DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Xã Khánh Hòa
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.23-230504-0003 1 CHU THỊ PHÒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:42:10 05/05/2023 14:42:10 Đã trả kết quả
2 H63.25.23-230505-0001 1 NGUYỄN MINH KHANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:30:49 08/05/2023 09:30:49 Đã trả kết quả
3 H63.25.23-230505-0002 1 NGUYỄN MINH KHANG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 05/05/2023 09:39:25 08/05/2023 09:39:25 Đã trả kết quả
4 H63.25.23-230504-0005 1 VI THỊ THUẬN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 16:05:24 05/05/2023 16:05:24 Đã trả kết quả
5 H63.25.23-230505-0003 1 ĐINH THỊ HÀ KHUYÊN Đăng ký lại khai sinh 05/05/2023 10:21:01 12/05/2023 10:21:01 Đã trả kết quả
6 H63.25.23-230504-0004 1 VI THỊ THUẬN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:55:39 05/05/2023 15:55:39 Đã trả kết quả
7 H63.25.23-230504-0002 1 NGUYỄN THỊ YẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:01:14 05/05/2023 09:01:14 Đã trả kết quả
8 H63.25.23-230504-0001 1 ĐẶNG THỊ THU NGUYỆT Đăng ký khai sinh 04/05/2023 08:49:44 05/05/2023 08:49:44 Đã trả kết quả
9 H63.25.23-230504-0006 1 DƯƠNG MINH CAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 16:12:39 05/05/2023 16:12:39 Đã trả kết quả
10 H63.25.23-230522-0002 1 VI VĂN SỸ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 15:08:02 23/05/2023 15:08:02 Đã trả kết quả
11 H63.25.23-230524-0005 1 TRẦN VĂN HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:56:49 25/05/2023 09:56:49 Đã trả kết quả
12 H63.25.23-230508-0001 1 LƯƠNG ĐÌNH CHIỂU Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 08/05/2023 08:47:29 09/05/2023 08:47:29 Đã trả kết quả
13 H63.25.23-230517-0003 1 TRẦN NGỌC KHIÊM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:01:57 18/05/2023 14:01:57 Đã trả kết quả
14 H63.25.23-230522-0003 1 HOÀNG THỊ LÁ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 15:56:44 23/05/2023 15:56:44 Đã trả kết quả
15 H63.25.23-230511-0001 1 MA THANH NÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 15:30:20 12/05/2023 15:30:20 Đã trả kết quả
16 H63.25.23-230523-0002 1 NGUYỄN VĂN TUỆ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:26:01 24/05/2023 09:26:01 Đã trả kết quả
17 H63.25.23-230517-0004 1 LÊ KHÁNH LY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:14:50 18/05/2023 16:14:50 Đã trả kết quả
18 H63.25.23-230519-0004 1 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 15:43:49 22/05/2023 15:43:49 Đã trả kết quả
19 H63.25.23-230519-0001 1 PHÙNG VĂN NGUỒN Đăng ký khai sinh 19/05/2023 08:53:37 22/05/2023 08:53:37 Đã trả kết quả
20 H63.25.23-230516-0003 1 LỘC THỊ BAY Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 16/05/2023 14:03:10 17/05/2023 14:03:10 Đã trả kết quả
21 H63.25.23-230524-0002 1 THIỀU THỊ HIỀN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 08:47:14 25/05/2023 08:47:14 Đã trả kết quả
22 H63.25.23-230523-0003 1 HOÀNG THỊ NHUẦN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 16:54:57 24/05/2023 16:54:57 Đã trả kết quả
23 H63.25.23-230524-0003 1 VI QUANG LÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:20:22 25/05/2023 09:20:22 Đã trả kết quả
24 H63.25.23-230524-0004 1 PHÙNG VĂN NAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:27:06 25/05/2023 09:27:06 Đã trả kết quả
25 H63.25.23-230531-0001 1 TRẦN VĂN QUỲNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:06:37 01/06/2023 08:06:37 Đã trả kết quả
