DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND X�� Khao Mang
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.26-230519-0001 1 GIÀNG A SÚA Đăng ký khai sinh 19/05/2023 10:37:44 22/05/2023 10:37:44 Đã trả kết quả
2 H63.26.26-230504-0001 1 GIÀNG THỊ SANG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 10:09:05 09/05/2023 10:09:05 Đã trả kết quả
3 H63.26.26-230504-0002 1 GIÀNG A TỦA Đăng ký kết hôn 04/05/2023 14:12:38 05/05/2023 14:12:38 Đã trả kết quả
4 H63.26.26-230504-0003 1 GIÀNG A TỦA Đăng ký khai sinh 04/05/2023 14:50:10 05/05/2023 14:50:10 Đã trả kết quả
5 H63.26.26-230516-0001 1 VÀNG THỊ SÊ Đăng ký khai sinh 16/05/2023 14:01:19 17/05/2023 14:01:19 Đã trả kết quả
6 H63.26.26-230518-0003 1 GIÀNG THỊ DÀ Đăng ký khai sinh 18/05/2023 14:59:13 19/05/2023 14:59:13 Đã trả kết quả
7 H63.26.26-230518-0002 1 GIÀNG THỊ MAI Đăng ký khai sinh 18/05/2023 14:49:52 19/05/2023 14:49:52 Đã trả kết quả
8 H63.26.26-230515-0001 1 LÝ A NINH Đăng ký khai sinh 15/05/2023 14:04:28 16/05/2023 14:04:28 Đã trả kết quả
9 H63.26.26-230518-0001 1 VÀNG A CHÁNG Đăng ký kết hôn 18/05/2023 14:33:34 19/05/2023 14:33:34 Đã trả kết quả
10 H63.26.26-230530-0001 1 SÙNG THỊ BẦU Đăng ký kết hôn 30/05/2023 15:56:33 31/05/2023 15:56:33 Đã trả kết quả
11 H63.26.26-230531-0011 1 LÙ A DÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:48:36 01/06/2023 10:48:36 Đã trả kết quả
12 H63.26.26-230531-0019 1 GIÀNG A DƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 14:05:37 01/06/2023 14:05:37 Đã trả kết quả
13 H63.26.26-230515-0003 1 LÝ A KHÀY Đăng ký kết hôn 15/05/2023 15:11:18 16/05/2023 15:11:18 Đã trả kết quả
14 H63.26.26-230510-0003 1 SÙNG A DINH Đăng ký kết hôn 10/05/2023 15:37:12 11/05/2023 15:37:12 Đã trả kết quả
15 H63.26.26-230531-0016 1 THÀO THỊ DỞ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 13:49:27 01/06/2023 13:49:27 Đã trả kết quả
16 H63.26.26-230531-0017 1 GIÀNG A DƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 14:03:21 01/06/2023 14:03:21 Đã trả kết quả
17 H63.26.26-230531-0008 1 LÙ THỊ DUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:37:07 01/06/2023 10:37:07 Đã trả kết quả
18 H63.26.26-230525-0002 1 MÙA THỊ NU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 14:52:53 30/05/2023 14:52:53 Đã trả kết quả
19 H63.26.26-230531-0015 1 THÀO THỊ DỞ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 13:48:22 01/06/2023 13:48:22 Đã trả kết quả
20 H63.26.26-230509-0003 1 MÙA A CHÙ Đăng ký kết hôn 09/05/2023 11:23:00 10/05/2023 11:23:00 Đã trả kết quả
21 H63.26.26-230512-0001 1 CỨ THỊ VANG Đăng ký khai sinh 12/05/2023 10:59:52 15/05/2023 10:59:52 Đã trả kết quả
22 H63.26.26-230531-0001 1 CỨ THỊ DÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:17:28 01/06/2023 09:17:28 Đã trả kết quả
23 H63.26.26-230511-0001 1 CỨ A CHÁNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 11:00:09 12/05/2023 11:00:09 Đã trả kết quả
24 H63.26.26-230509-0002 1 HỜ THỊ NƯNG Đăng ký khai sinh 09/05/2023 09:14:46 10/05/2023 09:14:46 Đã trả kết quả
