DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� Khai Trung
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.22-230510-0001 1 ĐẶNG TIẾN HỌC Cấp bản sao trích lục hộ tịch 10/05/2023 14:44:12 11/05/2023 14:44:12 Đã trả kết quả
2 H63.25.22-230523-0001 1 HOÀNG VĂN CHỮ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 15:22:01 25/05/2023 15:22:01 Đã trả kết quả
3 H63.25.22-230522-0001 1 PHÙNG VĂN KHÁNH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 15:28:07 23/05/2023 15:28:07 Đã trả kết quả
4 H63.25.22-230524-0001 1 PHÙNG KIM LƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:08:45 25/05/2023 08:08:45 Đã trả kết quả
5 H63.25.22-230524-0003 1 HOÀNG XUÂN PHƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 10:34:50 25/05/2023 10:34:50 Đã trả kết quả
6 H63.25.22-230524-0002 1 LÝ THỊ THANH HƯƠNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/05/2023 10:06:05 29/05/2023 10:06:05 Đã trả kết quả
7 H63.25.22-230515-0001 1 NÔNG MẠNH SÂM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 08:32:53 16/05/2023 08:32:53 Đã trả kết quả
8 H63.25.22-230515-0002 1 NÔNG MẠNH SÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:37:47 16/05/2023 08:37:47 Đã trả kết quả
9 H63.25.22-230516-0001 1 HOÀNG VĂN KIỆT Đăng ký kết hôn 16/05/2023 15:39:33 17/05/2023 15:39:33 Đã trả kết quả
10 H63.25.22-230523-0002 1 BÀN KIM TÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:46:57 24/05/2023 16:46:57 Đã trả kết quả
11 H63.25.22-230515-0006 1 LÝ VĂN THỰC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:40:05 16/05/2023 09:40:05 Đã trả kết quả
12 H63.25.22-230529-0001 1 TRIỆU VĂN ĐOÀN Đăng ký kết hôn 29/05/2023 09:55:59 30/05/2023 09:55:59 Đã trả kết quả
13 H63.25.22-230510-0003 1 LA VĂN NHẬT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:30:08 11/05/2023 09:30:08 Đã trả kết quả
14 H63.25.22-230515-0007 1 ĐẶNG THỊ LIỀU Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 09:47:15 16/05/2023 09:47:15 Đã trả kết quả
15 H63.25.22-230515-0005 1 LÝ VĂN THỰC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 09:37:26 16/05/2023 09:37:26 Đã trả kết quả
16 H63.25.22-230515-0009 1 LÝ PHÚC TOÁN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 09:54:56 16/05/2023 09:54:56 Đã trả kết quả
17 H63.25.22-230515-0010 1 LÝ PHÚC TOÁN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:56:35 16/05/2023 09:56:35 Đã trả kết quả
18 H63.25.22-230515-0003 1 TRIỆU THỊ NHUNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 09:11:45 16/05/2023 09:11:45 Đã trả kết quả
19 H63.25.22-230515-0004 1 TRIỆU THỊ NHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:16:23 16/05/2023 09:16:23 Đã trả kết quả
20 H63.25.22-230517-0001 1 NGUYỄN VĂN SẠCH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:15:27 18/05/2023 08:15:27 Đã trả kết quả
21 H63.25.22-230515-0008 1 ĐẶNG THỊ LIỀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:49:03 16/05/2023 09:49:03 Đã trả kết quả
22 H63.25.22-230510-0002 1 LA VĂN NHẬT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 10/05/2023 09:16:34 11/05/2023 09:16:34 Đã trả kết quả