DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND Xã Hồ Bốn
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.25-230505-0001 1 THÀO A CHUA (CON THÀO ĐỨC HIẾU) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 13:59:51 06/06/2023 13:59:51 Đã trả kết quả
2 H63.26.25-230505-0003 1 GIÀNG A THÁI (CON CỨ THỊ NGỌC ÁNH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 14:26:03 06/06/2023 14:26:03 Đã trả kết quả
3 H63.26.25-230505-0002 1 THÀO A CHUA (CON THÀO MINH CƯƠNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 14:13:28 06/06/2023 14:13:28 Đã trả kết quả
4 H63.26.25-230504-0004 1 SÙNG THỊ SINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 10:23:58 12/05/2023 10:23:58 Đã trả kết quả
5 H63.26.25-230504-0006 1 GIÀNG A LỢN ( CON GIÀNG THỊ CA) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 10:44:46 05/06/2023 10:44:46 Đã trả kết quả
6 H63.26.25-230504-0010 1 SÙNG A MỀNH ( CON SÙNG THỊ CHA) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 11:21:28 05/06/2023 11:21:28 Đã trả kết quả
7 H63.26.25-230504-0017 1 VỪ A CHAY (CON VỪ MINH DƯƠNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 15:14:49 05/06/2023 15:14:49 Đã trả kết quả
8 H63.26.25-230504-0020 1 THÀO A HỒNG (CON THÀO A MẠNH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 15:53:18 05/06/2023 15:53:18 Đã trả kết quả
9 H63.26.25-230504-0003 1 HỜ A CHU (CON HỜ KHUA KỶ) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 10:17:15 05/06/2023 10:17:15 Đã trả kết quả
10 H63.26.25-230504-0019 1 VÀNG A CHE (CON VÀNG ĐỨC MẠNH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 15:40:32 05/06/2023 15:40:32 Đã trả kết quả
11 H63.26.25-230504-0023 1 CỨ A DÊ (CON CỨ THỊ HƯƠNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 16:41:54 05/06/2023 16:41:54 Đã trả kết quả
12 H63.26.25-230505-0004 1 HỜ A CHƠ (CON HỜ DƯƠNG VƯƠNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 16:01:25 06/06/2023 16:01:25 Đã trả kết quả
13 H63.26.25-230504-0009 1 GIÀNG A KỶ (CON GIÀNG THỊ TẰM) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 11:05:24 05/06/2023 11:05:24 Đã trả kết quả
14 H63.26.25-230504-0018 1 CỪ A TỒNG (CON VỪ THỊ THU HƯƠNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 15:27:13 05/06/2023 15:27:13 Đã trả kết quả
15 H63.26.25-230504-0014 1 GIÀNG A TÍNH Đăng ký kết hôn 04/05/2023 14:35:09 11/05/2023 14:35:09 Đã trả kết quả
16 H63.26.25-230508-0003 1 SÙNG A SỬ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 08:49:42 09/05/2023 08:49:42 Đã trả kết quả
17 H63.26.25-230504-0021 1 CỨ A TRẦU (CỨ KHÁNH PHONG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 16:19:52 05/06/2023 16:19:52 Đã trả kết quả
18 H63.26.25-230508-0001 1 SÙNG THỊ DUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 07:37:12 09/05/2023 07:37:12 Đã trả kết quả
19 H63.26.25-230505-0005 1 HỜ A CHƠ (CON HỜ THỊ THIÊN CỦA) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 16:19:26 06/06/2023 16:19:26 Đã trả kết quả
20 H63.26.25-230504-0008 1 SÙNG A LÂU (CON SÙNG PHÍ HỮU) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 10:55:08 05/06/2023 10:55:08 Đã trả kết quả
21 H63.26.25-230504-0016 1 VỪ A LÂU ( CON VỪ SƠN HẢI) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 14:52:33 05/06/2023 14:52:33 Đã trả kết quả
22 H63.26.25-230504-0001 1 HỜ A SU ( CON GIÀNG THU TRANG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 09:20:19 05/06/2023 09:20:19 Đã trả kết quả
23 H63.26.25-230504-0013 1 VỪ A DÌNH (CON VỪ QUỐC HÀO) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 13:59:48 05/06/2023 13:59:48 Đã trả kết quả