26 H63.25.23-230519-0002 1 ĐẶNG VĂN CU (NGƯỜI HƯỞNG: ĐẶNG THỊ PHIN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 10:17:38 20/06/2023 10:17:38 Đã trả kết quả
27 H63.25.23-230529-0002 1 TRƯƠNG THỊ KẾT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:40:36 30/05/2023 08:40:36 Đã trả kết quả
28 H63.25.23-230516-0004 1 LỘC THỊ BAY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 14:50:27 18/05/2023 14:50:27 Đã trả kết quả
29 H63.25.23-230522-0001 1 TRƯƠNG VĂN NHẤT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 15:03:00 23/05/2023 15:03:00 Đã trả kết quả
30 H63.25.23-230510-0002 1 HÀ THANH GƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 08:59:15 11/05/2023 08:59:15 Đã trả kết quả
31 H63.25.23-230530-0005 1 HÀ TUẤN AN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:12:23 31/05/2023 15:12:23 Đã trả kết quả
32 H63.25.23-230517-0002 1 TRIỆU QUỐC ÁN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 09:17:21 18/05/2023 09:17:21 Đã trả kết quả
33 H63.25.23-230530-0004 1 DOÃN VĂN ĐỨC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:09:50 31/05/2023 15:09:50 Đã trả kết quả
34 H63.25.23-230530-0006 1 NGUYỄN VĂN THẬN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:26:18 31/05/2023 15:26:18 Đã trả kết quả
35 H63.25.23-230530-0001 1 HÀ THU HUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 07:58:57 31/05/2023 07:58:57 Đã trả kết quả
36 H63.25.23-230512-0002 1 TRẦN THANH ĐẠM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 09:02:31 16/05/2023 09:02:31 Đã trả kết quả
37 H63.25.23-230529-0004 1 TRIỆU THỊ BẢO Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 09:03:10 30/05/2023 09:03:10 Đã trả kết quả
38 H63.25.23-230530-0003 1 TRIỆU VĂN THÀNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 09:33:49 02/06/2023 09:33:49 Đã trả kết quả
39 H63.25.23-230530-0007 1 NGUYỄN VĂN SƠN Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 30/05/2023 17:31:50 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
40 H63.25.23-230531-0002 1 LẦU THỊ NGỌC BÍCH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:25:20 01/06/2023 09:25:20 Đã trả kết quả
41 H63.25.23-230508-0004 1 TRỊNH THỊ DUNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 08/05/2023 10:50:18 09/05/2023 10:50:18 Đã trả kết quả
42 H63.25.23-230508-0003 1 TRỊNH THỊ DUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:16:33 09/05/2023 10:16:33 Đã trả kết quả
43 H63.25.23-230509-0003 1 TRƯƠNG VĂN LỤC Đăng ký khai sinh 09/05/2023 11:08:39 10/05/2023 11:08:39 Đã trả kết quả
44 H63.25.23-230509-0001 1 TRẦN NGUYỄN LAN ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 10:10:02 10/05/2023 10:10:02 Đã trả kết quả
45 H63.25.23-230512-0001 1 TRẦN THANH ĐẠM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:53:33 15/05/2023 08:53:33 Đã trả kết quả
46 H63.25.23-230519-0003 1 HÀ TRỌNG SOẠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:31:49 22/05/2023 15:31:49 Đã trả kết quả
47 H63.25.23-230525-0002 1 HÀ THỊ LIỀN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 08:22:09 26/05/2023 08:22:09 Đã trả kết quả
48 H63.25.23-230510-0001 1 HÀ VIỆT HOÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 08:53:46 11/05/2023 08:53:46 Đã trả kết quả
49 H63.25.23-230512-0005 1 PHẠM VĂN HÙNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 09:59:06 15/05/2023 09:59:06 Đã trả kết quả
50 H63.25.23-230524-0007 1 TRƯƠNG XUÂN THÀNH Đăng ký khai sinh 24/05/2023 11:08:24 25/05/2023 11:08:24 Đã trả kết quả
51 H63.25.23-230516-0005 1 LỘC THỊ BAY Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 14:59:50 17/05/2023 14:59:50 Đã trả kết quả
