DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND X�� H��� B���n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.25-230505-0001 1 THÀO A CHUA (CON THÀO ĐỨC HIẾU) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 13:59:51 06/06/2023 13:59:51 Đã trả kết quả
2 H63.26.25-230505-0003 1 GIÀNG A THÁI (CON CỨ THỊ NGỌC ÁNH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 14:26:03 06/06/2023 14:26:03 Đã trả kết quả
3 H63.26.25-230505-0002 1 THÀO A CHUA (CON THÀO MINH CƯƠNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 14:13:28 06/06/2023 14:13:28 Đã trả kết quả
4 H63.26.25-230504-0004 1 SÙNG THỊ SINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 10:23:58 12/05/2023 10:23:58 Đã trả kết quả
5 H63.26.25-230504-0006 1 GIÀNG A LỢN ( CON GIÀNG THỊ CA) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 10:44:46 05/06/2023 10:44:46 Đã trả kết quả
6 H63.26.25-230504-0010 1 SÙNG A MỀNH ( CON SÙNG THỊ CHA) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 11:21:28 05/06/2023 11:21:28 Đã trả kết quả
7 H63.26.25-230504-0017 1 VỪ A CHAY (CON VỪ MINH DƯƠNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 15:14:49 05/06/2023 15:14:49 Đã trả kết quả
8 H63.26.25-230504-0020 1 THÀO A HỒNG (CON THÀO A MẠNH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 15:53:18 05/06/2023 15:53:18 Đã trả kết quả
9 H63.26.25-230504-0003 1 HỜ A CHU (CON HỜ KHUA KỶ) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 10:17:15 05/06/2023 10:17:15 Đã trả kết quả
10 H63.26.25-230504-0019 1 VÀNG A CHE (CON VÀNG ĐỨC MẠNH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 15:40:32 05/06/2023 15:40:32 Đã trả kết quả
11 H63.26.25-230504-0023 1 CỨ A DÊ (CON CỨ THỊ HƯƠNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 16:41:54 05/06/2023 16:41:54 Đã trả kết quả
12 H63.26.25-230505-0004 1 HỜ A CHƠ (CON HỜ DƯƠNG VƯƠNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 16:01:25 06/06/2023 16:01:25 Đã trả kết quả
13 H63.26.25-230504-0009 1 GIÀNG A KỶ (CON GIÀNG THỊ TẰM) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 11:05:24 05/06/2023 11:05:24 Đã trả kết quả
14 H63.26.25-230504-0018 1 CỪ A TỒNG (CON VỪ THỊ THU HƯƠNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 15:27:13 05/06/2023 15:27:13 Đã trả kết quả
15 H63.26.25-230504-0014 1 GIÀNG A TÍNH Đăng ký kết hôn 04/05/2023 14:35:09 11/05/2023 14:35:09 Đã trả kết quả
16 H63.26.25-230508-0003 1 SÙNG A SỬ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 08:49:42 09/05/2023 08:49:42 Đã trả kết quả
17 H63.26.25-230504-0021 1 CỨ A TRẦU (CỨ KHÁNH PHONG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 16:19:52 05/06/2023 16:19:52 Đã trả kết quả
18 H63.26.25-230508-0001 1 SÙNG THỊ DUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 07:37:12 09/05/2023 07:37:12 Đã trả kết quả
19 H63.26.25-230505-0005 1 HỜ A CHƠ (CON HỜ THỊ THIÊN CỦA) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 16:19:26 06/06/2023 16:19:26 Đã trả kết quả
20 H63.26.25-230504-0008 1 SÙNG A LÂU (CON SÙNG PHÍ HỮU) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 10:55:08 05/06/2023 10:55:08 Đã trả kết quả
21 H63.26.25-230504-0016 1 VỪ A LÂU ( CON VỪ SƠN HẢI) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 14:52:33 05/06/2023 14:52:33 Đã trả kết quả
22 H63.26.25-230504-0001 1 HỜ A SU ( CON GIÀNG THU TRANG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 09:20:19 05/06/2023 09:20:19 Đã trả kết quả
23 H63.26.25-230504-0013 1 VỪ A DÌNH (CON VỪ QUỐC HÀO) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 13:59:48 05/06/2023 13:59:48 Đã trả kết quả
