DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� H��� B���n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.25-230531-0004 1 SÙNG A HÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:52:12 01/06/2023 16:52:12 Đã trả kết quả
2 H63.26.25-230531-0002 1 THÀO A PHIA Đăng ký kết hôn 31/05/2023 16:19:44 07/06/2023 16:19:44 Đã trả kết quả
3 H63.26.25-230531-0001 1 THÀO A PHIA Đăng ký khai sinh 31/05/2023 15:48:43 01/06/2023 15:48:43 Đã trả kết quả
4 H63.26.25-230531-0003 1 VỪ A KHÀY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:45:51 01/06/2023 16:45:51 Đã trả kết quả