DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND Xã Khai Trung
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.22-230517-0002 1 PHÙNG XUÂN TÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:49:34 18/05/2023 08:49:34 Đã hủy