:00 16/05/2023 10:53:00 Đã trả kết quả
49 H63.26.24-230508-0002 1 GIÀNG A NINH Đăng ký khai tử 08/05/2023 15:35:45 09/05/2023 15:35:45 Đã trả kết quả
50 H63.26.24-230508-0001 1 GIÀNG A NINH Đăng ký khai tử 08/05/2023 15:36:24 09/05/2023 15:36:24 Đã trả kết quả
51 H63.26.24-230518-0005 1 GIÀNG A NINH Đăng ký kết hôn 18/05/2023 14:18:13 19/05/2023 14:18:13 Đã trả kết quả
52 H63.26.24-230525-0001 1 GIÀNG A HÙ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:12:51 26/05/2023 15:12:51 Đã trả kết quả
53 H63.26.24-230515-0008 1 GIÀNG SÔNG SỬ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 11:12:14 16/05/2023 11:12:14 Đã trả kết quả
54 H63.26.24-230518-0002 1 KHANG THỊ PÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:38:44 19/05/2023 08:38:44 Đã trả kết quả
55 H63.26.24-230516-0006 1 NGÂN VĂN HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 09:51:17 17/05/2023 09:51:17 Đã trả kết quả
56 H63.26.24-230516-0001 1 GIÀNG A NẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 09:15:55 17/05/2023 09:15:55 Đã trả kết quả
57 H63.26.24-230515-0011 1 HẢNG A HÙ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:58:28 16/05/2023 14:58:28 Đã trả kết quả