24 H63.26.25-230504-0002 1 CỨ A LỬ (CON CỨ TAM BẢO) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 09:38:11 05/06/2023 09:38:11 Đã trả kết quả
25 H63.26.25-230504-0005 1 SÙNG A CHÀY (CON SÙNG QUANG TRUYỀN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 10:29:36 05/06/2023 10:29:36 Đã trả kết quả
26 H63.26.25-230504-0015 1 CỨ A SÚA ( CON CỨ THỊ XUÂN THU) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 14:35:38 05/06/2023 14:35:38 Đã trả kết quả
27 H63.26.25-230504-0007 1 GIÀNG A CHÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:54:12 05/05/2023 10:54:12 Đã trả kết quả
28 H63.26.25-230504-0011 1 GIÀNG A RÀNG (CON GIÀNG VIỆT DŨNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 13:36:26 05/06/2023 13:36:26 Đã trả kết quả
29 H63.26.25-230504-0012 1 VỪ A SÍNH ( CON VÀNG TRƯỜNG SA) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 13:45:38 05/06/2023 13:45:38 Đã trả kết quả
30 H63.26.25-230504-0022 1 CỨ A CU (CỨ THỊ HƯƠNG GIANG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 16:29:21 05/06/2023 16:29:21 Đã trả kết quả
31 H63.26.25-230519-0007 1 MÙA A SÚA (CON MÙA NHẬT MINH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 18:24:12 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
32 H63.26.25-230519-0010 1 CỨ A SÙNG (CON CỨ A MỀNH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 18:45:01 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
33 H63.26.25-230510-0004 1 SÙNG A NHÀ Đăng ký khai sinh 10/05/2023 15:44:50 11/05/2023 15:44:50 Đã trả kết quả
34 H63.26.25-230508-0008 1 GIÀNG A VÀNG Đăng ký khai tử 08/05/2023 16:51:34 11/05/2023 16:51:34 Đã trả kết quả
35 H63.26.25-230518-0003 1 CỨ THỊ DINH Đăng ký khai sinh 18/05/2023 14:20:45 19/05/2023 14:20:45 Đã trả kết quả
36 H63.26.25-230519-0003 1 GIÀNG A CHUA (CON CỨ THỊ SÊNH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 15:26:16 20/06/2023 15:26:16 Đã trả kết quả
37 H63.26.25-230508-0006 1 SÙNG THỊ KIA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:42:28 09/05/2023 10:42:28 Đã trả kết quả
38 H63.26.25-230519-0004 1 THÀO A CÂU Đăng ký kết hôn 19/05/2023 15:44:37 26/05/2023 15:44:37 Đã trả kết quả
39 H63.26.25-230512-0001 1 VỪ THỊ MỶ Đăng ký khai tử 12/05/2023 13:57:13 17/05/2023 13:57:13 Đã trả kết quả
40 H63.26.25-230518-0002 1 THÀO A CÂU Đăng ký khai sinh 18/05/2023 13:38:03 19/05/2023 13:38:03 Đã trả kết quả
41 H63.26.25-230519-0002 1 CỨ A KHÀY (CON CỨ THỊ VY) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 15:10:39 20/06/2023 15:10:39 Đã trả kết quả
42 H63.26.25-230523-0002 1 THÀO A CÂU Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 23/05/2023 14:59:53 31/05/2023 14:59:53 Đã trả kết quả
43 H63.26.25-230518-0001 1 GIÀNG A SÀ Đăng ký khai sinh 18/05/2023 11:12:02 19/05/2023 11:12:02 Đã trả kết quả
44 H63.26.25-230519-0001 1 MÙA A HỜ Đăng ký khai sinh 19/05/2023 14:10:47 22/05/2023 14:10:47 Đã trả kết quả
45 H63.26.25-230519-0005 1 THÀO A SU ( CON CỨ THỊ LY) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 17:48:59 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
46 H63.26.25-230530-0004 1 THÀO THỊ LIA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:00:14 31/05/2023 16:00:14 Đã trả kết quả
47 H63.26.25-230529-0004 1 CỨ THỊ SÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:18:28 30/05/2023 14:18:28 Đã trả kết quả
48 H63.26.25-230529-0002 1 VỪ A CỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:45:44 30/05/2023 09:45:44 Đã trả kết quả