24 H63.26.25-230504-0002 1 CỨ A LỬ (CON CỨ TAM BẢO) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 09:38:11 05/06/2023 09:38:11 Đã trả kết quả
25 H63.26.25-230504-0005 1 SÙNG A CHÀY (CON SÙNG QUANG TRUYỀN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 10:29:36 05/06/2023 10:29:36 Đã trả kết quả
26 H63.26.25-230504-0015 1 CỨ A SÚA ( CON CỨ THỊ XUÂN THU) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 14:35:38 05/06/2023 14:35:38 Đã trả kết quả
27 H63.26.25-230504-0007 1 GIÀNG A CHÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:54:12 05/05/2023 10:54:12 Đã trả kết quả
28 H63.26.25-230504-0011 1 GIÀNG A RÀNG (CON GIÀNG VIỆT DŨNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 13:36:26 05/06/2023 13:36:26 Đã trả kết quả
29 H63.26.25-230504-0012 1 VỪ A SÍNH ( CON VÀNG TRƯỜNG SA) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 13:45:38 05/06/2023 13:45:38 Đã trả kết quả
30 H63.26.25-230504-0022 1 CỨ A CU (CỨ THỊ HƯƠNG GIANG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 16:29:21 05/06/2023 16:29:21 Đã trả kết quả
31 H63.26.25-230519-0007 1 MÙA A SÚA (CON MÙA NHẬT MINH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 18:24:12 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
32 H63.26.25-230519-0010 1 CỨ A SÙNG (CON CỨ A MỀNH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 18:45:01 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
33 H63.26.25-230510-0004 1 SÙNG A NHÀ Đăng ký khai sinh 10/05/2023 15:44:50 11/05/2023 15:44:50 Đã trả kết quả
34 H63.26.25-230508-0008 1 GIÀNG A VÀNG Đăng ký khai tử 08/05/2023 16:51:34 11/05/2023 16:51:34 Đã trả kết quả
35 H63.26.25-230518-0003 1 CỨ THỊ DINH Đăng ký khai sinh 18/05/2023 14:20:45 19/05/2023 14:20:45 Đã trả kết quả
36 H63.26.25-230519-0003 1 GIÀNG A CHUA (CON CỨ THỊ SÊNH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 15:26:16 20/06/2023 15:26:16 Đã trả kết quả
37 H63.26.25-230508-0006 1 SÙNG THỊ KIA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:42:28 09/05/2023 10:42:28 Đã trả kết quả
38 H63.26.25-230519-0004 1 THÀO A CÂU Đăng ký kết hôn 19/05/2023 15:44:37 26/05/2023 15:44:37 Đã trả kết quả
39 H63.26.25-230512-0001 1 VỪ THỊ MỶ Đăng ký khai tử 12/05/2023 13:57:13 17/05/2023 13:57:13 Đã trả kết quả
40 H63.26.25-230518-0002 1 THÀO A CÂU Đăng ký khai sinh 18/05/2023 13:38:03 19/05/2023 13:38:03 Đã trả kết quả
41 H63.26.25-230519-0002 1 CỨ A KHÀY (CON CỨ THỊ VY) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 15:10:39 20/06/2023 15:10:39 Đã trả kết quả
42 H63.26.25-230523-0002 1 THÀO A CÂU Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 23/05/2023 14:59:53 31/05/2023 14:59:53 Đã trả kết quả
43 H63.26.25-230518-0001 1 GIÀNG A SÀ Đăng ký khai sinh 18/05/2023 11:12:02 19/05/2023 11:12:02 Đã trả kết quả
44 H63.26.25-230519-0001 1 MÙA A HỜ Đăng ký khai sinh 19/05/2023 14:10:47 22/05/2023 14:10:47 Đã trả kết quả
45 H63.26.25-230519-0005 1 THÀO A SU ( CON CỨ THỊ LY) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 17:48:59 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
46 H63.26.25-230530-0004 1 THÀO THỊ LIA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:00:14 31/05/2023 16:00:14 Đã trả kết quả
47 H63.26.25-230529-0004 1 CỨ THỊ SÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:18:28 30/05/2023 14:18:28 Đã trả kết quả
48 H63.26.25-230529-0002 1 VỪ A CỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:45:44 30/05/2023 09:45:44 Đã trả kết quả
