DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND X�� Kh��nh Thi���n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.24-230504-0002 1 ĐÀO THỊ LÂM Đăng ký lại khai sinh 04/05/2023 15:41:26 11/05/2023 15:41:26 Đã trả kết quả
2 H63.25.24-230504-0001 1 CHU VĂN DOANH Đăng ký kết hôn 04/05/2023 10:49:03 05/05/2023 10:49:03 Đã trả kết quả
3 H63.25.24-230510-0001 1 PHẠM THỊ THANH Đăng ký khai tử 10/05/2023 14:44:02 11/05/2023 14:44:02 Đã trả kết quả
4 H63.25.24-230518-0001 1 NGUYỄN VĂN TUẤN Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 18/05/2023 17:18:09 25/05/2023 17:18:09 Đã trả kết quả
5 H63.25.24-230524-0002 1 ĐÀM VĂN DIỄM Đăng ký kết hôn 24/05/2023 10:14:54 25/05/2023 10:14:54 Đã trả kết quả
6 H63.25.24-230509-0001 1 QUỐC THANH CHỐT Đăng ký khai tử 09/05/2023 10:27:22 10/05/2023 10:27:22 Đã trả kết quả
7 H63.25.24-230530-0002 1 LƯƠNG VĂN CHUẨN Đăng ký khai sinh 30/05/2023 15:55:08 31/05/2023 15:55:08 Đã trả kết quả
8 H63.25.24-230526-0001 1 HOÀNG VĂN CÒI Đăng ký khai sinh 26/05/2023 15:56:16 29/05/2023 15:56:16 Đã trả kết quả
9 H63.25.24-230517-0001 1 TRẦN THỊ CHUYÊN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 11:09:07 18/05/2023 11:09:07 Đã trả kết quả
10 H63.25.24-230517-0002 1 TRIỆU THỊ THÚY Đăng ký lại khai sinh 17/05/2023 14:27:34 24/05/2023 14:27:34 Đã trả kết quả
11 H63.25.24-230517-0003 1 TRIỆU THỊ THÚY Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 15:07:41 18/05/2023 15:07:41 Đã trả kết quả
12 H63.25.24-230517-0004 1 ĐÀO THỊ LÂM Đăng ký lại khai sinh 17/05/2023 15:49:52 24/05/2023 15:49:52 Đã trả kết quả
13 H63.25.24-230517-0005 1 NGUYỄN VĂN TUẤN Đăng ký khai tử 17/05/2023 16:58:08 18/05/2023 16:58:08 Đã trả kết quả
14 H63.25.24-230525-0001 1 HOÀNG VĂN ĐẤU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 16:51:46 30/05/2023 16:51:46 Đã trả kết quả
15 H63.25.24-230511-0002 1 NGUYỄN QUANG ĐIỀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 11:08:59 12/06/2023 11:08:59 Đã trả kết quả
16 H63.25.24-230512-0002 1 DƯƠNG THỊ NHÁY Đăng ký khai sinh 12/05/2023 16:39:40 15/05/2023 16:39:40 Đã trả kết quả
17 H63.25.24-230512-0001 1 PHẠM THANH HIẾN Đăng ký khai sinh 12/05/2023 10:07:35 15/05/2023 10:07:35 Đã trả kết quả
18 H63.25.24-230519-0001 1 LƯƠNG THỊ LUYẾN Đăng ký lại khai sinh 19/05/2023 08:51:38 26/05/2023 08:51:38 Đã trả kết quả
19 H63.25.24-230529-0001 1 HOÀNG THỊ HUỆ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 14:49:47 01/06/2023 14:49:47 Đã trả kết quả
20 H63.25.24-230511-0001 1 HOÀNG THỊ NGA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 08:18:12 16/05/2023 08:18:12 Đã trả kết quả
21 H63.25.24-230530-0001 1 HOÀNG VĂN ĐƯƠNG Đăng ký khai sinh 30/05/2023 08:47:29 31/05/2023 08:47:29 Đã trả kết quả
22 H63.25.24-230524-0001 1 HOÀNG XUÂN NGUYỄN Đăng ký kết hôn 24/05/2023 09:10:30 25/05/2023 09:10:30 Đã trả kết quả