DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND Xã Khánh Thiện
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.24-230417-0001 1 HOÀNG VĂN ĐẢM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/04/2023 10:44:18 18/05/2023 10:44:18 Đã trả kết quả
2 H63.25.24-230504-0002 1 ĐÀO THỊ LÂM Đăng ký lại khai sinh 04/05/2023 15:41:26 11/05/2023 15:41:26 Đã trả kết quả
3 H63.25.24-230414-0002 1 HOÀNG VĂN SỸ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 14/04/2023 08:22:42 17/05/2023 08:22:42 Đã trả kết quả
4 H63.25.24-230504-0001 1 CHU VĂN DOANH Đăng ký kết hôn 04/05/2023 10:49:03 05/05/2023 10:49:03 Đã trả kết quả
5 H63.25.24-230510-0001 1 PHẠM THỊ THANH Đăng ký khai tử 10/05/2023 14:44:02 11/05/2023 14:44:02 Đã trả kết quả
6 H63.25.24-230518-0001 1 NGUYỄN VĂN TUẤN Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 18/05/2023 17:18:09 25/05/2023 17:18:09 Đã trả kết quả
7 H63.25.24-230524-0002 1 ĐÀM VĂN DIỄM Đăng ký kết hôn 24/05/2023 10:14:54 25/05/2023 10:14:54 Đã trả kết quả
8 H63.25.24-230509-0001 1 QUỐC THANH CHỐT Đăng ký khai tử 09/05/2023 10:27:22 10/05/2023 10:27:22 Đã trả kết quả
9 H63.25.24-230530-0002 1 LƯƠNG VĂN CHUẨN Đăng ký khai sinh 30/05/2023 15:55:08 31/05/2023 15:55:08 Đã trả kết quả
10 H63.25.24-230526-0001 1 HOÀNG VĂN CÒI Đăng ký khai sinh 26/05/2023 15:56:16 29/05/2023 15:56:16 Đã trả kết quả
11 H63.25.24-230517-0001 1 TRẦN THỊ CHUYÊN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 11:09:07 18/05/2023 11:09:07 Đã trả kết quả
12 H63.25.24-230517-0002 1 TRIỆU THỊ THÚY Đăng ký lại khai sinh 17/05/2023 14:27:34 24/05/2023 14:27:34 Đã trả kết quả
13 H63.25.24-230517-0003 1 TRIỆU THỊ THÚY Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 15:07:41 18/05/2023 15:07:41 Đã trả kết quả
14 H63.25.24-230517-0004 1 ĐÀO THỊ LÂM Đăng ký lại khai sinh 17/05/2023 15:49:52 24/05/2023 15:49:52 Đã trả kết quả
15 H63.25.24-230517-0005 1 NGUYỄN VĂN TUẤN Đăng ký khai tử 17/05/2023 16:58:08 18/05/2023 16:58:08 Đã trả kết quả
16 H63.25.24-230525-0001 1 HOÀNG VĂN ĐẤU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 16:51:46 30/05/2023 16:51:46 Đã trả kết quả
17 H63.25.24-230511-0002 1 NGUYỄN QUANG ĐIỀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 11:08:59 12/06/2023 11:08:59 Đã trả kết quả
18 H63.25.24-230512-0002 1 DƯƠNG THỊ NHÁY Đăng ký khai sinh 12/05/2023 16:39:40 15/05/2023 16:39:40 Đã trả kết quả
19 H63.25.24-230512-0001 1 PHẠM THANH HIẾN Đăng ký khai sinh 12/05/2023 10:07:35 15/05/2023 10:07:35 Đã trả kết quả
20 H63.25.24-230519-0001 1 LƯƠNG THỊ LUYẾN Đăng ký lại khai sinh 19/05/2023 08:51:38 26/05/2023 08:51:38 Đã trả kết quả
21 H63.25.24-230529-0001 1 HOÀNG THỊ HUỆ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 14:49:47 01/06/2023 14:49:47 Đã trả kết quả
22 H63.25.24-230511-0001 1 HOÀNG THỊ NGA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 08:18:12 16/05/2023 08:18:12 Đã trả kết quả
23 H63.25.24-230530-0001 1 HOÀNG VĂN ĐƯƠNG Đăng ký khai sinh 30/05/2023 08:47:29 31/05/2023 08:47:29 Đã trả kết quả
24 H63.25.24-230524-0001 1 HOÀNG XUÂN NGUYỄN Đăng ký kết hôn 24/05/2023 09:10:30 25/05/2023 09:10:30 Đã trả kết quả