49 H63.26.25-230529-0003 1 GIÀNG A SÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 13:59:13 30/05/2023 13:59:13 Đã trả kết quả
50 H63.26.25-230517-0001 1 VÀNG THỊ SÂU Đăng ký khai sinh 17/05/2023 09:44:54 18/05/2023 09:44:54 Đã trả kết quả
51 H63.26.25-230530-0001 1 SÙNG A SAY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 07:58:19 31/05/2023 07:58:19 Đã trả kết quả
52 H63.26.25-230530-0002 1 SÙNG A SAY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:33:21 31/05/2023 15:33:21 Đã trả kết quả
53 H63.26.25-230511-0001 1 GIÀNG A TU Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 11/05/2023 09:41:43 16/05/2023 09:41:43 Đã trả kết quả
54 H63.26.25-230508-0002 1 CỨ A TRỪ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 08:05:48 09/05/2023 08:05:48 Đã trả kết quả
55 H63.26.25-230510-0002 1 CHANG A CHUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:11:02 11/05/2023 09:11:02 Đã trả kết quả
56 H63.26.25-230529-0001 1 NGÀ THỊ VƯƠNG Đăng ký khai sinh 29/05/2023 08:40:13 30/05/2023 08:40:13 Đã trả kết quả
57 H63.26.25-230531-0004 1 SÙNG A HÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:52:12 01/06/2023 16:52:12 Đã trả kết quả
58 H63.26.25-230510-0003 1 CỨ A THÁI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:16:37 11/05/2023 09:16:37 Đã trả kết quả
59 H63.26.25-230519-0009 1 VỪ A CHUA (CON VỪ QUANG HẢI) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 18:37:59 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
60 H63.26.25-230508-0004 1 VỪ THỊ SÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:35:08 09/05/2023 09:35:08 Đã trả kết quả
61 H63.26.25-230515-0001 1 VỪ THỊ CHU Đăng ký khai sinh 15/05/2023 09:46:50 16/05/2023 09:46:50 Đã trả kết quả
62 H63.26.25-230519-0008 1 GIÀNG A CHAY (CON MÙA THỊ NHUNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 18:31:41 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
63 H63.26.25-230531-0002 1 THÀO A PHIA Đăng ký kết hôn 31/05/2023 16:19:44 07/06/2023 16:19:44 Đã trả kết quả
64 H63.26.25-230518-0004 1 HỜ THỊ CU Đăng ký khai sinh 18/05/2023 15:09:54 19/05/2023 15:09:54 Đã trả kết quả
65 H63.26.25-230508-0005 1 CỨ THỊ PÀNG Đăng ký khai sinh 08/05/2023 10:10:07 09/05/2023 10:10:07 Đã trả kết quả
66 H63.26.25-230522-0001 1 GIÀNG A HỒNG Đăng ký khai sinh 22/05/2023 16:03:21 23/05/2023 16:03:21 Đã trả kết quả
67 H63.26.25-230515-0002 1 VỪ THỊ MỶ Đăng ký khai sinh 15/05/2023 10:13:13 16/05/2023 10:13:13 Đã trả kết quả
68 H63.26.25-230530-0003 1 VỪ A CHÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:42:37 31/05/2023 15:42:37 Đã trả kết quả
69 H63.26.25-230531-0001 1 THÀO A PHIA Đăng ký khai sinh 31/05/2023 15:48:43 01/06/2023 15:48:43 Đã trả kết quả
70 H63.26.25-230530-0005 1 THÀO A CHUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:48:10 31/05/2023 16:48:10 Đã trả kết quả
71 H63.26.25-230508-0007 1 CỨ A DÌNH Đăng ký khai tử 08/05/2023 16:01:55 11/05/2023 16:01:55 Đã trả kết quả
72 H63.26.25-230510-0001 1 GIÀNG A NHÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:02:15 11/05/2023 09:02:15 Đã trả kết quả
73 H63.26.25-230531-0003 1 VỪ A KHÀY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:45:51 01/06/2023 16:45:51 Đã trả kết quả
74 H63.26.25-230519-0006 1 GIÀNG A TÍNH (CON VÀNG ÁNH MAI) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 18:07:46 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
75 H63.26.25-230523-0001 1 THÀO A CÂU Đăng ký khai sinh 23/05/2023 14:36:04 24/05/2023 14:36:04 Đã trả kết quả