49 H63.26.25-230529-0003 1 GIÀNG A SÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 13:59:13 30/05/2023 13:59:13 Đã trả kết quả
50 H63.26.25-230517-0001 1 VÀNG THỊ SÂU Đăng ký khai sinh 17/05/2023 09:44:54 18/05/2023 09:44:54 Đã trả kết quả
51 H63.26.25-230530-0001 1 SÙNG A SAY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 07:58:19 31/05/2023 07:58:19 Đã trả kết quả
52 H63.26.25-230530-0002 1 SÙNG A SAY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:33:21 31/05/2023 15:33:21 Đã trả kết quả
53 H63.26.25-230511-0001 1 GIÀNG A TU Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 11/05/2023 09:41:43 16/05/2023 09:41:43 Đã trả kết quả
54 H63.26.25-230508-0002 1 CỨ A TRỪ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 08:05:48 09/05/2023 08:05:48 Đã trả kết quả
55 H63.26.25-230510-0002 1 CHANG A CHUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:11:02 11/05/2023 09:11:02 Đã trả kết quả
56 H63.26.25-230529-0001 1 NGÀ THỊ VƯƠNG Đăng ký khai sinh 29/05/2023 08:40:13 30/05/2023 08:40:13 Đã trả kết quả
57 H63.26.25-230531-0004 1 SÙNG A HÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:52:12 01/06/2023 16:52:12 Đã trả kết quả
58 H63.26.25-230510-0003 1 CỨ A THÁI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:16:37 11/05/2023 09:16:37 Đã trả kết quả
59 H63.26.25-230519-0009 1 VỪ A CHUA (CON VỪ QUANG HẢI) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 18:37:59 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
60 H63.26.25-230508-0004 1 VỪ THỊ SÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:35:08 09/05/2023 09:35:08 Đã trả kết quả
61 H63.26.25-230515-0001 1 VỪ THỊ CHU Đăng ký khai sinh 15/05/2023 09:46:50 16/05/2023 09:46:50 Đã trả kết quả
62 H63.26.25-230519-0008 1 GIÀNG A CHAY (CON MÙA THỊ NHUNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 18:31:41 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
63 H63.26.25-230531-0002 1 THÀO A PHIA Đăng ký kết hôn 31/05/2023 16:19:44 07/06/2023 16:19:44 Đã trả kết quả
64 H63.26.25-230518-0004 1 HỜ THỊ CU Đăng ký khai sinh 18/05/2023 15:09:54 19/05/2023 15:09:54 Đã trả kết quả
65 H63.26.25-230508-0005 1 CỨ THỊ PÀNG Đăng ký khai sinh 08/05/2023 10:10:07 09/05/2023 10:10:07 Đã trả kết quả
66 H63.26.25-230522-0001 1 GIÀNG A HỒNG Đăng ký khai sinh 22/05/2023 16:03:21 23/05/2023 16:03:21 Đã trả kết quả
67 H63.26.25-230515-0002 1 VỪ THỊ MỶ Đăng ký khai sinh 15/05/2023 10:13:13 16/05/2023 10:13:13 Đã trả kết quả
68 H63.26.25-230530-0003 1 VỪ A CHÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:42:37 31/05/2023 15:42:37 Đã trả kết quả
69 H63.26.25-230531-0001 1 THÀO A PHIA Đăng ký khai sinh 31/05/2023 15:48:43 01/06/2023 15:48:43 Đã trả kết quả
70 H63.26.25-230530-0005 1 THÀO A CHUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:48:10 31/05/2023 16:48:10 Đã trả kết quả
71 H63.26.25-230508-0007 1 CỨ A DÌNH Đăng ký khai tử 08/05/2023 16:01:55 11/05/2023 16:01:55 Đã trả kết quả
72 H63.26.25-230510-0001 1 GIÀNG A NHÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:02:15 11/05/2023 09:02:15 Đã trả kết quả
73 H63.26.25-230531-0003 1 VỪ A KHÀY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:45:51 01/06/2023 16:45:51 Đã trả kết quả
74 H63.26.25-230519-0006 1 GIÀNG A TÍNH (CON VÀNG ÁNH MAI) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 18:07:46 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
75 H63.26.25-230523-0001 1 THÀO A CÂU Đăng ký khai sinh 23/05/2023 14:36:04 24/05/2023 14:36:04 Đã trả kết quả