52 H63.25.23-230516-0006 1 LỘC THỊ BAY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:18:27 17/05/2023 15:18:27 Đã trả kết quả
53 H63.25.23-230508-0005 1 LƯƠNG MINH GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 16:12:36 09/05/2023 16:12:36 Đã trả kết quả
54 H63.25.23-230515-0004 1 TRIỆU VĂN BẨY Cấp bản sao trích lục hộ tịch 15/05/2023 09:45:44 16/05/2023 09:45:44 Đã trả kết quả
55 H63.25.23-230516-0001 1 TRIỆU THỊ NGA Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 07:50:12 17/05/2023 07:50:12 Đã trả kết quả
56 H63.25.23-230515-0001 1 HÀ THANH GƯƠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 08:10:29 16/05/2023 08:10:29 Đã trả kết quả
57 H63.25.23-230515-0009 1 ĐẶNG THỊ VINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 15:26:47 18/05/2023 15:26:47 Đã trả kết quả
58 H63.25.23-230515-0008 1 TRẦN LONG NHẬT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:47:11 16/05/2023 14:47:11 Đã trả kết quả
59 H63.25.23-230516-0002 1 NGUYỄN THỊ YẾN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 09:04:42 19/05/2023 09:04:42 Đã trả kết quả
60 H63.25.23-230515-0007 1 HÀ VĂN SIM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 14:27:34 16/05/2023 14:27:34 Đã trả kết quả
61 H63.25.23-230517-0001 1 HOÀNG THỊ ĐẾN Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 17/05/2023 08:58:08 19/05/2023 08:58:08 Đã trả kết quả
62 H63.25.23-230529-0001 1 TRẦN VĂN TẮT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 08:16:35 30/05/2023 08:16:35 Đã trả kết quả
63 H63.25.23-230515-0006 1 TRẦN VĂN BỘ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 15/05/2023 14:02:43 16/05/2023 14:02:43 Đã trả kết quả
64 H63.25.23-230510-0003 1 ĐẶNG THỊ DỰ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:08:52 11/05/2023 09:08:52 Đã trả kết quả
65 H63.25.23-230515-0005 1 LÊ MẠNH HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:00:10 16/05/2023 10:00:10 Đã trả kết quả
66 H63.25.23-230518-0002 1 TRƯƠNG THỊ LIÊN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 13:48:43 22/05/2023 13:48:43 Đã trả kết quả
67 H63.25.23-230524-0012 1 ĐINH QUANG DỰC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 16:58:35 25/05/2023 16:58:35 Đã trả kết quả
68 H63.25.23-230525-0006 1 PHƯƠNG THỊ PHƯỢNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 10:16:26 29/05/2023 10:16:26 Đã trả kết quả
69 H63.25.23-230518-0001 1 TRƯƠNG THỊ LIÊN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 13:43:28 22/05/2023 13:43:28 Đã trả kết quả
70 H63.25.23-230524-0009 1 NÔNG THỊ CHIỀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 16:10:29 25/05/2023 16:10:29 Đã trả kết quả
71 H63.25.23-230515-0002 1 HÀ VIỆT ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:58:11 16/05/2023 08:58:11 Đã trả kết quả
72 H63.25.23-230524-0011 1 NÔNG THỊ CHIỀU Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 16:23:05 25/05/2023 16:23:05 Đã trả kết quả
73 H63.25.23-230509-0006 1 PHẠM ĐỨC NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 17:13:49 10/05/2023 17:13:49 Đã trả kết quả
74 H63.25.23-230525-0005 1 TRIỆU XUÂN CHÍ ĐƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 09:40:32 26/05/2023 09:40:32 Đã trả kết quả
75 H63.25.23-230525-0007 1 PHƯƠNG THỊ PHƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 10:22:02 26/05/2023 10:22:02 Đã trả kết quả
76 H63.25.23-230519-0006 1 NÔNG TIẾN MẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:58:02 22/05/2023 15:58:02 Đã trả kết quả
