DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND X�� Khai Trung
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.22-230517-0002 1 PHÙNG XUÂN TÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:49:34 18/05/2023 08:49:34 Đã hủy