DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Kh��nh Thi���n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.24-230523-0002 1 HOÀNG TIẾN ĐỌC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 10:40:25 22/06/2023 10:40:25 Đã trả kết quả
2 H63.25.24-230523-0001 1 ĐÀM THỊ THỨC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 10:35:58 22/06/2023 10:35:58 Đã trả kết quả
3 H63.25.24-230523-0003 1 LƯƠNG VĂN TỜ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 10:43:53 22/06/2023 10:43:53 Đã trả kết quả