DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Khao Mang
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.26-230531-0011 1 LÙ A DÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:48:36 01/06/2023 10:48:36 Đã trả kết quả
2 H63.26.26-230531-0019 1 GIÀNG A DƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 14:05:37 01/06/2023 14:05:37 Đã trả kết quả
3 H63.26.26-230531-0016 1 THÀO THỊ DỞ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 13:49:27 01/06/2023 13:49:27 Đã trả kết quả
4 H63.26.26-230531-0017 1 GIÀNG A DƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 14:03:21 01/06/2023 14:03:21 Đã trả kết quả
5 H63.26.26-230531-0008 1 LÙ THỊ DUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:37:07 01/06/2023 10:37:07 Đã trả kết quả
6 H63.26.26-230531-0015 1 THÀO THỊ DỞ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 13:48:22 01/06/2023 13:48:22 Đã trả kết quả
7 H63.26.26-230531-0001 1 CỨ THỊ DÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:17:28 01/06/2023 09:17:28 Đã trả kết quả
8 H63.26.26-230531-0004 1 CỨ A SINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:12:21 01/06/2023 10:12:21 Đã trả kết quả
9 H63.26.26-230531-0013 1 LÙ A DÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:50:38 01/06/2023 10:50:38 Đã trả kết quả
10 H63.26.26-230531-0002 1 CỨ THỊ DÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:07:33 01/06/2023 10:07:33 Đã trả kết quả
11 H63.26.26-230531-0005 1 LÒ THỊ HƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:28:00 01/06/2023 10:28:00 Đã trả kết quả
12 H63.26.26-230531-0014 1 THÀO THỊ DỞ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 13:46:50 01/06/2023 13:46:50 Đã trả kết quả
13 H63.26.26-230531-0018 1 GIÀNG A DƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 14:04:25 01/06/2023 14:04:25 Đã trả kết quả
14 H63.26.26-230531-0006 1 LÒ THỊ HƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:29:44 01/06/2023 10:29:44 Đã trả kết quả
15 H63.26.26-230531-0007 1 LÒ THỊ HƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:32:24 01/06/2023 10:32:24 Đã trả kết quả
16 H63.26.26-230531-0003 1 CỨ A SINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:09:56 01/06/2023 10:09:56 Đã trả kết quả
17 H63.26.26-230531-0012 1 LÙ A DÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:49:31 01/06/2023 10:49:31 Đã trả kết quả
18 H63.26.26-230531-0010 1 LÙ THỊ DUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:39:06 01/06/2023 10:39:06 Đã trả kết quả
19 H63.26.26-230531-0009 1 LÙ THỊ DUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:38:08 01/06/2023 10:38:08 Đã trả kết quả