77 H63.25.23-230524-0010 1 VI THỊ TRỊNH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 16:20:36 25/05/2023 16:20:36 Đã trả kết quả
78 H63.25.23-230529-0006 1 TRẦN QUỐC VIỆT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:44:10 30/05/2023 16:44:10 Đã trả kết quả
79 H63.25.23-230529-0003 1 TRẦN VĂN HỨNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:50:49 30/05/2023 08:50:49 Đã trả kết quả
80 H63.25.23-230525-0009 1 TRƯƠNG VĂN LIÊM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:04:19 26/05/2023 15:04:19 Đã trả kết quả
81 H63.25.23-230525-0004 1 LƯƠNG TRỌNG NGUYỆN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 09:27:54 26/05/2023 09:27:54 Đã trả kết quả
82 H63.25.23-230525-0003 1 HÀ THỊ LIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 08:35:50 26/05/2023 08:35:50 Đã trả kết quả
83 H63.25.23-230518-0003 1 TRƯƠNG THỊ LIÊN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 14:06:24 19/05/2023 14:06:24 Đã trả kết quả
84 H63.25.23-230509-0002 1 TRẦN NGUYỄN LAN ANH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 09/05/2023 10:13:40 10/05/2023 10:13:40 Đã trả kết quả
85 H63.25.23-230508-0002 1 TRỊNH THỊ DUNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 10:10:37 10/05/2023 10:10:37 Đã trả kết quả
86 H63.25.23-230525-0008 1 TRẦN KIM SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 14:16:09 26/05/2023 14:16:09 Đã trả kết quả
87 H63.25.23-230509-0004 1 TRẦN NGUYỄN LAN ANH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 09/05/2023 14:57:35 10/05/2023 14:57:35 Đã trả kết quả
88 H63.25.23-230519-0005 1 ĐẶNG NGUYÊN TỈNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:50:12 22/05/2023 15:50:12 Đã trả kết quả
89 H63.25.23-230525-0001 1 TRƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 08:01:37 26/05/2023 08:01:37 Đã trả kết quả
90 H63.25.23-230512-0004 1 PHẠM VĂN HÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 09:42:51 16/05/2023 09:42:51 Đã trả kết quả
91 H63.25.23-230529-0005 1 TRẦN VĂN BỘ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:02:00 30/05/2023 16:02:00 Đã trả kết quả
92 H63.25.23-230523-0004 1 HOÀNG THỊ NHUẦN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 17:23:57 24/05/2023 17:23:57 Đã trả kết quả
93 H63.25.23-230530-0002 1 HÀ THU HUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:01:41 31/05/2023 08:01:41 Đã trả kết quả
94 H63.25.23-230509-0005 1 VŨ VIỆT HỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 15:26:47 10/05/2023 15:26:47 Đã trả kết quả
95 H63.25.23-230515-0003 1 TRIỆU THỊ THỦY Cấp bản sao trích lục hộ tịch 15/05/2023 09:11:10 16/05/2023 09:11:10 Đã trả kết quả
96 H63.25.23-230526-0001 1 LÊ QUANG TUẤT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/05/2023 10:00:33 29/05/2023 10:00:33 Đã trả kết quả
97 H63.25.23-230512-0003 1 PHẠM VĂN HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 09:38:38 15/05/2023 09:38:38 Đã trả kết quả
98 H63.25.23-230531-0003 1 VI VĂN NHẤT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:24:35 01/06/2023 15:24:35 Đã trả kết quả
99 H63.25.23-230524-0001 1 TRIỆU VĂN SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 07:48:21 25/05/2023 07:48:21 Đã trả kết quả
100 H63.25.23-230523-0001 1 HOÀNG THỊ XUYÊN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 23/05/2023 09:20:52 24/05/2023 09:20:52 Đã trả kết quả
101 H63.25.23-230524-0006 1 TRẦN VĂN HÙNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 10:03:05 25/05/2023 10:03:05 Đã trả kết quả
102 H63.25.23-230524-0008 1 TRƯƠNG XUÂN THÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:31:41 25/05/2023 14:31:41 Đã trả kết quả