25 H63.26.26-230515-0004 1 LÙ A CHÔNG Đăng ký kết hôn 15/05/2023 15:08:43 16/05/2023 15:08:43 Đã trả kết quả
26 H63.26.26-230510-0001 1 MÙA A CHÙ Đăng ký khai sinh 10/05/2023 15:46:14 11/05/2023 15:46:14 Đã trả kết quả
27 H63.26.26-230517-0001 1 SÙNG A RÀNG Đăng ký khai sinh 17/05/2023 09:14:16 18/05/2023 09:14:16 Đã trả kết quả
28 H63.26.26-230515-0002 1 LÙ A XÀ Đăng ký khai sinh 15/05/2023 14:04:05 16/05/2023 14:04:05 Đã trả kết quả
29 H63.26.26-230516-0002 1 GIÀNG THỊ KHUA Đăng ký khai sinh 16/05/2023 14:25:37 17/05/2023 14:25:37 Đã trả kết quả
30 H63.26.26-230531-0004 1 CỨ A SINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:12:21 01/06/2023 10:12:21 Đã trả kết quả
31 H63.26.26-230531-0013 1 LÙ A DÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:50:38 01/06/2023 10:50:38 Đã trả kết quả
32 H63.26.26-230522-0001 1 SA THANH TÙNG Đăng ký khai sinh 22/05/2023 15:54:03 23/05/2023 15:54:03 Đã trả kết quả
33 H63.26.26-230531-0002 1 CỨ THỊ DÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:07:33 01/06/2023 10:07:33 Đã trả kết quả
34 H63.26.26-230531-0005 1 LÒ THỊ HƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:28:00 01/06/2023 10:28:00 Đã trả kết quả
35 H63.26.26-230531-0014 1 THÀO THỊ DỞ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 13:46:50 01/06/2023 13:46:50 Đã trả kết quả
36 H63.26.26-230525-0003 1 SÙNG PÁO NHÀ Đăng ký khai sinh 25/05/2023 15:39:25 26/05/2023 15:39:25 Đã trả kết quả
37 H63.26.26-230531-0018 1 GIÀNG A DƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 14:04:25 01/06/2023 14:04:25 Đã trả kết quả
38 H63.26.26-230525-0001 1 GIÀNG A HỜ Đăng ký khai sinh 25/05/2023 14:53:14 26/05/2023 14:53:14 Đã trả kết quả
39 H63.26.26-230518-0004 1 VÀNG A CHÁNG Đăng ký khai sinh 18/05/2023 15:32:09 19/05/2023 15:32:09 Đã trả kết quả
40 H63.26.26-230531-0006 1 LÒ THỊ HƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:29:44 01/06/2023 10:29:44 Đã trả kết quả
41 H63.26.26-230531-0007 1 LÒ THỊ HƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:32:24 01/06/2023 10:32:24 Đã trả kết quả
42 H63.26.26-230531-0003 1 CỨ A SINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:09:56 01/06/2023 10:09:56 Đã trả kết quả
43 H63.26.26-230509-0001 1 HỜ THỊ NƯNG Đăng ký khai sinh 09/05/2023 08:59:14 10/05/2023 08:59:14 Đã trả kết quả
44 H63.26.26-230510-0002 1 MÙA A CHÙ Đăng ký khai sinh 10/05/2023 15:45:49 11/05/2023 15:45:49 Đã trả kết quả
45 H63.26.26-230531-0012 1 LÙ A DÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:49:31 01/06/2023 10:49:31 Đã trả kết quả
46 H63.26.26-230531-0010 1 LÙ THỊ DUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:39:06 01/06/2023 10:39:06 Đã trả kết quả
47 H63.26.26-230531-0009 1 LÙ THỊ DUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:38:08 01/06/2023 10:38:08 Đã trả kết quả
48 H63.26.26-230516-0003 1 SÙNG A DÌNH Đăng ký khai sinh 16/05/2023 14:45:08 17/05/2023 14:45:08 Đã trả kết quả
49 H63.26.26-230526-0001 1 PHẠM NGỌC HIẾU Đăng ký khai sinh 26/05/2023 14:25:29 29/05/2023 14:25:29 Đã trả kết quả